ارزیابی تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب و عملکرد رشد انگشت قدهای کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک با افزودن سین‌بیوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب و عملکرد رشد بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) با افزودن سین‌بیوتیک در سیستم بیوفلاک طی مدت 45 روز بررسی شد. سه تیمار آزمایشی (B، C و D) حاوی آرد ذرت، آرد گندم و آرد جو همراه با یک گروه شاهد (A) آماده شدند. سین‌بیوتیک مورد استفاده که شامل مخلوطی از باکتری‌های Bacillus circulans و B. lichiformis همراه با پری‌بیوتیک تجاری سلماناکس مایع در غلظت نهایی CFU/ml 108×1/5 به هر تیمار اضافه شد. بچه ماهیان (1/93±15/98 گرم) به شکل تصادفی در 12 مخزن (3 تکرار × 4 تیمار) با ظرفیت 30 لیتر آب تقسیم شدند. در پایان آزمایش، میزان سختی کل و مواد جامد معلق در هر سه تیمار آزمایشی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری نشان دادند (0/05>P). میزان اکسیژن محلول در هر سه تیمار به شکل معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (0/05>P). میزان نیترات نیز فقط در تیمارهای آرد ذرت و آرد گندم بیشتر از گروه شاهد اندازه‌گیری شد (0/05>P). بالاترین وزن نهایی (11/20±40/31 گرم)، نرخ رشد ویژه (0/27±1/59 درصد)، ضریب رشد حرارتی (0/09±0/98 درصد)، فاکتور وضعیت (0/17±2/21)، کارایی غذا (20/47±106/09 درصد)، نسبت کارایی پروتئین (1/31±4/71)، چربی (5/04±18/22) و انرژی (0/04±0/13) در تیمار آرد ذرت ثبت شد. کمترین ضریب تبدیل غذایی (0/25±1/01) و غذای نسبی خورده شده (3/79±11/94 درصد) نیز در تیمار آرد ذرت مشاهده شد (0/05>P). بیشترین میزان ترشح آمونیاک (mg.kg-1 BW.day-1 1011/14±45/27)، اوره (mg.kg-1 BW.day-1 25/3±30/57) و انرژی اتلاف شده از طریق ترشح آمونیاک (mg.kg-1 BW.day-1 25/3±36/50) و اوره (mg.kg-1 BW.day-1 6/0±21/78) در تیمار آرد جو ثبت شد (0/05>P). در مجموع، نتایج نشان داد استفاده از آرد ذرت همراه با سین‌بیوتیک در سیستم بیوفلاک نسبت به سایر منابع کربنی در بهبود پارامترهای کیفی آب و ارتقاء عملکرد رشد بچه انگشت قد ماهیان کپور معمولی مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different carbon sources on water quality and growth performance of common carp (Cyprinus carpio) fingering into the biofloc system with adding commercial synbiotics

نویسندگان [English]

  • Malihe Barati Ghaleshiri
  • Hojatollah Jafaryan
  • Zia Kordjazi
  • Hossein Adineh
  • Mohammad Farhangi
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad kavous, Golestan, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the effect of different carbon sources on water quality and growth performance of common carp (Cyprinus carpio) fingerlings by adding synbiotic into biofloc system (BFT) were investigated for 45 days. Three experimental treatments (B, C and D) containing corn, wheat and barley flours together with a control group (A) were prepared. The used synbiotic was a mixture of Bacillus circulans and B. lichiformis along with a Celmanax liquid commercial prebiotic at a final concentration of 1.5×108 CFU/ml to each treatment. Fish fingerling (15.98±1.93 g) was distributed randomly into 12 tanks (4 treatments × 3 riplicated) with 30 liters of capacity. At the end of the experiment, the nitrate, total hardness and total suspended solidsin in all treatments significantly increased compared with the control (P<0.05). While, the dissolved oxygen in all treatments was lower than the control (P<0.05). NO3 was measured higher than the control only in corn and barley treatments (P<0.05). The highest final weight (40.31±11.20 g), SGR (1.59±0.27%), TGC (0.98±0.09%), condition factor (2.21±0.17), FCE (106.09±29.47%), PER (4.71±1.31), PEL (18.22±5.04) and PEE (0.13±0.04) were recorded in corn flour treatment. However, the lowest feed conversion ratio (1.01±0.25) and relative feed intake (11.94±3.79%) were observed in corn flour treatment (P<0.05). The highest excretion rates of ammonia (1011.45±14.27 mg.kg-1BW.day-1), urea (25.30±3.57 mg.kg-1BW.day-1) and energy wast by excretion rates of ammonia (25.36±3.50 mg.kg-1BW.day-1) and urea (6.21±0.78 mg.kg-1BW.day-1) were recorded in barley flour (P<0.05). In conclusion, the results demonstrat that the use of corn flour with synbiotic in the BFT system, compared to other carbon sources was more effective to improve the water quality and promoting of growth preformance of common carp fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synbiotic
  • Biofloc
  • Common carp
  • Growth parameters
  • Water quality