بررسی آلودگی میکرو پلاستیک در ماهیان حوضه رودخانه قره‌سو، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

4 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

5 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران.

6 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

نگرانی‌ها در مورد تاثیرات منفی میکروپلاستیک‌ها بر سلامت انسان باعث توجه روزافزون به وقوع میکروپلاستیک‌ها در محیط آبی شده است. مطالعات اخیر تمرکز خود را از محیط دریایی به آب‌های داخلی، به‌ویژه بر توزیع مکانی-زمانی میکروپلاستیک‌ها در رودخانه‌هایی با کاربری مسکونی و کشاورزی، گسترش داده است. حوضه رودخانه قره‌سو، منتهی به خلیج گرگان، محل جریان رودخانه‌های دائمی بسیاری است که سطوح آلودگی میکروپلاستیک در آن رودخانه‌ها ناشناخته است. این مطالعه در امتداد 8 رودخانه مختلف در سال 1399 انجام شد. در مجموع 9 گونه ماهی شناسایی شده و وجود میکروپلاستیک در 87 درصد ماهیان تأیید شد. شیوع ذرات میکروپلاستیک در بین گونه‌ها به‌ترتیب  Barbus cyri Rutilus kutum> Vimba persa> Cyprinus carpio = Neogobius melanostomus > Rutilus caspicus> Gambusia holbrooki> Carassius gibelio> > Chelon spp. بود. بیشترین نوع، رنگ و اندازه میکروپلاستیک ماهی‌ها به‌ترتیب فیبر، مشکی، 0/5-0/1 میلی‌متر بود. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که رودخانه‌های حوضه قر‌سو نه تنها در مناطق توسعه یافته با فعالیت شدید انسانی بلکه در مناطق بالادست توسط میکروپلاستیک‌ها آلوده شده‌اند که می‌توانند به‌عنوان منشا آلودگی خلیج گرگان در نظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microplastic contamination in fishes of Gharasoo River basin, Golestan Province

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Masoudi 1
 • Aliakbar Hedayati 1
 • Tahereh Bagheri 2
 • Amirparviz Salati 3
 • Roghayeh Safari 4
 • Mohammad Gholizadeh 5
 • Mohammad Zakeri 6
1 Department of Fisheries and Aquatic Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Offshore Water Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Chabahar, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran.
4 Department of Fisheries and Aquatic Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Iran.
6 Department of Fisheries, Faculty of Marine Sciences, Hormozgan University, Hormozgan, Iran.
چکیده [English]

Concerns about the negative effects of microplastics on human health have led to increasing attention to the occurrence of microplastics in the aquatic environments. Recent studies have focus from the marine environment to inland waters, particularly the spatio-temporal distribution of microplastics in rivers. Qarasu basin, leading to Gorgan Bay, is the site of many permanent rivers and the levels of microplastic pollution in those rivers are unknown. This study was conducted along 8 different rivers in 2020. Some 9 fish species were identified and the presence of microplastics was confirmed in 87% of fish. The prevalence of microplastic particles among species were Chelon spp.> Carassius gibelio> Gambusia holbrooki> Rutilus rutilus> Neogobius melanostomus> Cyprinus carpio = Vimba persa> Rutilus caspicus> Barbus cyri. The highest type, color and size of fish microplastics were fiber, black, 0.5-0.1mm, respectively. In conclusion the rivers of Qarasu basin have been polluted by microplastics not only in developed areas with intense human activity but also in upstream areas, which can be considered as a source of pollution in Gorgan bay.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microplastics
 • Qarasu basin
 • Fish
 • Sediments