تغییرات هورمونی و متابولیکی مولد میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف هورمون 17 بتا استرادیول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندعباس، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش هورمون 17 بتا استرادیول بر پارامترهای متابولیکی و هورمون­های استروئیدی همولنف میگوی وانامی بود. میگوها با میانگین وزن 2/46±40/18 گرم سطوح صفر (کنترل)، 20 ، 40 و 60 میلی­گرم هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذای تجاری مولدین (E0, E20, E40, E60) به مدت 25 روز دریافت کردند. پس از سازگاری با شرایط محیطی تعداد 80 میگو در 4 تیمار (هر یک با 2 تکرار) جایابی شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای آزمایشی و کنترل به جز هموسیانین و پروتئین پلاسما در اکثر پارامترهای مورد بررسی، تغییرات قابل توجهی وجود نداشت (P>0/05). بیشترین میزان پروتئین، کلسترول و گلوکز در تیمار E40 بترتیب برابر 0/30±7/22، 8/70±97/65 و 4/35±880 میلی­ گرم بر دسی­لیتر به­ دست آمد. مقدار هورمون های استروئیدی بین تیمار کنترل با دیگر تیمارهای آزمایشی (به جزء تیمار E40) تفاوت آماری معنی­داری نداشت (P>0/05). بر اساس نتایج می­ توان گزارش داد که افزودن 40 میلی­ گرم هورمون بر ازای هرکیلوگرم غذای تجاری مولدین (تیمار E40) باعث تحریک بیشتر فعالیت­های هورمونی میگوی وانامی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of hormone and metabolic parameters of White shrimp broodstock, Litopenaeus vannamei, fed with different levels of 17 beta-estradiol

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • Mohammad Sudagar 2
  • Mohammad Gorgij 3
  • Mohammad Reza Garousi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Science and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
2 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
3 Fisheries Department, Faculty Natural Resources, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to find the role of 17 beta-estradiol on metabolic parameters and steroid hormones of Litopenaeus vannamei hemolymph . Shrimp with an average weight of 40.18±2.46 g received 0, 20, 40 and 60 mg/kg levels (E0, E20, E40 and E60) in the diet for 25 days. After adaptation to the rearing conditions, 80 shrimps were placed in 4 treatments (each with 2 replications). The results showed no significant changes in the majority of the parameters analyzed, except for the Haemocyanin and protein in the plasma (P>0.05). The highest protein, cholesterol and glucose levels in E40 treatment were 7.22±0.30, 97.65±8.70 and 80.78±4.35 mg/dL, respectively. There was no significant difference in the amount of steroid hormones between treatments with other treatments (except E40 treatment) (P>0.05). Based on the results, it can be reported that adding 40 mg of hormone to broodstock commercial feed improves hormonal activities of L. vannamei

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pacific white shrimp
  • Hemolymph
  • Steroid hormones