بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در حوضه آبی سیستان

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل.

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل

3 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

چکیده

ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) یک گونه­ ی با ارزش و اقتصادی متعلق به خانواده­ی کپورماهیان و در کشور ایران بومی حوضه سیستان می باشد. در این تحقیق امکان تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون ovaprim به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بررسی شد. تعداد 12 قطعه مولد ماده و 15 قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی 108/84±1375 و 17/6±632 گرم صید شده از چاه نیمه های سیستان، انتخاب شدند. جهت القای تخم­ریزی هورمون ovaprim در چهار مرحله (فاصله زمانی بین تزریق های اول تا سوم 24 ساعت و بین سوم و چهارم 12 ساعت) با دوزهای 0/2، 0/5، 0/5 و 0/3  میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی ماده و مولدهای نر همزمان با تزریق مرحله دوم ماده ها به میزان 0/3 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند که 83/3درصد مولدها به مرحله تخم­ریزی رسیدند. میزان هم­آوری­کاری مولدهای ماده 7802±39531/25 بود. طول دوره پنهان(زمان بین اولین تزریق تا اوولاسیون) 12/05±60 /15ساعت و طول دوره انکوباسیون بسته به دمای آب (14 تا 18/5 درجه سانتیگراد) 120 تا 140 ساعت بود. هم­آوری نسبی، حجم تخم خشک به ازای هر ماهی ماده(سی سی)، تعداد تخم خشک در هر سی سی، درصد تبدیل تخم خشک به چشم زده، درصد تبدیل تخم چشم زده به لارو و تعداد لارو بدست آمده از هر ماهی ماده به ترتیب 4796/27±28410/61، 25/09±172/5، 275، 0/9±88/97، 1/15±81/93 و 4526/84±34120 بود. لاروهای بدست آمده پس از رسیدن به طول 8 تا 10 میلیمتر که حدود دو سوم کیسه زرده خود را جذب نموده اند به استخرهای خاکی غنی شده منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biotechnics of artificial propagation in Schizothorax zarudnyi

نویسندگان [English]

  • Abdol Ali Rahdari 1
  • Ahmad Gharaei 1
  • Mostafa Ghaffari 2
  • Taghi Najafi 3
1 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

The snow trout (Schizothorax zarudnyi) is a valuable and commercial species belong to cyprinidae and native to Sistan basin. The present study evaluated the induce spawning in snow trout using synthetic hormones (ovaprim) in order to achieve biotechnic of artificial propagation. Wild broodstocks (females and males: 1375 ± 108.84, 632 ± 17.6 g respectively) selected from Chanimeh reservoirs (Sistan, Iran). The females treated with quadruplet injections (0.2, 0.5, 0.5 and 0.3 ml Ovaprim/kg B.W). The distance between first, second and third injections were 24 h and between third and fourth was 12h. The males were injected at the time of the second females’ injections (with 0.3 ml Ovaprim/kg B.W.) The results showed spawning rate and mean working fecundity were 83.3% and 39531±7802, respectively. The latency period (time between first injection and ovulation) was 60.15±12.05 h, incubation period was 120 to 140 h (depend on water temperature (14 to 18.5º C)). Relative fecundity, volume of dry egg (ml), number of dry egg per each milliliter, conversion percentage of dry egg to eyed egg, conversion percentage of eyed egg to larvae and number of larvae from each female was 28410.61 ± 4796.26, 172.5 ± 25.09, 275, 88.97 ± 0.9, 81.93 ± 1.15 and 34120 ± 4526.84, respectively. Obtained Larvae after reaching a length of 8 to 10 mm, who had absorbed their yolk sac for about two-thirds were transferred to fertilized earthen ponds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizothorax zarudnyi
  • artificial reproduction
  • Synthetic hormones
  • Sistan