جایگزینی آستاگزانتین جیرۀ ماهی قزل آلای رنگین کمان با پودر هویج: اثرات بر میزان کاروتنوئید کل در پوست، گوشت و خون ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر جایگزینی پودر هویج (0، 25، 50، 75 و 100 درصد) به جای آستاگزانتین بر تغییرات میزان کاروتنوئید کل پوست، فیله و خون ماهی قزل­آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. از این­ رو آزمایشی کاملاً تصادفی با 6 تیمار (هر کدام با 3 تکرار طراحی شد). 300 عدد ماهی قزل­آلای رنگین­ کمان با میانگین وزن اولیه 0/30±50/00 گرم در 18 حوضچه فایبرگلاس آزمایشی تقسیم شدند. طول دوره پرورش 60 روز بود. نتایج نشان داد که اضافه نمودن پودر هویج به غذای ماهی­ ها، اثر معنی­ داری بر تغییرات میزان کاروتنوئید کل پوست، فیله و خون ماهیان و در نتیجه ایجاد رنگ قرمز داشت. غلظت کاروتنوئید کل پوست و فیله با اضافه نمودن پودر هویج در جیره، به­ صورت معنی­ داری افزایش یافت (0/05>P). اضافه 9/009±0/40413 و 0/01±0/2240 میلی­ گرم در کیلوگرم) شد و دارای اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها بود (0/05>P). نتایج نشان داد که در تیمارهای 50 و 75 درصد پودر هویج، کاروتنوئیدکل خون ماهیان به­ صورت معنی­ داری بالاتر از سایر تیمارها (0/05>P) بود و کمترین میزان کارتنوئید (0/004±0/0269 میلی­ گرم کیلوگرم) در گروه شاهد دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of Astaxanthin with carrot powder in the Rainbow trout's diet: effects on the carotenoid content of skin, fillets and blood

نویسندگان [English]

  • Ali Beygi Kaleshtari
  • Seyed Vali Hosseini
  • Mehrdad Farhangi
  • Gholamreza Rafiee
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study investigated effect of the partial and total replacement of astaxanthin with carrot powder (0, 25, 50, 75 and 100%) on the carotenoid content of the skin, fillet and blood of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Therefore, a completely randomized design with 5 treatments and one control group, each with 3 replications, was designed. A total of 300 fish with an average initial weight of 50.00±30 g were divided into 18 experimental fiberglass ponds. The experiment period was 60 days. The results showed that addition of the carrot powder to diet had a significant effect on the carotenoid level of the skin, fillets and blood of fish, resulting in red color. Carotenoid concentration of the skin and fillet increased significantly by adding carrot powder to diet (P<0.05). Addition of  50 and 75% of the carrot powder as a natural pigment resulted in the highest amount of the carotenoid storage in the tissue and skin (0.40413±0.029 and 0.0240-0.001 mg/kg) and had a significant difference with other treatments (P<0.05). The results showed that Carrot's carotinoids were significantly higher in treatments of 50 and 75% than others (P<0.05) and the lowest level (0.0269±0.30 mg/kg) was observed in the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids
  • Carrot powder
  • Meat
  • Colour