شاخص های اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leusiscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران، صندوق پستی: 1144

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین فاکتورهای اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leuciscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)و مقایسه آن با نسل خالص هر یک از والدین انجام شد. ماهیان مورد مطالعه در این تحقیق حاصل تلاقی مصنوعی ماهی ماش ماده و ماهی سفید نر در فروردین سال 1391 بود. برای این کار 54 عدد ماهی به طور تصادفی صید گردیده و 16 ویژگی اندازشی و 6 ویژگی شمارشی برای نمونه‌‌ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و شاخص‌های مورد نظر بین هیبرید حاصله و نمونه‌‌های والد با توجه به منابع موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که این ماهیان دارای میانگین طول کل 0/51 ± 22/80، طول استاندارد 0/49 ± 18/55 و طول چنگالی 0/46 ± 20/36 سانتی‌متر می‌باشند. همچنین میانگین طول سر 0/08 ± 4/46، عرض سر 0/05 ± 2/11، قطر چشم 0/02 ± 0/96، فاصله بین چشمی 0/03 ± 1/06، بیشترین ارتفاع بدن 0/12 ± 3/95، طول باله پشتی 0/08 ± 3/25، طول باله سینه‌ای 0/09 ± 3/27، طول باله شکمی 0/08 ± 2/62، طول باله مخرجی 0/06 ± 2/38، طول ساقه دمی 0/08 ± 4/28، ارتفاع ساقه دمی 0/06 ± 1/59، فاصله بین باله‌های پشتی- سینه‌ای 0/14 ± 5/71، فاصله بین باله‌های پشتی- مخرجی 0/16 ± 5/41 سانتی‌متر تعیین شد. میانگین تعداد فلس‌های روی خط جانبی 68-60، فلس‌های بالای خط جانبی 10، فلس‌های پایین خط جانبی 5، شعاع‌های سخت باله‌های پشتی و مخرجی 2 عدد، شعاع‌های نرم باله پشتی 9 عدد و مخرجی 11-10 عدد بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد دندان حلقی متعلق به فرمول 1.5-5.1 و 1.5-5.2، هریک با فراوانی 23/53 درصد بود. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هیبرید مذکور با والدین از نظر شاخص‌های اندازشی و به ویژه شاخص‌های شمارشی یکسان نیست و دارای صفات حد واسط و بعضاً متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometric and meristic characteristics of female Asp × male Kutum (Leuciscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂) hybrid

نویسندگان [English]

  • Bahman Meknatkhah 1
  • Parisa Haghparast 2
  • Mehdi Rahmati 2
  • Mohadaseh Bagheri 2
  • Bahram Falahatkar 2
1 Dr. Yousefpour Fish Hatchery Center, Siahkal, Iran.
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resource, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran, P.O.Box: 1144
چکیده [English]

This study was conducted to determine the morphometric and meristic parameters of female Asp × male Kutum (Leuciscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂) hybrid and its comparison with the parents.Fish were produced from artificial reproduction of female Asp and male Kutum in April 2012.For this purpose, fifty-four fish were randomly caught and 16 morphometric characters and 6 meristic characters were evaluated for the samples and the desired parameters were compared between hybrid and parents according to available literatures. The results showed that mean total length, standard length and fork length in this fish were 22.80 ± 0.51, 18.55 ± 0.49 and 20.36 ± 0.46 cm, respectively. Also, mean of head length, head width, eye diameter, inter orbital distance, maximum body height, dorsal fin length, pectoral fin length, ventral fin length, anal fin length, caudal peduncle length, caudal peduncle height, dorsal-pectoral fin distance, dorsal-anal fin distance were measured as 4.46 ± 0.08, 2.11± 0.05, 0.96 ± 0.02, 1.06 ± 0.0 3, 3.95 ± 0.12, 3.25 ± 0.08, 3.27 ± 0.09, 2.62 ± 0.08, 2.38 ± 0.06, 4.28 ± 0.08, 1.59 ± 0.06, 5.71 ± 0.14, 5.41 ± 0.16 cm, respectively. In this fish, mean number of scales on lateral line, scales above the lateral line, scales below the lateral line, branched rays of dorsal and anal fin, soft rays of dorsal fin and soft rays of anal fin were obtained as 60-68, 10, 5, 2, 9 and 10-11, respectively. Also, the most number of pharyngeal teeth was belonged to the formula 5.1-1.5 and 5.2-1.5, each with frequency 23.53 %. In general, results of the present study showed that this hybrid is not as same as with the parents in terms of morphometric parameters and especially meristic, and these are intermediate and even different characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphometric
  • Meristic
  • Hybrid
  • Asp
  • Caspian kutum