اثر سطوح مختلف پروتئین به انرژی جیره بر تغییرات بافتی کبد در ماهی صبیتی Sparidentex hasta

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور.

چکیده

ماهی صبیتی یکی از ماهیان با ارزش از نظر اقتصادی  در خلیج فارس میباشد که در طول سال­ های اخیر در آبزی پروری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. سطوح بهینه  اجزای جیره غذایی تضمین کننده رشد و سلامتی ماهی می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف پروتئین به انرژی جیره بر هیستوموفولوژی کبد در ماهی صبیتی پرداخته شده است. برای این منظور ماهیان  پس از 2 هفته تطابق با یک جیره غذایی بدون چربی، به مدت 8 هفته در 36 تانک 300 لیتری با جیره­ های غذایی آزمایشی حاوی مقادیر مختلف پروتئین و لیپید تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش، نمونه ­های بافتی از کبد برداشته و پس از انتقال به آزمایشگاه مراحل روتین بافت شناسی انجام و پس از آماده سازی برش­هایی با ضخامت 5 میکرون رنگ آمیزی H&E بر روی آنها انجام گرفت. تغییرات پاتولوژیک در بافت کبد از جمله واکوئله شدن هپاتوسیت ها، رانده شدن هسته ها به گوشه های سلول و احتقان رگ های خونی در بافت کبد در بعضی از جیره ها مشاهده گردید که این تغییرات می تواند در اثر نسبت­های نامناسب پروتئین و انرژی جیره ایجاد گردد. بر اساس این مطالعه گروه تغذیه شده با 7/47 درصد پروتئین و 18/95درصد انرژی برای سایر فاکتورهای بافت کبد از نظر بافت شناسی در حد بهینه­ گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diet different protein ratio to energy levels on liver histodeformity of Sparidentex hasta

نویسندگان [English]

  • Azam Nicknam 1
  • Rahim Abdi 1
  • Amir parviz Salati 2
  • Abdolali Movahedinia 1
  • Jasem Marammazi 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Marine Science, Khoramshahr University of Marine Science and Technology.
3 Institude research of Fisheries Science,,south of Iran.
چکیده [English]

Sparidentex hasta is benefitcailt and economical fish in Persian Gulf that has attracted more attention during this years and is a good candidate for marine aquaculture in coastal zone of Iran. It is understood that the optimal ratio of diet ingredients guarantee appropriate growth rates, condition and health of the fish. After adaptation in 2 weeks by a lipid-free diet, fish were fed for 8 weeks by experimental diets in 300 L tanks (n=36). The routine procedures of preparation of tissues were  followed and the paraffin blocks were cut at 5 microns , stained with H&E and studied under light microscope. In some unsuitable ratio, histopathological changes for example congestion, margination of nucleous and vaculation in hepatocyte were seen. Results showed for culture of Sparidentex hasta, with protein(47.7%) and energy(18.95%) was optimized for other liver histological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protein
  • diet
  • histodeformity
  • Sparidentex hasta