ارزیابی ذخایر ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه های رودخانه طالقان، حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، کرج، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نرخ بقا و ارزیابی ذخایر ماهی قزل ­آلای خال قرمز در رودخانه طالقان براساس روش­ های نمونه­ برداری منطقه­ ای و ارزیابی قزل­ آلای خال قرمز در جویبارهای کوچک توسعه یافته است، به اجرا درآمد. از 40 ایستگاه در سرشاخه­ های رودخانه طالقان انجام گرفت که تنها در سه سرشاخه گراب، گته ده و ده ­در قزل ­آلای خال قرمز حضور داشت، بنابراین ارزیابی ذخایر تنها به این سه سرشاخه محدود گردید. براساس نتایج، نرخ بقا در سال اول تا سوم به ترتیب 0/21، 0/6 و 0/25 محاسبه گردید. روش ­های نمونه­ برداری منطقه ­ای برای سه زیستگاه گراب، گته ده و ده­ در 3/98، 9/16 و 0/84 کیلوگرم در کیلومتر و وروش Binns و Eiserman برای این سه زیستگاه به ترتیب 18/97، 32/89 و 12/39 کیلوگرم در هکتار را تخمین زد که بیانگر پراکنش محدود و وضعیت فراوانی اندک ذخایر ماهی قزل­ آلای خال قرمز در رودخانه طالقان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock assessment of Salmo trutta Linnaeus, 1758 in tributaries of the Taleghan River, Southern Caspian Basin

نویسندگان [English]

  • Soheil Eagderi 1
  • Mohammad Ali Nematallahi 1
  • Alireza Radkhah 1
  • Mohammad Mahmoudi 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Environmental Protection Alborz Province.
چکیده [English]

This study aimed to study the survival rate and stock assessment of Salmo trutta in Taleghan River using regional sampling and Binns and Eiserman methods (developped for assessment of trout fishes in the streams). For this purpose, the samplings were performed in 40 stations, but S. trutta was found only in three tributaries of Grab, Gateh-Deh and Deh-Dar in the Taleghan River using regional sampling and Binns and Eiserman methods. Therefore, the stock assessment study was delimited to these tributaries. Based on the results, the survival rate was calculated in the first –third year as 0.21, 0.6 and 0.25. Regional sampling method estimated biomass values of 3.98, 9.16, 0.84 kg/km for this fish in Grab, Gateh-Deh and Deh-Dar streams and Binns and Eiserman method estimate biomass values as 18.97, 32.89 and 12.39 for these three studied streams indicating a limited distribution and lower abundance of S. trutta stocks in the Taleghan River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Endemic species
  • The Caspian Sea basin
  • Stock assessment