مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، زهک، ایران.

3 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، زهک، ایران

4 معاونت آبزی پروری، اداره کل شیلات آب های داخلی، زابل، ایران.

چکیده

در این مطالعه، علاوه بر سنجش ترکیبات آلی (گلوکز، کلسترول، پروتئین کل و آلبومین) و یونی (کلسیم، فسفر، منیزیوم، سدیم و پتاسیم) مایع تخمدانی و سرم خون 6 قطعه مولد نر (وزن متوسط 37/84±424/37 گرم و طول متوسط 1/32±36/19 سانتی­ متر) و 9 قطعه مولد ماده (وزن متوسط 89/47±1225/87 گرم و طول متوسط 0/6±50/5 سانتی متر) ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)، مدت تحرک اسپرم­ ها در مخلوط مایع منی با نسبت­ های صفر، 15، 30، 45، 60، 75، 90 و 100 درصد مایع تخمدانی اندازه­ گیری شد. اسپرم ­ها در محلول خالص مایع تخمدانی فاقد تحرک بودند. کمترین مدت تحرک اسپرم (0/56±44/67 ثانیه) با آب خالص و بیشترین مدت تحرک آن (5/37±67 ثانیه) با ترکیب 55% آب و 45% مایع تخمدانی به ­دست آمد که اختلاف معنی­ داری با گروه­ های حاوی صفر، 15، 30 و 60 درصد مایع تخمدانی داشت (0/05>P). تفاوت­ هایی در ترکیب مایع تخمدانی، مایع منی و سرم خون مولدین وجود داشت. به جز منیزیوم، بقیه پارامترهای خون ماده و مایع تخمدانی و نیز تمامی ویژگی­ های خون مولدین نر و مایع منی با هم اختلاف معنی­ داری داشتند. همچنین، مقدار گلوکز، پروتئین کل و کلیسم سرم خون مولدین نر و ماده با هم اختلاف معنی­ داری داشتند. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و سرم خونی مولدین نر و ماده نشان داد بیشترین گلوکز و پروتئین کل در سرم خون نر، بیشترین کلسترول و سدیم در سرم خون ماهی های نر و ماده، بیشترین کلسیم در سرم خون ماده، کمترین مقدار منیزیوم و بیشترین پتاسیم در مایع منی بود. نتایج نشان داد که وجود 45% مایع تخمدانی در محلول فعال­ سازی موجب افزایش مدت تحرک اسپرم می ­شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان­ دهنده نقش مهم جنس ماده در افزایش تحرک اسپرم در فرآیند لقاح ماهی سفیدک سیستان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

omparison of ovarian fluid, semen and blood biochemical composition of snow trout Schizothorax zarudnyi broods and evaluation the effect of ovarian fluid on sperm motility

نویسندگان [English]

  • Abdolali Rahdari 1
  • Ahmad Gharaei 1
  • Reza Fadaei 2
  • Mortaza Jahantab 3
  • Abbas Alizadeh 4
1 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Zahak Fish Hatchery Center, Zahak, Iran.
3 Zahak Fish Hatchery Center, Zahak, Iran.
4 Duty of Aquaculture, General Directorate Office of Fisheries-Sistan, Zabol, Iran.
چکیده [English]

This study was investigated organic (glucose, cholesterol, total protein and albumin) and ionic (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium) composition of the ovarian fluid and blood serum of 6 males (mean weight 424.37±37.84 g and mean length 36.19±1.32 cm) and 9 females (mean weight 1225.87±89.47 g and mean length 50.5±0.6 cm) of snow trout Schizothorax zarudnyi broods. Also, the sperm motility duration in combination of seminal fluid with 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 100% of ovarian fluid was measured. The ovarian fluid solution alone (100%) did not increase sperm motility. The shortest duration of sperm motility (44.67±0.56 s) with pure water and the highest duration of motility (67±5.37 s) was obtained by combining 55% water and 45% ovarian fluid that showed significant different with groups contain 0, 15, 30 and 60% of the ovarian fluid (P<0.05). There were differences in the composition of ovarian fluid, semen and blood serum. With the exception of magnesium, all other parameters of the female blood and ovarian fluid and all male blood and semen parameters were significantly different. Inaddition, there was a significant difference in the glucose, and total protein between blood serum of males and females. Comparison composition of the ovarian fluid, seminal fluid and blood serum of female and male broods showed the highest glucose and total protein in blood male serum, highest cholesterol and sodium in female and male blood serum, highest calcium in female blood serum, lowest magnesium and highest potassium in seminal fluid. The results showed increasing of the sperm motility duration with ovarian fluid at median concentrations in the activation medium. Also, the results revealed a possible important female contribution to sperm motility enhancement during the fertilization process in S. zarudnyi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Snow trout
  • Ovarian fluid
  • Seminal fluid
  • Biochemical parameter
  • Sperm motility