اثر نسبت‌های مختلف کربن به نیتروژن بر فاکتورهای رشد،ترکیبات لاشه و شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی خون کپورماهیان پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت‌های مختلف کربن به نیتروژن بر شاخص­های رشد، ترکیب شیمیایی لاشه و سیستم ایمنی بدن کپورماهیان پرورشی (فیتوفاگ، بیگ هد، کپور معمولی و آمور) انجام شد. در این تحقیق تعداد سی هزار قطعه بچه ماهی در چهار گونه بیان شده با نسبت (80-5-10-5 درصد) با میانگین وزنی 120 گرم به مدت 2 ماه در 4 تیمار با شرایط C/N: تیمار 1 ( 8-5)، تیمار 2 (12-8)، تیمار 3 (15-12) تیمار 4 (گروه شاهد) با افزودن منبع کربنی ملاس چغندر قند تغذیه شدند. علت انتخاب بازه در نسبت‌های کربن به نیتروژن به خاطر سطح بزرگ واحد‌های آزمایشی (استخرهای خاکی دو هکتاری) طرح بود. افزایش نسبت‌های مختلف کربن به نیتروژن به صورت معنی‌داری باعث افزایش وزن نهایی و کاهش ضریب تبدیل غذایی در گونه‌های کپور و فیتوفاگ تیمار 3 در مقایسه با گروه شاهد گردید. بیشترین درصد پروتئین و چربی اندازه‌گیری شده در لاشه تمامی چهار گونه تیمارهای پرورشی بوده که افزایش معنی‌داری را نشان داد. درصد رطوبت و درصد خاکستر لاشه و درصد بقاء تیمارها نیز اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نشان نداد. غلظت آلکالین فسفاتاز در تمامی تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی­داری داشته است، همچنین غلظت آنزیم اسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین­آمینوترانسفراز به استثنای ماهی آمور در تمامی تیمارهای آزمایشی کاهش معنی‌داری داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different ratios carbon-nitrogen on growth indices, carcass compounds, hematological and serum biochemical parameters in carp culture ponds

نویسندگان [English]

  • Abbas Barari
  • Mohammad Reza Imanpour
  • Roghayeh Safari
  • Seyed Hossein Hoseinifar
Department of Fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate te effect of different ratios of carbon to nitrogen on growth factors, carcass chemical composition and immune system of Chinese carps (Silver carp, Bighead, Common carp and Grass carp). For this purpose, a total of thirty thousand juveniles of four species with a ratio (80-5-10-5%) with an average weight of 120 g were obtained and for 2 months in 4 treatments with C/N conditions, including treatment 1 (5-8), treatment 2 (8-12), treatment 3 (12-15) treatment 4 (control group) were reared and fed by adding sugar beet molasses carbon source. The reason for choosing the range in carbon to nitrogen ratios was due to the large area of ​​the experimental units (two-hectare ponds). Increasing the different ratios of carbon to nitrogen significantly increased the final weight and decreased the feed conversion ratio in common carp and silver carp in treatment 3 compared to the control group. The highest percentage of the protein and fat measured in the carcasses of all four fish species belonged to treatments, which showed a significantly increase compared to the control group. The moisture content, carcass ash percentage and survival percentage did not show a significant difference between treatments. The alkaline phosphatase in all treatments was significantly increased and the spartate aminotransferase and alanine-aminotransferase in all experimental treatments were significantly reduced except grass carp which significantly increased the level of alanine enzyme. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight gain percentage
  • Feed conversion ratio
  • Sugar molasses
  • Farmed carps