مقایسه اثر سمیت سرب در آب و غذا بر تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه محیط زیست و شیلات، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

فلزات سنگین از طریق آب و غذا وارد بدن آبزیان شده و اثرات منفی خود را برجای می‌گذارند. این مطالعه با هدف مقایسه میزان سمیت فلز سنگین سرب در حالت‌های محلول در آب و از طریق غذا در ماهی کپور معمولی انجام شد. بدین منظور تعداد 135 قطعه کپور معمولی (با وزن متوسط 10±50 گرم) به سه گروه (با سه تکرار) شاهد، سرب در آب (1 میلی ­گرم در لیتر) و سرب در غذا (1 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا) تقسیم‌بندی شده و به مدت 21 روز تحت تیمار قرار گرفتند. نمونه‌برداری از ماهی‌ها در روزهای 7، 14 و 21 انجام شده و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون شامل پروتئین کل پلاسما، آلبومین، گلوبولین، کراتینین، گلوکز، کلسترول، آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرب در هر دو گروه آزمایشی تاثیر منفی بر پارامترهای بیوشیمیایی خون داشته، اما در خصوص سطح گلوکز پلاسما و آنزیم‌های LDH و ALP، در انتهای آزمایش (روز 21)، اختلاف معنی‌داری بین دو گروه سرب در آب و سرب در غذا دیده شد. به‌طور کلی بر اساس نتایج به نظر می‌رسد که اثرات منفی سرب در غذا بیشتر از آب بوده و از این رو از سمیت بیشتر برای ماهی کپور معمولی برخوردار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative toxicological effects of diet and water borne lead on blood biochemical changes of common carp (Cyprinus carpio)

نویسنده [English]

  • Mohammad Mohiseni
Department of Environmental Science and Fisheries, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Heavy metals can enter to the aquatic animal's body through dietary or water sources and exert their harmful effects. This study was conducted to compare the toxicity of lead in common carp via diet and water borne conditions. Total number of 135 fish (average weight of 50±10 g) was divided into three groups (each with triplicate) including control, water borne (1 mg/L) and diet borne (1 mg/kg dry diet) lead. Experiment was executed during 21 days and sampling was done at 7, 14 and 21 days after trial initiation. Blood biochemical factors including total protein, albumin, globulin, creatinine, glucose, cholesterol, alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST) and lactate dehydrogenase (LDH) were measured in mentioned sampling times. Results showed that lead exposure led to negative effects on blood biochemistry in both groups, but in the case of glucose, LDH and ALP, significant changes were observed between diet and waterborne lead. It may conclud that the diet borne had more toxic effects than waterborne lead and therefore, lead had more potential toxicity through diet in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Fish
  • Toxicity
  • Blood biochemistry