تاثیر مصرف خوراکی شکل میکروانکپسوله Enterococcus faecium بر روی فاکتورهای سلامت، رشد، تغذیه و فلور باکتریایی روده در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه تاثیرات دو جیره حاوی پروبیوتیک انتروکوکوس فسیوم سویه IR5 بر روی فاکتور­های رشد، مصرف غذا، میزان کلونیزه شدن در روده­ و تاثیراتش بر روی سلامت و زنده­ مانی در قزل­ آلای رنگین­ کمان  جوان مورد مطالعه قرار گرفت. 270 قطعه ماهی با میانگین وزنی 3/8 ± 35/6 گرم بعد از 20 روز دوره قرنطینه به 3 گروه کاملاٌ تصادفی (هر گروه 90 قطعه) در سه تکرار (30 قطعه در هر حوضچه) تقسیم شدند. گروه 1 شامل جیره حاوی انتروکوکوس فسیوم سویه IR5 (با لوگ  CFU g–1 4/8) به شکل میکروانکپسوله با آلژینات سدیم و گروه 2 شامل جیره حاوی انتروکوکوس فسیوم سویه IR5 (با لوگ CFU g–19) به شکل میکروانکپسوله با آلژینات سدیم و گروه شاهد حاوی جیره پایه بودند. در پایان 4 و 8 هفته تغذیه، میزان وزن نهایی، طول کل، درصد افزایش وزن، نرخ رشد روزانه، نرخ بازده پروتئینی و درصد بازماندگی در گروه­ های حاوی پروبیوتیک افزایش و ضریب تبدیل غذایی (%) نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. بعد از 4 هفته تیمار 2 بالاترین میزان در شاخص ­های رشد، کارایی غذایی و سلامت و افزایش درصد باکتری­ های اسید­لاکتیک در روده در بین تیمارهای پروبیوتیک و گروه کنترل را نشان داد. در 8 هفتگی در تیمارهای 1 و 2 میزان بهبود وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد روزانه، طول کل، نرخ بازده پروتئینی (%)، درصد باکتری­های اسید لاکتیک در روده و زنده­مانی (%)افزایش  معنی­داری نسبت به گروه کنترل افزایش نشان دادند (P<0.05). در 8 هفتگی،  میزان وزن نهایی، درصد افزایش وزن و نرخ بازده پروتئینی (%) در تیمار 1 افزایش معنی ­دار و ضریب تبدیل غذایی کاهش معنی داری نسبت به تیمار 2 و گروه کنترل نشان داد (P<0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary supplementation with encapsulation form of Enterococcus faecium on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

نویسندگان [English]

  • Armin Abedian Amiri 1
  • Ghobad Azari Takami 1
  • Mohammad Afsharnasab 1
  • Vadood Razavilar 2
1 Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study examined the effects during 56 days of feeding of three dietary probiotics on growth performance and feed utilization, intestinal colonization and related health criteria in Oncorhynchus mykiss (rainbow trout). This study included 3 groups: a control group of fish, and fish fed with a basal commercial diet supplemented with  2.5 × 108 CFU g–1 Enterococcus faecium strain IR5 (group 1) (was micro-encapsulated with sodium alginate) and 1 × 109 CFU g–1 Enterococcus faecium strain IR5 (group 2) (was micro-encapsulated with sodium alginate)singularly in triplicate. 270 rainbow trout with an average weight of 35.6 ± 3.8 g (mean±SD) were obtained. Fish were acclimatized for 20 days. The probiotics groups showed improvement with respect to weight gain (WG), body weight index fish (BWI) (%), total length (TL), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), protein efficiency ratio (PER), lactic acid bacteria (LAB) (%) in intestinal, intestinal colonization (log CFU g–1) and survival (%). At 28 days, group 2 showed improvement with respect to growth performance and feed utilization, intestinal colonization and related health criteria were higher than other groups.  At 56 days, the WG and PER in the group 1 were significantly higher than in 2 and control groups (P<0.05). The LAB (%) in intestinal was higher in group 2 than in 1 and it was higher in group 1 than in the control groups after 8 weeks feeding (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • Enterococcus faecium
  • micro-encapsulation
  • Growth and health performance
  • feed utilization