زیست‌شناسی تولیدمثل سس ماهی سر بزرگ (Luciobarbus capito) فرم ساکن رودخانه سفیدرود، حوضه آبریز جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

سس ­ماهی سربزرگ (Luciobarbus capito) از ماهیان بومی حوضه آبریز دریای خزر است که به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت می­باشد. اطلاعات اندکی از شاخص­ های تولیدمثلی این گونه در زیست ­بوم رودخانه در دسترس می ­باشد. بنابراین این مطالعه به‌منظور بررسی زیست­ شناسی تولیدمثل سس ­ماهی سربزرگ در رودخانه سفیدرود صورت گرفت. بدین منظور تعداد 239 عدد ماهی به­ صورت ماهانه و طی یکسال از رودخانه سفیدرود صید گردید. فاکتورهای جمعیت­ شناسی و تولیدمثلی شامل سن، وزن، طول، شاخص‌های گنادی، و هم ­آوری مطلق و نسبی محاسبه شدند، همچنین مطالعات بافت­شناسی گنادها نیز بررسی شد. سن ماهیان مورد مطالعه بر اساس فلس، +0 تا +4 سال محاسبه گردید. نسبت جنسی نر به ماده 1/43 به 1 به دست آمد که از نسبت مورد انتظار 1:1 انحراف معنی­دار داشت. حداکثر طول کل مربوط به ماهیان 4 ساله بود که متعلق به ماهی نر با 42 سانتی­متر طول بود. حداکثر میزان شاخص گنادوسوماتیک برای جنس نر در اردیبهشت ماه با مقدار 1/70 و حداکثر مقدار آن برای جنس ماده در همان ماه با میزان 4/92 اندازه­ گیری شد.  هم ­آوری مطلق در سنین مختلف ماهیان روند افزایشی داشت، به طوری که ماهیان سه ساله کمترین و ماهیان پنچ ساله دارای بیشترین هم‌آوری مطلق بودند. محاسبه قطر تخمک در ماهیان روند افزایشی را از دی ماه تا خرداد ماه نشان داد، به‌طوری که حداکثر قطر تخمک در خرداد ماه محاسبه گردید. قطر تخمک از خرداد ماه تا آذر ماه روند کاهشی داشته و حداقل آن در ماه آذر محاسبه گردید. بررسی­ های بافت ­شناسی و توزیع فراوانی مراحل رسیدگی، شروع فصل تولیدمثل این گونه را از اواسط بهار (اردیبهشت ماه) نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive biology of bulatmai barbel Luciobarbus capito from Sefidroud River, the southern Caspian Sea basin

نویسندگان [English]

  • Vahid Mehdizade 1
  • Seyed Hamed Mousavi-Sabet 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Guilan University, Sowmeh Sara, P.O. Box 1144, Guilan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
چکیده [English]

The bulatmai barbel Luciobarbus capito is an economically important native fish in the southern Caspian Sea basin. Little information on the reproductive indices of this species is available in the lotic ecosystems. Therefore, this study was conducted to investigate the reproductive biology of L. capito in Sefid River. In this study, a total of 239 specimens were caught monthly from Sefid River during a year. Population structure and reproductive factors including age, length, weight, gonadal indices, absolute and relative fecundities were studied, and gonads histological examinations were performed. The age of the studied population (based on scales) was 0+ to 4+ years. The sex ratio of male to female was 1.43 to 1, which was significantly differed from the 1:1. The maximum total length belongs to 4-year-old fish, which belonged to a male specimen with a length of 42cm. The maximum gonadosomatic index for males and females were 1.70 and 4.92 respectively, both in May. The absolute fecundity increased at different ages, so that three-year-old fish had the lowest and five-year-old fish had the highest absolute fecundity. Calculation of ovum diameter showed an increasing trend from January to June, so that the maximum ovum diameter was calculated in June. Egg diameter had a decreasing trend from June to December and its minimum was calculated in December. Histological studies and maturation frequency showed the beginning reproductive season from mid-spring (May). Significant differences were observed between the reproductive indices of this fish in lentic and lotic ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbel
  • Southern Caspian Sea basin
  • Reproductive biology
  • Gonadosomatic index