ارزیابی ترکیبات درشت مغذی ماهیان پرورشی عرضه‌شده به بازار ماهی‌فروشان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

ماهیان از مهمترین منابع غذایی جوامع انسانی هستند که سهم به‌سزایی در برخی از ترکیبات درشت‌مغذی و ریزمغذی مورد نیاز انسان‌ها را تأمین می­ کنند. آن‌ها از نظر وجود چنین ترکیبات ارزشمند دارای تفاوت‌هایی هستند که مقادیر آن‌ها در بین گونه­ های مختلف ماهیان متفاوت بوده و تعیین‌کننده ارزش غذایی آبزی مورد نظر می ­باشد. در مطالعه حاضر ترکیبات درشت‌مغذی (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر) موجود در بخش خوراکی (عضله) شش گونه از فراوان­ترین ماهیان پرورشی موجود در بازار کلان‌شهر کرج با استفاده از روش AOAC مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین‌منظور، ماهیان مورد نظر (کپور نقره­ای Hypophthalmichthys molitrix، کپور معمولی Cyprinus carpio، کپور علف‌خوار Ctenopharyngodon idella، کپور سرگنده Hypophthalmichthys nobilis، تیلاپیای نیلOreochromis niloticus و قزل­ آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss) از بازار ماهی­ فروشان کرج خریداری و به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج نشان داد که محتوای پروتئین و خاکستر در بین گونه ­های مختلف ماهیان مورد بررسی از نظر آماری تفاوت معنی‌داری ندارد (0.05<P)، اما رطوبت و چربیِ گونه­ های مختلف ماهیان تفاوت معنی‌دار داشتند به‌طوری‌که ماهی قزل­ آلای رنگین‌کمان از نظر داشتن مقدار چربی و رطوبت به‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر بود (0.05≤P). براساس نتایج، علی‌رغم وجود تفاوت در مقدار ترکیبات درشت مغذی در گونه­ های مورد بررسی، ماهیان پرورشی عرضه‌شده به بازار ماهی‌فروشان کرج از ارزش غذایی مناسبی برخوردار بوده و مصرف آن‌ها توصیه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of proximate composition of farmed fish supplied to Karaj fish market

نویسنده [English]

  • Seyed Vali Hosseini
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Fishes are one of the most important food sources of human societies, and they have significant contributions in providing some macronutrient and micronutrient compounds for humans. They have differences in terms of the presence of such valuable compounds, whose amounts are different among different species of fish and determine the desired aquatic nutritional value. In the present study, macronutrient compounds (moisture, protein, lipid, and ash) in the edible part (muscle) of six species of the most abundant farmed fish available in the market of Karaj metropolis were evaluated using the AOAC method. For this purpose, the experimental fishes (including Silver carp, Hypophthalmichthys molitrix; Common carp, Cyprinus carpio; Grass carp Ctenopharyngodon idella, Big head, Hypophthalmichthys nobilis; Tilapia, Oreochromis niloticus and Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss) were purchased from Karaj fish market and taken to the laboratory. The results showed no significant differences in protein and ash content among the studied fish species (P>0.05), but there were differences in the moisture and lipid between experimental species, so in terms of lipid and moisture content, rainbow trout had the highest and lowest values, respectively (P≤0.05). Based on the results, despite the difference in the number of macronutrient compounds in the investigated species, the farmed fish offered to the Karaj fishmongers market have good nutritional value, and their consumption is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmed fishes
  • Fish market
  • Karaj
  • Nutritional value
  • Proximate compounds
بنفشی غ.، عسکری ساری ا.، چله مال دزفول نژاد م.، ولایت‌زاده م. 1393. مقایسه ترکیبات شیمیایی عضله دو ماهی قباد Scomberomorus guttatus  و کفشک زبان گاویCynoglossus arel . نشریه نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی. 7(4): 84-71.
شریفیان م. 1393. بررسی ترکیبات بدن ماهی بنی در محدودة طولی مختلف درمنابع آبی استان خوزستان. نشریه توسعه آبزی‌پروری. 3: 76-65.
جعفری ا.، طاهری ع.، غفاری م.، احسان نسب ز. 1401. بررسی پروفیل اسید آمینه وتعیین تقریبی ترکیبات فیله ماهی گیش طلایی (Gnathanodon speciosus) صید شده از دریای عمان در دو فصل تابستان و زمستان. مجله شیلات، شماره 75: 238-223.
رضوی شیرازی ح. 1380. تکنولوژی فراورده های دریایی. انتشارات نقش مهر. 292 صفحه. 
Abbas G., Hussain S. 1994. Biochemical composition of Lutjanus johni and Pomadasys kaakan reared in the tanks. Recent Trends in Biochemical Research in Pakistan 1-9.
Abdrahman S., Osman T.S.H., Hassan O., Daud N.M. 1995. Fatty acid composition of some       Malaysian fresh water fish. Food Chemistry 54, 45-49.
Abedian Kenari A., Regenstein J.M., Hosseini S.V., Rezaei M., Tahergorab, R., Nazari R.M., Mogaddasi M., Kaboli S.A. 2009. Amino Acid and Fatty Acid Composition of Cultured Beluga (Huso huso) of Different Ages. Journal of Aquatic Food Product Technology 18(3), 245-265.
Ahmed I., Jan K., Fatma S., Dawood M.A. 2022. Muscle proximate composition of various food fish species and their nutritional significance: A review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 106(3), 690-719.
Akpambang V.O. 2015. Proximate composition of some tropical fish species. Der Chemica Sinica 6(4), 125-129.
AOAC.  2005. Official methods of analysis. (18th ed.). Gaithersburg, MD, USA: Association of Official Analytical Chemists. Washington. DC, USA.
Bagthasingh C., Aran S.S., Vetri V., Innocen A., Kannaiyan S.K. 2016. Seasonal variation in the proximate composition of sardine (Sardinella gibbosa) from Thoothukudi coast. Indian Journal of Geo-marine Sciences 45(6): 800-806.
Bell J.G., McEvoy J., Tocher D.R., McGhee F., Campbell P.J. Sargent J.R. 2001. Replacement of Fish Oil with Rapeseed Oil in Diets of Atlantic Salmon (Salmo salar) Affects Tissue Lipid Compositions and Hepatocyte Fatty Acid Metabolism. The Journal of Nutrition 131: 1535-1543.
Benjakul S., Visessanguan W. Tueksuban J. 2003. Change in physico-chemical properties and gel-forming ability of lizardfish (Saurida tumbil) during post-mortem storage in ice. Journal of Food Chemistry 80, 535-544.
Dogan G., Ertan O.O. 2017. Determination of amino acid and fatty acid composition of goldband goatfish [Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855)] fishing from the Gulf of Antalya (Turkey). International Aquatic Research 9, 313-327.
Hansen L.T., Røntved, S.D., Huss H. H.  1998. Microbiological quality and shelf life of cold-smoked salmon from three different processing plants. Food Microbiology 15(2), 137-150
Hemre G.I., Sandnes K. 1999. Effect of dietary lipid level on muscle composition in Atlantic salmon Salmo salar. Aquaculture Nutritio. 5: 9-16.
Henchion M., Hayes M., Mullen A.M., Fenelon M., Tiwari B. 2017. Future protein supply and demand: strategies and factors influencing a sustainable equilibrium. Foods 6(7), 53.‏
Hossain M.A., Almatar S.M., Al-Abdul-Elah K.M., Yaseen S.B. 2012. Comparison of proximate composition and fatty acid profiles in cultured and wild marine fishes in Kuwait. Journal of Applied Aquaculture 24(3), 199-209.
Hu F.B., Bronner L., Willett W.C., Stampfer M.J., Rexrode K.M., Albert C.M., Manson J.E. 2002. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary heart disease in women. Jama 287(14), 1815-1821.
Khitouni I.K., Mihoubi N.B., Abdelmouleh B.A. 2011. Global chemical composition of the Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus): variations according to muscle type and fish sex. Journal of the Tunisian Chemical Society 13, 117-122.
Kutty Ayappan M.P., VasanthShenoy A., Gopakumar K. 1976. Proximate composition of 17 species of Indian fish. Fisheries Technology 13(2), 153-155.
Medina I., Sacchi R., Aubourg S. 1995. A 13C-NMR study of lipid alterations during fish canning: Effect of filling medium. Journal of the Science of Food and Agriculture 69, 445-450.
Mohamed H.A.E., Al-Maqbaly R., Mansour H.M. 2010. Proximate composition, amino acid and mineral contents of five commercial Nile fishes in Sudan. African Journal of Food Science 4(10), 640-654.
Mohanty N., Nayak L. 2018. Proximate composition of fishes comprising of three families Aridae, Scombridae and Stromateidae collected from Gopalpur coast, east coast of India. International Journal of Science Inventions Today 7(1), 108-118.
Mozaffarian D., Rimm E.B. 2006. Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. Jama 296(15), 1885-1899.
Mridha M.A., Lipi S.Y., Narejo N.T., Uddin M.S., Kabir M.S., Karim M. 2005. Determination of biochemical composition of Cirrhinus reba (Hamilton, 1822) from Jessore. Bangladesh. Journal of Science & Technology University Peshwar 29(1), 1-5.
Park K. Mozaffarian D. 2010. Omega-3 fatty acids, mercury, and selenium in fish and the risk of cardiovascular diseases. Current Atherosclerosis Reports 12(6), 414-422.
Petricorena Z.C. 2015. Chemical composition of fish and fishery products. Handbook of Food Chemistry 403-435.
Rani P., Kumar V.P., Rao R.K., Shameem U. 2016. Seasonal variation of proximate composition of tuna fishes from Visakhapatnam fishing harbor, east coast of India. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 4(6), 308-313.
Ravichandran S., Kumaravel K., Florence E.P., 2011. Nutritive composition of some edible fin fishes. International Journal of Zoological Research 7(3), 241.
Regost C., Jakobsen J.V., Rørå, A.M.B. 2004. Flesh quality of raw and smoked fillets of Atlantic salmon as influenced by dietary oil sources and frozen storage. Food Research International 37: 259-271.
Sathivel S., Bechtel P.J., Babbitt J.K., Prinyawiwatkul W., Patterson M. 2005. Functional, nutritional, and rheological properties of protein powders from arrowtooth flounder and their application in mayonnaise. Journal of Food Science 70(2), E57-E63.
Şener E., Yildiz M. Savaş E. 2005. Effects of Dietary Lipids on Growth and Fatty Acid Composition in Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) Juveniles. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 29, 1101-1107.
Sharifian S., Zakipour E., Mortazavi M.S., Arshadi A. 2011. Quality assessment of tiger tooth croaker (Otolithes ruber) during ice storage. International Journal of Food Properties 14(2), 309-318.
Shaviklo A.R. 2015. Development of fish protein powder as an ingredient for food applications: a review. Journal of Food Science and Technology 52(2), 648-661.‏
Sikorski Z.E. 1990. Seafood: Resources, nutritional composition, and preservation, CRC press.
Silva J.L., Ammerman G.R. 1993. Composition, lipid change, and sensory evaluation of two sizes of channel catfish during frozen storage. Journal of Applied Aquaculture 2(2), 39-49.
Steffens W., Rennert B., Wirth M., Kruger R. 1999. Effect of two lipid levels on growth, feed utilization, body composition and some biochemical parameters of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792). Journal of Applied Ichthyology. 15: 159– 164.
Sutharshiny S., Sivashanthini K., 2011. Proximate composition of three species of Scomberoides fish from Sri Lankan waters. Asian Journal of Clinical Nutrition 3 (3), 103-111.
Swain R, Nayak L. 2018. Changes of biochemical composition in the muscle tissues of Lutjanus johni and Lutjanus russelli from Gopalpur coast, east coast of India. International Journal of Advanced Research 6(5), 843-850.
Tahergorabi R., Hosseini S.V., Jaczynski J. 2011. Seafood proteins. In Handbook of food proteins (pp. 116-149). Woodhead Publishing, USA.