مقایسه اثر بی هوشی تسکینی نانو داروی گیاهی به لیمو-میخک و میخک با تریکایین متان سولفانات بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

درتحقیق حاضر اثرات نانو اسانس به­ لیمو-میخک،  میخک و تریکایین متان سولفانات بر برخی از فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) به­ عنوان یک ماده بی­هوشی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 120 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی12±50 گرم به­ صورت تصادفی انتخاب و در آزمایشات استفاده شد. ماهیان به تعداد 10 قطعه در سه تیمار آزمایشی با سه تکرار جایابی شدند. تیمارهای بی­هوشی شامل به ­لیمو-میخک با غلظت 10 میلی­ گرم در لیتر (NLBC)، نانو اسانس میخک با غلظت 10 میلی­گرم در لیتر (NCL) و تریکایین متان سولفانات با غلظت 10 میلی ­گرم در لیتر  (MS)بود. از روش غوطه­ وری برای حمام بی­هوشی استفاده شد. تیمار شاهد بدون ماده بی­هوشی بود. در طول آزمایش به گروه شاهد و تیمارهای بی­هوشی اکسیژن­ خالص تزریق شد. زمان رسیدن به بی­هوشی تسکینی ثبت شد. ماهیان به مدت 24 ساعت در حالت بی­هوشی تسکینی نگه داشته شدند و سپس فاکتورهای فیزیکوشیمایی آب اندازه­ گیری شد. از هر تیمار آزمایشی، 3 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و خونگیری از ساقه دمی صورت گرفت. فاکتورهای بیو­شیمیایی (اوره، سدیم، پتاسیم و کلراید) و ایمنی خون (لاکتات، گلوکز، کورتیزول، لیزوزیم، سوپر اکساید دیسموتاز و کمپلمان) اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد که نانو­اسانس به ­لیمو–میخک اثر معنی­ داری بر کاهش مصرف اکسیژن ­محلول و دفع آمونیاک در ماهیان نسبت به گروه شاهد دارد (0/05>P). نتایج پارامترهای غیراختصاصی ایمنی خون ماهی نشان داد که نانواسانس گل­ میخک-به ­لیمو توانست به­طور معنی­داری (0/05>P) گلوکز، لیزوزیم و سوپراکسیددیسموتاز را بهبود بخشد. همچنین زمان رسیدن به مرحله بی­هوشی تسکینی در تیمار نانواسانس به ­لیمو-میخک نسبت به سایر تیمارها سریع تر بود، بدون آن که تلفاتی مشاهده شود. مطالعه آزمایش حاضر نشان داد، نانو­اسانس به­ لیمو-میخک نسبت به ماده بی­هوشی میخک و تریکایین­ متان­ سولفانات عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of lemon beebrush-clove oil and clove oil nano emulsions and trichine methane sulfanate effects on some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Hossein Zorman
  • Hosna Gholipour Kaanany
  • Mohamad Farhangi
  • Hossein Adineh
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad kavous, Gonbad kavous, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effects of Nano emulsions of clove oil (NCL), nano emulsions of lemonbeebrush plus clove oil (NLBC) and Tricaine Methanesulfonate (MS222) as anesthetic agents were investigated on blood parameters for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The experiments were accomplished by 120 fish with average weight 50±12 g. The fish were sorted into 3 treatments each with 3 replicates (consisting of 10 fish in each replicate. The treatments consisted of NBLC with 10 mg/l concentration (T1) and NCL with 10 mg/l concentration (T2) and MS with 10 mg/l (T3). Bath method was used for anesthetic bath treatments. The control group was not exposed to any type of the anesthetic. The anesthetics treatments and control were saturated with oxygen. The time to reach the sedation stage was recorded. Fish were kept in sedation stage for 24h and then the chemical parameters of water were measured. 3 fihses randomly were selected from treatments and blood samples were collected through caudal vein. Blood biochemical (Urea, Na, Cl, K) and immunity parameters including (lactate, glucose, cortisol, lysozyme, SOD, ACH50) were measured. The results showd that NBLC can significantly decrease oxygen consuption and ammonia excretion compared to the control (P<0.05). The results of non-specific immune parameters showed that NLBC could significantly improve the glucose, lysozyme and superoxide dismutase (SOD). The result of this experiment clearly indicated that, NBLC induced sedation quicker comparing to other treatments, without any mortality. However, the result of this experiment indicated that, NBLC have the most effect comparing to NCL and MS222.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano emulsions
  • Clove
  • Lemonbeeprush
  • MS222
  • Rainbow trout