پرورش آنتن منشعب Daphnia magna با استفاده از جلبک سندسموس، کود حیوانی و پودر سبزیجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این مطالعه تاثیر جلبک (Scenedesmus quadricauda)، کود (کود مرغی + کود گاوی به نسبت 1:1 وزنی)، سبزی (اسفناج + جعفری + گشنیز به نسبت 1:1:1 وزنی)، جلبک + خاک، کود+ خاک، و سبزی+ خاک بر پرورش آنتن منشعب Daphnia magna بررسی گردید. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین تراکم جمعیت  D. magna (1/627±9/1513 فرد در لیتر) (میانگین± خطای استاندارد) در تیمار جلبک و بالاترین میزان رشد ویژه (03/0±25/0 در روز) و کوتاه ترین زمان دو برابر شدن جمعیت (7/0±0/3 روز) در D. magna تغذیه شده از جلبک + خاک بدست آمد. درصد افراد بالغ و نئونات در جمعیت در تیمارهای مختلف غذایی تفاوت معنی دار داشت (05/0P<). در روز 30 پرورش در تیمارهای کود و کود+ خاک افراد بالغ و در تیمارهای سبزی+خاک، جلبک و جلبک+ خاک افراد نئونات بیشترین درصد جمعیت را داشت. بیشترین طول بدن (3/149±9/2321 میکرون) و بیشترین عرض (8/66±9/1446 میکرون) به ترتیب در تغذیه D. magnaبا مخلوط کود بدست آمد. تراکم، میزان رشد ویژه، درصد بالغین و نئونات در جمعیت D. magna همبستگی معنی داری با پارامترهای pH ، BOD و COD آب نشان داد (05/0P<). به طورکلی ، تیمارهای جلبک و جلبک+ خاک عملکرد مناسب تری بر اساس میزان رشد و تولید آنتن منشعب D. magna و همچنین کاهش قابل ملاحظه ای در میزان BOD و COD در مقایسه با سایر تیمار های آزمایشی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture of Freshwater Cladoceran Daphnia magna Using Scenedesmus, Animal Fertilizer, and Vegetative Powder

نویسندگان [English]

  • Ramin Sharafi
  • Omidvar Farhadian
  • Mohsen Soleimani
دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده [English]

In this study, effect green algae (Scenedesmus quadricauda), manure (cattle + poultry, 1:1 ratio in weight), vegetable (spinach+parsely+coriander,1:1:1 ratio in weight), manure+soil, vegetable+soil, and algae+soil were examined on culture of freshwater cladocerans, Daphnia magna. The experiment was carried out as completely randomized design with three replications under laboratory conditions. Results showed that the maximum population density (1513.9±627.1 individuals/L) (mean±SE) in algae treatment and maximum specific growth rate (SGR) (0.25±0.03 /day) and minimum doubling time (Dt) (3±0.7days) were obtained when D. magna fed on algae+soil. On day 30 of culture, the treatment of manure and manure+soil had highest adult population while the highest neonate percentage was observed at treatments of vegetable+soil, algae and algae+soil, respectively. The density, SGR, adult and neonate in population of D. magna significantly correlated with pH, BOD and COD. The maximum body length (2321.9 ± 149.3 µm) and width (1446.9 ± 66.8 µm) of D. magna measured when fed with manure. In conclusion, the treatments of algae and algae+soil had better performance based on growth and production as well as considerable decreasing in BOD and COD compared to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daphnia magna
  • Scenedesmus quadricauda
  • Soil
  • Vegetable
  • Manure