اثر تغذیه ای جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص های مقاومت موکوسی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) درمواجهه با نانو ذرات نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

نحقیق حاضر به منظور بررسی اثر جلبک پادینا (Padina astraulis) بر شاخص های مقاومت موکوسی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام گرفت. بر این اساس تعداد 250 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 4±20/0 گرم در چهار تیمار و هر یک در سه تکرار شامل غذای بدون جلبک (تیمار شاهد)، غذای دارای جلبک به میزان 0/5 درصد (تیمار 1)، غذای دارای جلبک به میزان 1 درصد (تیمار 2) و غذای دارای جلبک به میزان 2 درصد (تیمار 3) توزیع و به مدت 42 روز تغذیه شدند و بعد از پایان دوره تغذیه به مدت 14 روز در مواجهه با نانو ذرات نقره با غلظت ppm 0/5 قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش، نمونه برداری از موکوس ماهی جهت بررسی شاخص های مقاومت موکوسی انجام گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان پروتین محلول موکوس در تیمارهای 1 و 2 درصد و کمترین میزان در تیمار 0/5 درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیشترین میزان افزایش لیزوزیم و ALP موکوس در تیمارهای 1 و 2 درصد و کمترین میزان در تیمار 0/5 درصد و شاهد مشاهده شد و بین تیمارها اختلاف معنی داری یافت شد (0/05>P). با توجه به نتایج استفاده از جلبک پادینا با غلظت های 1 و 2 درصد می تواند باعث بهبود شاخص های مقاومت موکوسی بچه ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانو ذرات نقره گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Padina astraulis Hauck algae feeding on the mucus resistance indeces of Cyprinus carpio in exposure to silver nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Anita Golpour
  • Seyyed Abbas Hosseini
  • Seyyed Aliakbar Hedayati
  • Ali Jafar Nodeh
  • Mahtab Khalaji
Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of Padina astraulis hauck on common carp (Cyprinus carpio) mucus resistance indeces. According to this, a total of 250 fry with an average weight of 20±4 g in were introduced into four treatments each with three replications, including diet without algae (control), diet with 0.5% algae (Treatment 1), diet with 1% algae (Treatment 2) and diet with 2% algae (Treatment 3) and fed for 42 days. At the end of the feeding period, treatments wer exposured to silver nanoparticles at concentrations of 0.5%. At the end of experiment, sampling of fish mucus was performed. The results showed that the highest protein content of mucus was observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% treatment and control and there was no significant difference between treatments. The highest increase in lysozyme and ALP of the mucus were observed in 1 and 2% treatments and the lowest one in 0.5% and control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mucous resistance
  • Common carp
  • Padina algae
  • Nano silver