اثر سطوح مختلف پودر گیاهان سیر، آویشن، نعناع فلفلی، دارچین و زردچوبه بر عملکرد رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

بررسی‌ها نشان داده است که استفاده از ترکیبات گیاهی در جیره گونه‌های مختلف آبزیان بر عملکرد رشد تأثیرگذار می‌باشد. این تحقیق استفاده از چند ترکیب گیاهی مختلف به‌طور همزمان در جیره غذایی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان را مورد بررسی قرار داد. بدین‌منظور تعداد 80 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss) با میانگین وزنی متوسط  0/37±15 گرم پس از سازگاری با محیط در 4 تانک ‌پرورش توزیع و به ‌مدت 8 هفته با سه جیره حاوی مقادیر مختلف پودر ترکیبات گیاهی (سیر، آویشن، نعناع فلفلی، دارچین و زردچوبه) و یک جیره شاهد تغذیه شدند. در پایان دوره، شاخص‌های رشد شامل میزان رشد روزانه، ضریب رشد ویژه، شاخص رشد طولی، شاخص احشائی، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی و ضریب افزایش وزن بدن اندازه‌گیری شد. براساس نتایج، کلیه شاخص‌ها در تیمار 1 (پودر سیر، نعناع فلفلی، دارچین و زرد چوبه به‌ترتیب 1، 4، 1 و 0/3 درصد جیره) بهترین وضیعت را در مقایسه با سایر تیمارها و تیمار شاهد نشان داد. همچنین، تغییر محتوای برخی از این ترکیبات سبب تغییر عملکرد رشد ماهیان گردید. بر این اساس، استفاده از ترکیبات گیاهی با مقدار مناسب می‌تواند اثر تجمیعی بر عملکرد رشد داشته باشد. همچنین در صورت استفاده همزمان ترکیبات مختلف مقادیر مورد استفاده نسبت به زمان مصرف جداگانه حجم کمتری را شامل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of some herbal powders (Garlic, thyme, peppermint, cinnamon, and turmeric) on the growth performance of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسنده [English]

  • Davoud Mohammadrezaei
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environmental, Malayer University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Studies have shown that the use of plant compounds in the diet of different aquatic species affects their growth performance. This experiment was conducted to use different plant compounds simultaneously in the diet of juvenile rainbow trout. Therefore, a total of 80 juveniles of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) with an average weight of 15±0.37 g were distributed in 4 tanks after adaptation to the laboratory conditions and fed 3 diets containing different amounts of plant compounds powder (Garlic, thyme, peppermint, cinnamon and turmeric) and control group for 8 weeks. At the end of the experiment, the growth performance including average daily growth, specific growth rate, longitudinal growth rate, visceral index, food conversion rate, condition factor, and body weight gain increase, were calculated. According to the results, treatment 1 (garlic powder, peppermint, cinnamon, and turmeric, respectively 1, 4, 1, and 0.3% of diet) revealed the best growth performance compared to other treatments and the control. Also, changing the content of some of these compounds showed different growth performance. Hence, using plant compounds with the right amount has a cumulative effect on growth performance. In conclusion, if they are applied simultaneously, they will contain smaller amounts than when used separately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant compounds
  • Growth performance indicators
  • Visceral index
  • Onchorhynchus mykiss
ابراهیمی ع.، تنگستانی ر.، علیزاده دوغیکلایی ا.، زارع پ. 1391. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی. علوم و فنون دریایی. 4 : 12-1.
رزاقی  ب.، یگانه س.، میرامینی ه. 1394. اثرات افزودن پودر سیر، بر شاخص‌های رشد بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران. ایران.
عادل م.، پورغلام ر.، ذریه زهرا ج.، قیاسی م. 1394. اثر سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر شاخص‌های رشد، ترکیبات لاشه، باکتری‌های روده و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با باکتری (Yersinia ruckeri). بومشناسی آبزیان. 4(4): 70-62.
علیشاهی م.، سلطانی م.، مصباح م.، زرگر ا. 1391. اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). تحقیقات دامپزشکی. 67(3).
قاسمی ا.، مازندرانی م.، سوداگر م.، حسینی م. 1396. اثر افزودن زردچوبه (Curcuma longa) در جیره بر عملکرد‌ رشد و بقاء در برابر تنش شوری در کپور معمولی (Cyprinus carpio). بهره‌برداری و پرورش آبزیان. 6 (2) :30-21.
محمدرضائی د. 1399. بررسی اثر پودر جلبک اسپیرولینا و گل میخک به عنوان مکمل بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio). محیط‌زیست جانوری. 12(2) : 195-189.
نفیسی‌بهابادی م. 1386. کتاب راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان: پرورش. دانشگاه هرمزگان. 288 ص.
نیکبخش بیدرونی ع.، وهابزاده رودسری ح. 1398. الویت‌بندی عصاره‌های سیر (Allium sativum)، نعناع فلفلی (Mentapi perita) و پونه کوهی (Oregano vulgare) در بهبود رشد و ایمنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی. توسعه آبزی‌پروری. ۱۳(۴) :121-107.
یگانه راسته‌کناری ه.، وهابزاده رودسری ح.، یزدانی ساداتی  م. 1396. تأ ثیر بهبودبخش پودر سیر  (Allium sativum) به‌عنوان مکمل غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. 5(1): 125-107.
Abdel El-Maksoud A.M.S., Aboul-Fotouh G.E., Allam S.M., Abou Zied R.M. 1999. Effect of marjoram leaves (Majorana hortensis L.) as a feed additive on the performance of Nile tilapia Greener. Journal of Agricultural Sciences 3(3), 1-8.
Abu-Elala N.M., Galal M.K., Abd-Elsalam R.M., Mohey-Elsaeed O., Ragaa N.M. 2016. Effects of Dietary Supplementation of Spirulina platensis and Garlic on the Growth Performance and Expression Levels of Immune-related Genes in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Aquaculture Research & Development 7, 433.
Ashry A.M., Hassan A.M., Habiba M.M., El-Zayat A., El-Sharnouby M.E., Sewilam H., Dawood M.A.O. 2021. The Impact of Dietary Curcumin on the Growth Performance, Intestinal Antibacterial Capacity, and Haemato-Biochemical Parameters of Gilthead Seabream (Sparus aurata). Animals 11, 1779.
Mahboubi M., Haghi G. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology 19, 325-327.
Mahmoud M.A., El-Lamie M.M., Amina A., Dessouki A.A., Yusuf M.S. 2014. Effect of Turmeric (Curcuma longa) Supplementation on Growth Performance, Feed Utilization, and Resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to Pseudomonas fluorescens Challenge. Global Research Journal of Fishery Science and Aquaculture 1(12), 026-033.
Osawa T., Sugiyama Y., Inayoshi M., Kawakishi S. 1995. Ant oxidative activity of tetrahydrocurcuminoids. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 59, 1609-1612.
Rattanachaikunsopon P., Phunkhachorn P. 2010. Potential of cinnamon (Cinnamomum verum) oil to control Streptococcus iniae infection in tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Science 76(2), 287-293.
Rojtinnakorn J., Rittiplang S., Tongsiri S., Chaibu P. 2012. Turmeric extract inducing growth biomarker in Sand goby (Oxyeleotris marmoratus). 2nd International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2012) June 30-July 1, Bali.
Sakai M. 1999. Current research status of fish immunistimulants. Aquaculture 172(1), 63-92.
Talpur A.D. 2014. Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, as feed additive enhanced growth performance, survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch) against Vibrio harveyi infection. Aquaculture 420, 71-78.
Tokur S., Ozkütük E., Atici G., Ozyurt C.E., Ozyur E. 2006. The effects of frozen storage at− 18°C on the chemical and sensory qualities of fish fingers produced from unwashed and washed mirror carp (Cyprinus carpio) mince were investigated. The amounts of moisture, crude protein, lipid, crude ash, ω3 polyunsaturated. Food Chemistry 151, 5570.