دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1391، صفحه 1-81 
اثر سطوح مختلف پروتئین به انرژی جیره بر تغییرات بافتی کبد در ماهی صبیتی Sparidentex hasta

صفحه 37-46

اعظم نیک نام؛ رحیم عبدی؛ امیر پرویز سلاطی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ جاسم غفله مرمضی