امکان کشت جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از آب دریای خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، تهران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، تهران.

چکیده

جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به ­دلیل توازن اسید آمینه ­های ویژه در تغذیه انسان و دام می‌تواند مفید واقع شود. این مطالعه به ­منظور بررسی امکان پرورش جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به وسیله غنی­ سازی آب دریای خلیج فارس با منابع نیتروژنی و کربنی در قالب طرح کاملاً تصادفی به ­مدت 21 روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از (1) آب دریا (شاهد)، (2) آب دریا غنی شده با اوره، (3) آب دریا غنی شده با بی­کربنات سدیم و (4) آب دریا غنی شده با اوره و بیکربنات سدیم. نتایج نشان داد که هرچند  تغییرات pH در بین تیمارها معنی ­دار نبود ولی تفاوت معنی ­داری در تولید زیست­ توده بین تیمارهای 1 با 3 و 1 با 4 (0/05<P) وجود داشته و افزایش تولید زیست توده در تیمار 4 حداکثر می­ باشد. دلیل آن ممکن است وجود مشترک هر دو منبع تامین کننده نیتروژن و کربن نسبت به تیمارهای دیگر باشد. با توجه به نتایج می‌توان نتیجه گرفت که غنی­سازی آب دریای خلیج فارس و با توجه به موقعیت جغرافیایی می­توان از سواحل دریا برای پرورش جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultivation possibility of Spirulina platensis algae in Persian Gulf water

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Mortazavi 1
  • Mahdi Ganjkhanlou 1
  • Abolfazl Zali 1
  • Mohammad Ali Nematallahi 2
1 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Spirulina platensis is useful because of having special amino acids balance for human and animal nutrition. This study was conducted to investigate the possibility of cultivating S. platensis by enriching the Persian Gulf water by nitrogen and carbon sources in a completely randomized design for 21 days. The experimental treatments were (1) seawater (control), (2) seawater enriched with urea, (3) seawater enriched with sodium bicarbonate, and (4) seawater enriched with sodium bicarbonate and urea. The results showed that there was a significant effect on biomass production between treatments 1 with 3, and 1 with 4 (P<0.05). An increase in biomass of the treatment four was maximized due to nitrogen and carbon supply, in comparison to others. According to the results, it can be concluded that the enrichment of the Persian Gulf water and its geographical location, the sea shores can be used for cultivation of S. platensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae cultivate
  • Seawater
  • Culture medium
  • Spirulina platensis