اثرات مصرف جداگانه پروبیوتیک و ترکیب با پربیوتیک جیره بر ساختار بافت‌شناسی روده و پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه. ایران.

چکیده

پرورش متراکم آبزیان و تولید تجاری نیاز به بهبود شرایط بهداشتی ماهی دارد و پروبیوتیک‌ها و پرییوتیک‌ها به‌عنوان گزینه مناسب جهت رسیدن به این هدف در نظر گرفته می‌شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی پروبیوتیک با پربیوتیک جیره بر بافت‌شناسی روده و پارامترهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) است. برای این منظور تعداد 180 قطعه ماهی با میانگین وزنی 0/8±35/14 گرم از پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور تهیه شد. این مطالعه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (15 قطعه ماهی به ازای هر تکرار) در داخل مخازن فایبرگلاس 300 لیتری انجام شد. بچه ماهیان به مدت 8 هفته با جیره های فاقد پروبیوتیک و پربیوتیک (گروه شاهد)، حاوی 106×1 CFU پروبیوتیک (Lactobacillus plantarum) در هر گرم غذا (تیمار 1)، 0/5 و 1 درصد زایلواولیگوساکارید + 106×1  CFUپروبیوتیک در هر گرم غذا ( تیمار 2 و 3) در حد سیری ظاهری تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه‌های بافت روده و خون جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که ترکیب پروبیوتیک و پربیوتیک جیره عملکرد ساختار بافتی روده ماهیان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد (0/05>P). در پایان آزمایش فعالیت پارامترهای بیوشیمیایی خون (گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، HDL، LDL، VLDL) اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد و سایر تیمارهای آزمایش نشان نداد (0/05>P). به‌طور کلی، این مطالعه نشان داد که افزودن ترکیب پروبیوتیک با پربیوتیک در مقادیر استفاده شده اثرات معنی‌داری بر بافت‌شناسی روده و پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی صبیتی ندارد. با این حال افزودن جداگانه پروبیوتیک افزایش طول ویلی را به دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using single probiotic and combination with dietary prebiotic on intestine histological structure and blood biochemical parameters of Sobaity (Sparidentex hasta) fingerling

نویسندگان [English]

  • Vahid Morshedi 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 2
  • Shirin Hamedi 1
  • Fatemeh Jafary 2
1 Persian Gulf Research Institute, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Intensive aquaculture and commercialization production are believed to be needed for improving fish health status and probiotics and prebiotics are candidates to achieve this goal. The aim of this study was to evaluate the single and combined effects of dietary probiotic with prebiotic on intestine histology and blood biochemical parameters of Sobaity fingerling (Sparidentex hasta). For this purpose, a total of 180 Sobaity fingerlings were prepared with an average weight of 35.14±0.8g from the Mariculture Research Station of South Iranian Aquaculture Research Center. This study was carried out in a completely randomized design with four treatments and three replications (15 fish per each replication) in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing without supplementation (control group), probiotic 106 CFU/g feed (treatment 1), 0.5 and 1 percent prebiotic 106 CFU/g feed (treatment 2 and 3) at satiation for a period of 8 weeks. At the end of the experiment, the intestine and blood samples were collected. The results showed that combination of dietary probiotic with prebiotic did not change intestine histology of Sobaity fish (P>0.05). At the end of the experiment, the dietary prebiotic and probiotic also did not change blood biochemical parameters (glucose, triglycerides, cholesterol, HDL, LDL and VLDL) (P>0.05). This study showed that combination of probiotic with prebiotic at the used amounts had no significant effects on intestine histology and blood biochemical parameters of Sobaity fish. However, single supplementation of probiotic causes the elevation of villi length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Prebiotic
  • Intestine histology
  • Blood biochemical parameters