دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اسفند 1395، صفحه 1-79 
شاخص های اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leusiscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)

صفحه 1-11

بهمن مکنت خواه؛ پریسا حق پرست؛ مهدی رحمتی؛ محدثه باقری؛ بهرام فلاحتکار