اثر عصاره جلبک قهوه‌ای Stoechospermum marginatum بر ترکیب اسیدهای چرب و فعالیت‌‌های آنتی‌اکسیدانی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus 1758)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

ماکروجلبک‌ها منابع غنی از ترکیبات زیست‌فعال، از نظر ساختاری متنوع، با پتانسیل ارزشمند زیست‌پزشکی و دارویی می‌باشند، که می‌توانند به‌عنوان اجزای عملکردی ارتقا‌دهنده سلامتی در غذای آبزیان باشند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره جلبک قهوه‌ای  Stoechospermum marginatum بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی ماهی کفال خاکستری بود. برای انجام تحقیق، 120 قطعه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) با میانگین وزنی 1/02±9/56 گرم، در 4 تیمار با جیره‌های مختلف شامل 0 (تیمار شاهد)، 5، 10 و 15 گرم عصاره جلبک بر کیلوگرم غذا تیماربندی شدند. کمترین میزان مریستیک‌اسید (14:0C) (1/06±0/09درصد)، استئاریک ا‌سید(18:0C) (4/17±0/09درصد) در تیمار 4 مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری را با سایر تیمار‌ها نشان داد در حالی‌که میزان لینولنیک‌اسید (3- n18:3C) (2/52±0/03 درصد) و لینولئیک‌اسید (6-n18:2C) (42/60±2/9 درصد) از دسته PUFA در تیمار 4 به‌طور معنی‌دار بیشتر از تیمار شاهد بود (0/05>P). بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد از نظر فعالیت آنزیم کاتالاز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (0/05<P). کمترین میزان مالون دی‌‍‌‌آلدئید در تیمار حاوی 15 گرم عصاره جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. تیمار‌های حاوی سطوح مختلف عصاره جلبک افزایش معنی‌داری را از نظر فعالیت آنزیم‌های سوپر‌اکسیداز دیسموتاز و گلوتاتیون احیاء‌شده در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند (0/05>P). نتایج نشان داد که ماهیان کفال خاکستری تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 15 گرم عصاره جلبکStoechospermum marginatum در هر کیلوگرم غذا منجر به بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و ترکیب اسیدهای چرب شد و استفاده از 15 گرم عصاره جلبک در هر کیلوگرم غذا در جیره غذایی ماهی کفال خاکستری سودمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of brown algae extracts,Stoechospermum marginatum on fatty acidscomposition and antioxidant status of grey mullet, Mugil cephallus Linnaeus 1758

نویسندگان [English]

  • Abdoljamil Mohammadi Sib
  • Paria Akbary
  • Seraj Bita
Fisheries groups, Department of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran.
چکیده [English]

Brown, red, and green marine macroalgae marine macroalgae are rich sources of diverse bioactive components with valuable pharmaceutical and biomedical potentials that could be exploited as functional health-promoting ingredients in animal feeds. The objective of the study was to examine the effects of red seaweed Stoechospermum marginatum extract (SE) on fatty acid compositions and antioxidant status of grey mullet, Mugil cephalus, after 60 days. Four experimental diets were prepared: SE0 as a control treatment; SE5, SE10, and SE 15, which included 0, 5, 10, and 15 g SE kg-1 diet, respectively. One hundred twenty grey mullets weighing 9.56±1.02 g were randomly divided into four groups corresponding to the different feeding regimes. After 60 days of feeding, the results showed that the significantly lowest amount of myristic acid (14: 0) (1.06±0.09%) and stearic acid (0.08 C) (4.17±0.09%) was observed in treatment 4, whereas the amount of linolenic acid (C18:3n0-3, 2.52±0.03%) and linoleic acid (C18:2n-6, 42.69±2.09%) (60.60 09 2.09) of the PUFAs in treatment 4 were significantly higher than the control one (P<0.05). No significant differences were found in catalase (CAT) between the control group and treatments (P>0.05). The lowest level of Malondialdehyde (MDA) was shown in SE15. Treatments containing different levels of SE showed significantly different in superoxide dismutase (SOD and GSH compared with control treatment (P<0.05). The results of the experiment revealed that grey mullets fed SE15 diets showed improvement in the fatty acid composition and antioxidant status and the use of a diet containing 15 g/kg S. marginatum extract could suggest for grey mullet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro algae extract
  • Mugil cephalus
  • Nutritional value
  • Immunity
اکبری پ.، بلوچ امینا.، امینی خوییز. 1399. اثر عصاره گیاه سالیکورنیا Salicornia sp. بر فعالیت آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی ماهی کفال خاکستری (1785Mugil cephalus Linnaeus ). محیط زیست جانوری. 12(2): 176-169.
اکبری پ.، دباشی ف.، فدایی راینی ر. 1398. مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugilcephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux). مجله علمی شیلات ایران. 28(3): 99-89.
اکبری پ.، دباشی ف. 1398. ارزیابی عصاره جلبک قرمز جانیا (Jania adhaerens J.V.Lamouroux) به عنوان مکمل غذایی در ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus). محیط زیست جانوری. 2: 287-277.
اکبری پ.، سهراب زایی ز. 1398. اثر عصاره جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracillaria arcuata) بر عملکرد آنزیم‌های شاخص کبد و گوارش و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus). بوم‌شناسی آبزیان. 9(3): 133-124.
اکبری پ.، شهرکی ن. 1395. اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus, 1758). مجله علمی شیلات ایران. 25(2): 171-161..
شکوری م.، رضایی م.، چاشنی دل ی.، صفری ر.، قلی‌پور ح. 1399. اثرات تغذیه با پودر جلبک اسپیرولینای (Spirulinaplatensis) ریز کپسوله‌شده و غیرکپسوله بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی. مجله علمی شیلات ایران. 29(2): 146-139.
علی م.، میرواقفی ع.، پورباقر ه.، اسدی جمانی ف. 1393. مطالعه اثر مکمل‌های ویتامینEسلنیوم وCبر فعالیت دفاع آنتی‌اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپید قزل آلای‌رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss در مواجهه با غلظت تحت حاد دیازینون. پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی. 2(1): 21-18.
قرنجیک ب.م.، روحانی قادیکلایی ک. 1389. اطلس جلبک‌های دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران، 170 صفحه.
نادریک، م.، عایدیانک، ع. 1393. اثرات آرتمیای غنی‌شده با روغن‌های ماهی و سویا همراه با ویتامین E  بر رشد، مقاومت به استرس، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی لارو تاس‌ماهی ایرانی. علوم و فنون شیلات. 2(3): 85-73.
Abdalla A., El – Shebly A. 2004. The role of Antioxidant (Vitamin E) in the Control of Lead (Pb) Pollution and Enhancement of Growth within Nile tilapia (Oreochromis niloticus). International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 7(3), 20-26.
Agarwal A., Sekhon L. 2010. The role of antioxidant therapy in the treatment of male infertility. Human Fertility 13, 217-225.
Akbary P., Aminikhoei Z. 2018. Effect of water-soluble polysaccharide extract from the green alga Ulvarigida on growth performance, antioxidant enzyme activity, and immune stimulation of grey mullet Mugilcephalus. Journal of Applied Phycology 30, 1345-1353
Akbary P., Liao L.M., Aminikhoei Z., Hoobi H., Erfanifar E. 2021. Sterol and fatty acid profiles of three macroalgal species collected from the Chabahar coasts, southeastern Iran. Aquaculture International 29, 155-165.
Atli G., Canli M. 2010. Response of antioxidante system of freshwater fish Oreochromis niloticus to acute and chronic metal (Cd, Cu, Cr, Zn, Fe) exposures. Ecotoxicology and Environmental Safety 73, 1884-1889.
Arumugama P., Murgan M., Kamalakanna S., Murugan K, 2017. Determination of Various Bioactive Potential of Stoechospermum marginatum (C. Agardh) Kutzing In-Vitro. Journal of Analytical and Pharmaceutical Research 5(4), 1-7
Baluchnejad M.T., Roghani M., Mafakheri M. 2010. Neuroprotective effect of silymarin in 6-hydroxydopamine hemi-parkinsonian rat: involvement of estrogen receptors and oxidative stress. Neuroscience Letters 480(3), 206-10.
Bigogno C., Khozin-Goldberg I., Boussiba S., Vonshak A., Cohen Z. 2002. Lipid and fatty acid composition of the green oleaginous alga Parietochloris incisa, the richest plant source of arachidonic acid. Phytochemistry 60,497-503.
Choi Y.H., Kim K.W., Han H.S., Nam T.J., Lee B.J. 2014. Dietary Hizikia fusiformis glycoprotein- induced IGF I and IGF-BP3 associated somatic growth, polyunsaturated fatty acid metabolism and immunity in juvenileolive flounder Paralichthys olivaceus. Comparative Biochemistry and Physiology A 167, 1-6.
Choi Y.H., Lee B.J., Nam T.J. 2015. Effect of dietary inclusion of Pyropia yezoensis extract on biochemical and immune responses of olive flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture 435, 347-353.
Das K.M., Tripathi S.D. 1991. Studies on the digestive enzymes of grass carp, Ctenopharhyngodan idella. Aquaculture 92, 21-32.
Dazy M., Jung V., Férard J.F., Masfaraud J.F. 2008. Ecological recovery of vegetation on a coke-factory soil: role of plant antioxidant enzymes and possible implications in site restoration. Chemosphere 74(1), 57-63.
Farzollahi L., Sarvi Moghanlou K., Imani A. 2019. Single and combined effects of Chicory (Cichoriumintybus L.) and Hypericum perforatum extracts on immune indices and antioxidant enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Journal of Fisheries Science 28(1), 165-176.
Folch J., Lees M., Stanley G. H. S. 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biology and Chemistry 226, 496-509
Indrawati, R., Sukowijoyo H., Indrriatmoko Wijayanti D.E., Limantara L. 2015. Encapsulation of brown seaweed pigment by freeze drying characterization and its stability during storage. Procedia Chemistry14, 353-360.
Kanazawa A., Teshima S., Ono K. 1979. Relationship between essential fatty acid requirements of aquatic animals and the capacity for bioconversion of linolenic acid to highly unsaturated fatty acids. Comparative Biochemistry and Physiology B 63, 295-298.
Lawrence R. A., Burk R. F. 1976. Glutathione peroxidase activity in selenium-deficient rat liver. Biochemical and Biophysical Research Communications 71(4), 952-958
Lee Y.S., Shin K.H., Kim B.K., Lee S. 2004. Anti-diabetic activities of fucosterol from Pelvetiasiliquosa. Archive Pharmacy Research 27, 1120-1122.
Leger P.H., Sorgeloos P. 1992. Optimized feeding regimes in shrimp hatcheries. In: Fast A.W., Lester L.J. (Eds) Culture of marine shrimp: priniciples and practices. Elseiver science publications, New York, pp. 225-244.
 Mohapatra S., Chakraborty T., Kumar V., DeBoeck G., Mohanta K.N. 2013. Aquaculture and stress management: a review of probiotic intervention: Stress management by probiotics administration. Animal Physiology and Animal Nutrition 97, 405-430.
Mousavi N. R., Hellat R. 2019. Production of iron-chelating proteinous hydrolysate from freshwater prawn, Macrobrachium nipponense. Iranian Scientific Fisheries Journal 28(1), 1-16.
Peixoto M.J., Svendsen J.C., Malte H., Pereira L.F., Carvalho P., Pereira R., Gonçalves J. F., Ozório R.O. 2016. Diets supplemented with seaweed affect metabolic rate, innate immune, and antioxidant responses, but not individual growth rate in European seabass (Dicentrarchus labrax). Journal of Applied Phycology 28, 2061-2071
Perazzolo L.M., Gargioni R., Ogliari P., Barracco M.A. 2002. Evaluation of some hemato-immunological parameters in the shrimp Farfantepenaeus paulensis submitted to environmental and physiological stress. Aquaculture 214, 19-33.
Taboada M.C., Millán R., Miguez M.I. 2013. Nutritional value of the marine algae wakame (Undaria pinnatifida) and nori (Porphyra purpurea) as food supplements. Journal of Applied Phycology 25, 1271-1276.
Tacon A. G.J., Metian M. 2008. Global overview on the use of fish meal and fish oil in industrially compounded aqua feeds: Trends and future prospects. Aquaculture 285,146–158
Winterbourn C. C, Hawkins R. E., Brian M., Carrell R. W. 1975. The estimation of red cell superoxide dismutase activity. The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 85(2), 337-341.