اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی و آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

bmamiriut.ac.ir

سردبیر

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه

n.aghurmia.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی و آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

bmamiriut.ac.ir

دکتر غلامرضا رفیعی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

ghrafieeut.ac.ir

دکتر بهرام فلاحتکار

فیزیولوژی و تکثیر و پرورش استاد گروه شیلات دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

hsalehi_iryahoo.com

دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

اکولوژی شیلاتی استاد گروه شیلات دانشگاه صنعنی اصفهان.

soofianicc.iut.ac.ir

دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری

تغذیه آبزیان استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس

aabedianmodares.ac.ir

دکتر ناصر آق

غذای زنده و تغذیه آبزیان استاد پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه.

n.aghurmia.ac.ir

دکتر سالار درافشان

ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان استادیار گروه شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان

sdorafshancc.iut.ac.ir

دکتر مهدی سلطانی

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

msoltaniut.ac.ir

دکتر محمدرضا کلباسی

ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان استاد گروه شیلات دانشگاه تربیت مدرس

kalbassi_mmodares.ac.ir

دکتر آی ناز خدانظری

فرآوری محصولات شیلاتی گروه شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

khodanazaryyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر عطا مولودی صالح

بوم شناسی آبزیان گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

mouludi_attayahoo.com