بررسی تاثیر ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکای (Artemia parthenogenetica) غنی شده با باسیلوس های پروبیوتیکی بر ارتقاء فاکتورهای تغذیه و مقاومت لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر عوامل استرس زا

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس.

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از باکتری ­های پروبیوتیکی بر روی فاکتورهای تغذیه ­ای و نرخ باز ماندگی لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 176 میلی گرم بررسی شد. لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان در این مطالعه از ناپلی آرتمیا پارتنوژنتیکای غنی شده در سوسپانسیون پنج گونه از باسیلوس های پروبیوتیکی در مقادیر 108×1، 108×2 و 108×3 (واحد کلنی در هر لیتر) مورد تغذیه قرار گرفتند. دوره آزمایش 30 روزه بود و از آرتمیای غنی نشده به عنوان تیمار شاهد در این آزمایش استفاده شد. لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از آرتمیا به میزان 30% توده زنده و چهار بار در روز تغذیه شدند. پارامترهای تغذیه تحت تأثیر غنی سازی با باسیلوس های پروبیوتیکی قرار گرفتند (0/05>P). لارو ماهیان قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با آرتمیای حاوی باسیلوس­ های پروبیوتیکی کارایی تبدیل غذای بالاتر و ضریب تبدیل غذایی بهتری در مقایسه با تیمار کنترل نشان دادند (0/05>P). بهترین عملکرد در فاکتورهای تغذیه در تیمار سوم با 108×2 (واحد کلنی در هر لیتر) از سوسپانسیون باکتریایی مشاهده گردید. لاروهای تغذیه شده با ناپلی آرتمیا حاوی باسیلوس های پروبیوتیکی، مقاومت بیشتری در برابر شرایط نامساعد محیطی در مقایسه با تیمار کنترل نشان دادند (0/05>P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از باسیلوس ­های پروبیوتیکی می تواند پارامتر تغذیه را در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان بهبود بخشد و همچنین باعث افزایش تحمل ماهی در برابر شرایط استرسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of enriched Artemia parthenogenetica nauplii with Probiotic (Bacillus spp) On Feeding Parameters and Stress Resistance in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae

نویسندگان [English]

  • Hadi Jamali 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Rahman Patimar 1
  • Mehdi Soltani 2
1 Department of Fishery, Gonbad University of Agriculture Sciences and Naturar Resources, Gonbad, Iran.
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the effect of Probiotic (Bacillus spp) on feeding parameters and survival in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) larvae (176 mg) during 30 days. Rainbow Trout larvae were fed on Artemia parthenogenetica nauplii enriched at  suspension of five probiotic bacillus at doses of 1×108, 2×108 and 3×108 )CFU/liter(. The feeding level was 30 percent of total biomass per day. The daily ration was divided into four feeding portions. Feeding parameters were influenced by Probiotic bacilli-enriched artemia (P<0.05). Feeding on enriched artemia caused a higher feed conversion efficiency and a better feed conversion ratio than those received control artemia (no enrichment, P<0.05). The highest feeding operation was observed in the treatment with dose of 2×108 (CFU/L) in suspension of broth. Fish fed on Probiotic bacilli-enriched artemia showed a higher resistance to unwanted environmental factors (P<0.05). The current experiment indicated that the supplementation of Artemia parthenogenetica nauplii with probiotic bacillus can increase the feeding parameters and stress tolerance in Oncorhynchus mykiss larvae when facing with unfavorable environmental conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacillus
  • Rainbow Trout
  • Enrichment
  • Artemia parthenogenetica
  • feeding