تولید زی‌توده و سیست آرتمیا (گونه‌های فرانسیسکانا، ارومیانا و پارتنوژنز) در استخرهای بتنی با استفاده از جیره فرموله شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 مرکز رفرانس جهانی آرتمیا، دانشگاه گنت بلژیک، گنت، بلژیک.

چکیده

 گونه­ های مختلف آرتمیا می­ توانند از ذرات غذایی شامل سبوس‌ها، جلبک ­ها، باکتری‌ها و ذرات معلق در آب استفاده نمایند. در این مطالعه از جیره فرموله شده برای تغذیه آرتمیا شامل فرانسیسکانا، ارومیانا و پارتنوژنز در استخرهای بتنی به‌منظور بررسی ظرفیت تولید زی‌توده آرتمیا به مدت 3 هفته و سیست آرتمیا در مدت زمان 15 هفته استفاده شد. تیمار شاهد از جیره حاوی جلبک + مخمر و تیمار تغذیه­ ای از جیره فرموله استفاده نمودند. بدین ترتیب تعداد 2000 ناپلی از گونه‌های مختلف در لیتر برای تولید زی‌توده و تعداد 100 ناپلی از گونه‌های مختلف در لیتر جهت تولید سیست به استخرهای بتنی اضافه شد. غذادهی براساس دستورالعمل استاندارد انجام شد. میزان تولید و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب و همچنین ترکیبات بیوشیمیایی و میکروبی محیط پرورش بررسی شد. بالاترین مقدار زی‌توده (تر) و سیست (خشک) در تیمار آرتمیا فرانسیسکانا تغذیه شده با جیره فرموله به ­دست آمد که به ترتیب برابر با 1455 و 10/37 گرم در 750 لیتر بود (0/05>P). مقدار پروتئین و کارتنوئید کل در بدن آرتمیاهای تغذیه شده با جیره فرموله شده نسبت به تیمارهای شاهد مقادیر بالاتری را به صورت معنی‌داری نشان دادند (0/05>P) و در گونه آرتمیا فرانسیسکانا بالاترین مقدار در پارامترهای بررسی شده، مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده از جیره فرموله شده و القاء مواد مغذی مورد نظر به درون محیط پرورش آرتمیا، علاوه بر تأمین ذرات مغذی آرتمیا، به دلیل وجود باکتری ‌های مفید، تنوع جلبک­ ها و سبوس­ ها و ذرات غذایی میکرو در جیره، باعث افزایش رشد و کیفیت آرتمیا می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Artemia (Franciscana, Urmiana and Parthenogenesis) biomass and cysts in concrete pools using formulated diets

نویسندگان [English]

  • Saeid Vahdat 1
  • Naser Agh 1
  • Farzaneh Noori 1
  • Gilbert Van Stappen 2
1 Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Artemia World Reference Center, University of Ghent Belgium, Ghent, Belgium.
چکیده [English]

Different species of Artemia can use food particles including brans, algae, bacteria and suspended particles. In this study, a diet formulated to feed Artemia in concrete pools to evaluate the production capacity of Artemia biomass for 3 weeks and Artemia cysts for 15 weeks. The control treatment used a diet containing algae + yeast and the nutritional groups used a formulated diet. Thus, 2000 nauplii per liter for biomass production and 100 nauplii per liter for cysts production were added to concrete pools. Feeding was performed according to standard instructions. Production rate and physicochemical parameters of water as well as biochemical and microbial compositions of the medium were investigated. The highest amount of biomass (wet) and cysts (dry) were obtained in Artemia franciscana fed formulated diet, which was equal to 1455 and 10.37 g in 750 L, respectively (P<0.05). The total protein and carotenoids in the body of Artemia fed with formulated diet showed significantly higher values (P<0.05) than the control groups, which were the highest value in A. Franciscan. The results showed that use of the formulated diet and induction of nutrients into the Artemia breeding environment, in addition to provide Artemia nutrients, due to the presence of beneficial bacteria, variety of algae and bran and micro food particles in the diet, increases the growth and quality of Artemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Formulated diet
  • Biomass production
  • Cysts production
  • Concrete pool