تغییرات فصلی ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات شیمیایی و راندمان فیله ماهی هامور (Epinephelus coioides) در سواحل استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، بندر عباس، ایران.

5 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

با هدف بررسی تغییرات راندمان فیله و ارزش غذایی ماهی هامور در طی چهار فصل سال، به میزان 80 کیلوگرم ماهی هامور از منطقه هرمزگان و در محدوده آب­ های بندرعباس صید گردید و بلافاصله به­ صورت سرد شده به آزمایشگاه متقل گردید. در آزمایشگاه پس از شستشو به­ صورت دستی از ماهی، فیله تهیه گردید. در ادامه راندمان فیله، ترکیبات آنالیز تقریبی، میزان انرژی و ترکیب اسید چرب نمونه طی چهار فصل تعیین گردید. نتایج نشان داد که میانگین راندمان فیله طی سال 41/84 درصد بود. بیشترین و کمترین راندمان فیله به ­ترتیب در زمستان (43%) و فصل پاییز (39%) به­دست آمد. همچنین فیله ماهی هامور بطور میانگین دارای 19 درصد پروتئین و 2/8 درصد چربی بود. اسیدهای چرب چند غیراشباع  بالاترین گروه اسیدهای چرب فیله هامور را در تمامی فصول تشکیل داده بودند. بیشترین مقدار اسیدچرب دوکوزوهگزانوئیک اسید در پائیز (5/17±27/61 میلی­گرم در گرم)، ایکوزاپنتانوئیک اسید در بهار (0/31±7/17 میلی­گرم در گرم) و آراشیدونیک اسید در پائیز (1/6±8/9 میلی­گرم در گرم) ثبت گردید. مجموع میزان اسیدهای چرب ضروری دوکوزوهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید که شاخص ارزش غذایی می­ باشد در فیله فصل پاییز (34/45 میلی­گرم در گرم) بالاتر از سایر فصول سال بود که نشان می ­دهد، به­ منظور تامین احتیاج غذایی مصرف کننده به مجموع این دو اسید چرب، فیله فصل پاییز با وجود این که دارای راندمان فیله کمتر از سه فصل دیگر می ­باشد، برای سلامت مصرف کننده مناسب­ تر بوده و علاوه بر این دارای میزان مناسبی پروتئین و چربی بوده و از این­رو جهت عرضه به بازار توصیه می­ گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal changes of fatty acid profile, proximate composition, and fillet yield of orange-spotted grouper fish (Epinephelus coioides) in Hormozgan coastal waters

نویسندگان [English]

 • Mehran Yasemi 1
 • Behrooz Mohammadzadeh 2
 • Mehdi Nikoo 3
 • Alireza Nazari Bajgan 4
 • Soheil Alinezhad 1
 • Seyed Soheil Ghaemmaghami 1
 • Mohammad Reza Touraji 5
1 Institute of Agricultural Education and Extension, Agriculture Jihad, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran.
3 Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Centeras, Iran.
5 Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For seasonal changes investigation of filleting yield and nutritional values of orange-spotted grouper fish (Epinephelus coioides), 80 kg fish was caught from coastal waters of Hormozgan Province (Bandar Abbas region). Fish are chilled and transported to laboratory. Then, after washing, fish were filleted by hand. Fillet yield, proximate composition, total energy and fatty acid profile were determined. The result showed that the average of the fillet yield was 41.84%. The highest and lowest was recorded, respectively, at winter (43%) and autumn (39%). Grouper fish fillet was content protein (19%), lipid (2.8%). Grouper fillet was characterized by the highest content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) than other classes of fatty acids in all seasons. The must of Docosahexaenoic acid content at autumn (27.61±5.17 mg/gr), eiosapentaenoic acid at spring (7.17±0.31 mg/gr) and arashidonic acid at autumn (8.9±1.6 mg/gr) were recorded. Sum of contents of EPA+DHA, an indicator of nutritive value of fish, had the highest value in autumn (34.45 mg/g FAME). These results suggested that grouper fish fillet at autumn, although having a lower yield had the maximum nutritive value regarding EPA+DHA for healthy life. In additional fish fillet at autumn contains suitable protein and lipid. In conclusion fish fillet at autumn can be suggested for production and supply to market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fillet
 • Nutritional Value
 • Fatty acids
 • Orange-spotted grouper
 • Proximate composition