تاثیر ال-لیزین و ال-کارنتین جیره بر شاخص‌های رشد، بقاء و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ال-لیزین و ال-کارنتین جیره بر شاخص‌های رشد، بقاء و برخی از پارامترهای کیفی خون بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به اجرا درآمد. 600 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 25 گرم در 10 تیمار و 2 تکرار به صورت کاملاً تصادفی در 20 تانک پرورشی توزیع شدند. ماده مورد نظر ال-لیزین و ال-کارنتین در سطوح مختلف به جیره غذایی اضافه شد. طول دوره پرورش 8  هفته در نظر گرفته شد. برای بررسی شاخص‌های رشد، درصد بازماندگی، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی و همچنین مقایسه بین تیمارها در پایان دوره پرورش عملیات خون­گیری صورت گرفت. نتایج نشان داد تیمار تغذیه شده با ال-لیزین 0.5 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم در وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد داشت. از نظر درصد بقاء ماهیان، بیشترین درصد ماندگاری در تیمار حاوی سطوح ال-لیزین 5/0 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد. نتایج نشان داد در بین فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما از قبیل گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در تیمار حاوی ال لیزین 0.5 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم اختلاف معنی‌دار مشاهده شد (0.05>P). بیشترین میزان پروتئین کل و گلوبولین در تیمار حاوی ال- لیزین 0.5 و ال -کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‌دار بود (0.05>P). استفاده ال- لیزین 5/0 و ال-کارنتین 1 گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ماهی قزل‌آلا می‌تواند باعث بهبود شاخص‌های رشد، بقا و همچنین افزایش تحریک سیستم ایمنی گردد و از این طریق سبب سلامتی و بهبود وضعیت فیزیولوژیک در بچه ماهی قزل‌آلا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of dietary L – Lysineon and L - Carnitine on growth performance, survival and some serum biochemical parameters in Oncorhynchus mykiss fingerlings

نویسندگان [English]

  • Abed Avani 1
  • Reza Farzi 2
  • Hamed Mousavi-Sabet 2
1 Department of Aquaculture, Islamic Azad University, Tonekabon branch, Tonekabon, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of dietary L - Lysineon and L - Carnitine on growth and survival and some blood biochemical parameters of Oncorhynchus mykiss fry. For this purpose, Oncorhynchus mykiss fry with a mean weight of 25 gr in 10 treatments with 2 replicates were distributed randomly in 20 tanks. The L – Lysineon and L - Carnitine diet was added to diets at different levels. The breeding period was considered to be 8 weeks. Growth indices, survival rate and blood biochemical indices and safety factors, as well as comparisons between treatments at the end of breeding period blood sampling was performed. The results showed that the treatment fed L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1gr/kg diet of L – Lysineon and L – Carnitine material had significant differences with the control group in the final weights, weight gain, body weight gain percentage and reduction in feed conversion ratio (P<0.05). In terms of survival rate of fish, the highest survival rate was observed in treatments containing different levels of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg.  The results showed a significant difference between plasma biochemical factors such as glucose, triglyceride, and cholesterol in levels of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 gr/kg. (P<0.05). The highest amount of total protein, albumin, and globulin was observed in this treatment, which significantly differs from the control treatment (P<0.05). As a general conclusion, it can be stated that the use of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 in the Oncorhynchus mykiss fry diet can increase and improve the growth, survival index and stimulate the immune system and thus improve health and physiological status of Oncorhynchus mykiss.The addition of L – Lysineon 0.5 and L – Carnitine 1 of feed for Oncorhynchus mykiss fry are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • growth
  • survival
  • L – Lysineon
  • L – Carnitine
احمدیان، ع.، جلالی، م.ع.، پوررضا، ج. 1394. اثر منبع روغن و مکمل‌های غذایی الکارنتین و راکتو پامین بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، دوره 24(1): 121-109.
افشار ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻥ. ۱۳۸۱. ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﯽ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ، 216 صفحه.
اوانی،ع.، توکل س.، فغانی لنگرودی ح. ، نوروزی م. 1392. اثرات متقابل لایزین و الکارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله شیلات واحد آزاد شهر، 7(1): 88-81.
آذری تاکامی ق. 1381. بررسی مقایسه ای میزان رشد و بازماندگی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر اثر جایگزینی مناسب بتافین در جیره به جای کولین کلراید. گزارش نهایی فارمی، 16 صفحه.
جلالی حاجی آبادی،س.م.، صادقی ع. ا.، صوفیانی ن .م.، چمنی م.، ریاضی غ. 1388.  اثر مکمل الکارنتین بر فراسنجه های خونی و رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دوره13 (47): 105-115.
حسینی س.، سیف آبادی س. ج.، کلباسی م.ر.، ویلکی ا. س. 1381. تاثیر ماده ال کارنتین روی مراحل اولیه رشد و ترکیبات بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علوم و فنون دریایی ایران، دوره 1 (2): 41-45.
سادات حسینی، ه.، قلیچی، الف.، اکرمی، ر.، جرجانی، س. 1393. اثر ال-لیزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ماهی انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio). نشریه توسعه آبزی پروری، دوره 8(1): 43-35.
سیف آبادی س.ج.، اورجی ح.، نظری ر.م. 1381. تاثیر ماده ال کارنتین روی مراحل اولیه رشد ماهی سفید دریی خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علوم و فنون دریایی ایران، 1(4): 83-77.
شهیدی یاسالق س.ا.، مازندرانی م.، قربانی حسن سرائی ا.، قربانی ر.، سلیمانی ن. 1387. اندازه گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (مجله شیلات)، 2(1): 32-25.
فرضی ر.، سجادی م.م.، فلاحتکار ب. 1398. تاثیر سطوح مختلف ماده تجاری XTRACT جیره بر شاخص های رشد، بقا و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی طلایی (Carassius gibelio). مجله علوم آبزی پروری، 7(1): 58-48.
فلاحتکار ب. 1394. تغذیه و جیره نویسی آبزیان. انتشارات دانشگاه جامع علمی و کاربردی، 334 صفحه.
کرامت, عبدالصمد, ابولفضلی،  آزاده. 1396. اثرات متقابل اسید آمینه میتونین و ال‌کارنتین بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و برخی پارامترهای خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، 26(3): 118-105.
ناصری الف.ح.، سبزه م.، عجم حسنی ال. 1393. کاهش میزان پروتئین جیره با استفاده از اسید آمینه ال-لیزین و متیونین بر شاخص رشد، بقا و ترکیب لاشه ماهی قزل‌آلا رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) .علوم تکثیر و ابزی پروری، دوره 2(3): 76-67.
Ahmed I., Khan M.A. 2004. Dietary arginine requirement of fingerling Indian major carp, Cirrhinus mrigala (Hamilton). Aquaculture Nutrition 10, 217-225.
Barton B.A., Iwama G.K. 1991. Physiological changes in fish from stress in aquaculture with emphasis on the response and effects of corticosteroids. Annual Review of Fish Diseases 1, 3-26.
Booke H.E. 1964. A review of variations found in fish serum proteins. Fish and Game Warden in New York, 11, 47-57.
Bureau D.P., Hua K., Cho C.Y. 2006. Effect of feeding level on growth and nutrient deposition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growing from 150 to 600 g. Aquaculture Research 37, 1090-1098.
Coman G.J., Sarac H.Z., Fielder D., Thorne M. 1996. Evaluation of 4 crystalline amino acid, betaine and AMP as food attractant of the Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon). Biology Physiology 113, 247-253.
De la Higuera M. 2001. Effects Of Nutritional Factors And Feed Characteristics On Feed Intake. In: Food Intake in Fish. (eds Houlihan D., Boujard T., Jobling M.) Blavkwell Science. Oxford. 250-268 pp.
El-Saidy D.M.S.D., Gaber M.M.A. 2002. Complete replacement of fish meal by soybean meal with dietary L-lysine supplementation for Nile tilapia Oreochromis niloticus (L.) fingerings. Journal World Aquaculture Society 33, 297-306.
El-Sayed A.F.M. 1999. Alternative dietary protein sources for farmed tilapia, Oreochromiss spp. Oceanography department, Faculty of Science, University of Alexandria, Alexandria, Egypt. Aquaculture 179, 149-168.
Focken U., Becker K., Lawrence P. 1997. A note on the effects ofl -carnitine on the energy metabolism of individually reared carp, Cyprinus carpio L.. Aquaculture Nutrition 3, 261-264.
Gatlin D. M. 2002. Nutrition and Fish Health, In: Fish Nutrition, Halver J.E., Hardy, R.W. (eds.), Academic Press, San Diego, CA, 760 p.
Goddard, S. 1996. Feed Management in Intensive Aquaculture. Chapman & Hall, New York, 194 p.
Haji-Abadi S.M.A., Mahboobi Soofiani N., Sadeghi A.A., Chamani M., Riazi G.H., 2010. Effects of supplemental dietary L-carnitine and ractopamine on the performance of juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture Research 41, 1582-1591.
Harpaz S. 2005. L-Carnitine and its attributed functions in fish culture and nutrition, a review, Aquaculture 249, 3-21.
James R., Sampath K. 2003. Effect of animal and plant protein diets on growth and fecundity in ornamental fish, Betta splendens (regan). Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 55, 39-52.
Ji H., Bradley T.M., Tremblay G.C. 1996. Atlantic salmon (Salmo salar) fed lcarnitine exhibit altered intermediary metabolism and reduced tissue lipid, but no change in growth rate. Journal of Nutrition 126, 1937-1950.
Jobling M., Arnesen A.M., Baardvik B.M., Christiansen J.S., Jørgensen E.H. 1995. Monitoring feeding behaviour and food intake: methods and applications. Aquaculture Nutrition 1, 131-143.
Lien T.F., Horng Y.M. 2001. The effect of supplementary dietary L-carnitine on the growth performance, serum components, carcase traits and enzyme activities in relation to fatty acid β-oxidation of broiler chickens. British Poultry Science 42, 92-95.
Luo Z., Liu Y.J., Mai K.S., Tian L.X., Tan X.Y., Yang H.J., Liang G.Y., Liu D.H. 2006. Quantitative L- lysine requirement of guvenile grouper Epinephelus coioides. Aquaculture Nutrition 12, 165-172.
Lupatsch I., Kissil G.W., Sklan D. 2003. Comparison of energy and protein efficiency among three fish species gilthead sea bream (Sparus aurata), European sea bass (Dicentrarchus labrax) and white grouper (Epinephelus aeneus): energy expenditure for protein and lipid deposition. Aquaculture 225, 175-189.
Ma J.J., Xu Z.R., Shao Q.J., Xu J.Z., Hung S.S.O., Hu W.L. and Zhou L.Y. 2008. Effect of dietary supplemental Lcarnitine on growth performance, body composition and antioxidant status in juvenile black sea bream, Sparus macrocephalus. Aquaculture Nutrition 14, 464-471.
Mohseni M., Ozorio R.O. 2014. Effects of dietary L-carnitine level on growth performance, body composition and antioxidant status in beluga (Huso huso L. 1758). Aquaculture Nutrition 20, 477-485.
Ozório R.O.A. 2001. Dietary L-carnitine and energy and lipid metabolism in African catfish (Clarias gariepinus) juveniles. PhD thesis. Holland, Wageningen University.
Ozorio R.O.A., Van Eekeren T.H.B., Huisman E.A., Verreth J.A.J. 2001. Effects of dietary carnitine and protein energy: nonprotein energy ratios on growth, ammonia excretion and respiratory quotient in African catfish, (Clarias gariepinus Burchell) juveniles. Aquaculture Research 32, 406-414.
Roudehutscord M. 1995. Effects of supplemental dietary L-carnitine on growth and body composition of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fed high-fat diets. Journal of Animal Phsiology and Animal Nutrition 37, 23-29.
Santiago C.B. 1998. Approches and design of fish nutrition experiments. Training course on fish nutrition. SEAFDEC. Philippines, 11, 1-7.
Sardar P., Abid M., Randhawa H.S., Prabhkar S.K. 2009. Effect of dietary lysine and methionine supplementation on growth, nutrientutilization, carcass compositions and haemato- biochemical status in Indian Major Carp, Rohu (Labe orohita H) fed soy protein-based diet. Aquaculture 11, 123-138.
Shalaby A.M., Khattab Y.A., Abdel Rahman A.M. 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases 12, 172-201.
Small B.C., Soares J.H. Jr. 1999. Quantitative dietary thteonine requirement of juvenile striped bass (Morone saxatilis). Journal of the World Aquaculture Society 30, 319-323.
Tacon A.G., Metian M., Hasan M.R. 2009. Feed ingredients and fertilizers for farmed aquatic animals: sources and composition (No. 540). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy, 222 p.
Twibell R.G., Brown P.B. 2000. Effects of dietary carnitine on growth rates and body composition of hybrid striped bass Morone saxatilis male M. chrysops female). Aquaculture 187, 161-153.
Walton M.J., Cowey C.B., Adron J.W. 1984. The effect of dietary lysine levels on growth and metabolism of rainbow trout (Sulmo gairdneri). British Journal of Nutrition 52, 115-122.
Yang H.J., Liu Y.J., Tian L.X., Liang G.Y., Lin H.R. 2010. Effects of Supplemental Lysine and Methionine on Growth Performance and Body Composition for Grass Carp (Ctenopharyngodonidella). American Journal of Agricultural and Biological Sciences 5, 222-227.
Zhang Y., Ma Q., Bai X., Zhao L., Wang Q., Ji C., Yin H. 2010. Effects of dietary acetyl-L-carnitine on meat quality and lipid metabolism in Arbor Acres Broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 23, 1639-1644.