اثر محرک ایمنی گیاهی (گروفیت) بر برخی شاخص‌های رشد، بقا و ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

بهبود کارایی سیستم ایمنی ماهی یکی از روش­های مهم پیشگیری و تحریک رشد می ­باشد. در بین محرک­ های ایمنی، انواع طبیعی به­ ویژه محرک‌های گیاهی، به علت آسیب کمتر به ماهی و محیط زیست اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه اثرات تحریک رشد و ایمنی گروفیت، به عنوان محرک ایمنی گیاهی در ماهی قزل­ آلای ­رنگین­ کمان با میانگین وزن 3/36±15/79 گرم به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت.  پس از 2 هفته سازگاری مقادیر 0/5، 1 و 1/5 گرم به ازای کیلوگرم غذا پودر گروفیت به غذای ماهیان افزوده و به عنوان شاهد از جیره غذایی فاقد گروفیت استفاده گردید. بیومتری هر 10 روز یک­بار و تلفات به صورت روزانه ثبت و شاخص­ های رشد و بقاء بین گروه ­های مختلف مقایسه شد. به‌منظور اندازه گیری میزان لایزوزیم، بافت­های کبد، طحال و کلیه ماهی‌ها جدا گردید و پس از هموژن کردن و با استفاده از روش کدورت سنجی، میزان لایزوزیم تعیین شد. نتایج نشان داد افزودن گروفیت به جیره غذایی در هیچ­ کدام  از شاخص­ های رشد تغییر معنی‌داری ایجاد نکرد (0/05>P). در تمامی گروه ­هایی که به همراه غذا گروفیت را دریافت نموده بودند میزان لایزوزیم در بافت‌های مختلف در سطح بالاتری نسبت به گروه کنترل قرار داشت اما این اختلاف تنها در میزان لایزوزیم موجود در بافت کلیه تیمارهای سه و چهار نسبت به گروه کنترل و تیمار دو دارای تفاوت معنی‌داری بود (0/05>P). بر اساس نتایج، امکان افزودن گروفیت به‌عنوان یک محرک ایمنی به جیره غذایی قزل‌آلای رنگین کمان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects herbal immunostimulant (Grophit) on growth, survival and non-specific immune parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Amin Asadi Amirabadi
  • Ali Taheri Mirghaed
  • Mehdi Soltani
  • Ashkan Zargar
Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Improving the efficiency of the fish's immune system is one of the most important ways to prevent disease and improve growth. Among the safety stimuli, natural types, especially plant stimulants, have recently received more attention due to less damage to fish and the environment. In this study, the effects of improving the growth and immune stimulation of graphite as a plant safety stimulant in rainbow trout with an average weight of 15.79±3.36 g for 60 days were investigated. After 2 weeks of adaptation, 0.5, 1.5 and 1.5 g of graphite powder were added to each kg of fish feed and a graphite-free diet was used as a control. Biometrics were recorded every 10 days and mortality was recorded daily and growth and survival indices were compared between different groups. In order to measure the amount of lysozyme, the tissues of liver, spleen and all fish were isolated and after homogenization and using turbidity method, the amount of lysozyme was determined. The results showed that the addition of graphite to the diet did not cause a significant change in any of the growth indices (P>0.05). In all groups that received graphite with food, the amount of lysozyme in different tissues was higher than the control group, but this difference was only in the amount of lysozyme in the tissue of all treatments of 1.5 and 1.5 g of graphite compared to the group. There was a significant difference between control and two treatments (P<0.05). According to the results of this study, the addition of graphite to the salmon diet improves the innate immunity of kidney tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal immunostimulant
  • Rainbow trout
  • Aquaculture
  • Lysozyme