اثرات غلظت های تحت کشنده سم دیازینون بر بیان ژن های ایمنی (اینترلوکین ۱ و TNF آلفا) در کبد ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

دیازینون یکی از پر مصرف­ترین آفت­ کش ­های ارگانوفسفریک مورد استفاده در کشاورزی می ­باشد و می­ تواند بر سیستم ایمنی تاثیر بگذارد. بنابراین در این مطالعه اثر غلظت ­های تحت­ کشنده سم دیازینون (شاهد، 0/8، 1/6 و 3/2 میلی­ گرم بر لیتر)  بر بیان ژن ­های ایمنی (IL1-TNFalfa) در کبد ماهی گورخری در پایان دوره ۳۰ روزه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه ­برداری از هر تیمار در پایان دوره انجام شد. پس از استخراج RNA از بافت کبد و سنتز cDNA با استفاده از کیت Suprime ScriptRTase، سنجش بیان ژن­­ اینترلوکین ۱ و TNF آلفا با استفاده از روش Real Time PCR انجام شد. نتایج نشان داد که بیان نسبی ژن­ های ایمنی (IL1 و TNFalfa) در تمام تیمارهای مورد بررسی در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی ­داری یافت. هم­چنین بیان نسبی ژن ­های مورد مطالعه روند وابسته به غلظت را نشان داده و با افزایش غلظت از 0/8 به 1/6 و 3/2 میلی­گرم بر لیتر، میزان بیان ژن به ­ترتیب به 3/7، 3/9 و 6/6 برابر کنترل در TNFalfa و 3/96، 4/6 و 5/1 برابر کنترل در IL1 افزایش یافت. نتایج نشان داد که هر دو ژن فاکتور تومور نکروز شونده و اینترلوکین در سطح مولکولی می ­توانند به ­عنوان پاسخ­ های اولیه سلولی، شاخص موثری در پایش تغییرات اکوتوکسیکولوژی در نظر گرفته شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sublethal doses of diazinon on the exspression of immune genes (IL1 and TNFalfa) in zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Masomeh Darvishi
  • Roghieh Safari
Department Aquaculture, Faculty Fisheries and the environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Diazinon is one of the most important organophosphoric pesticide used in agricultural fields and can effect on immune system. In this study, the effects of sub lethal doses of diazinon (0.8, 1.6 and 3.2 mg/l) on the expression of immune genes (TNFalfa and IL-1) in the liver of zebrafish (Danio rerio) were assessed during 30 days. For this purpose, sampling were done from each treatment at the end of trail. RNA extracted from liver, cDNA synthesized using Suprime ScriptRTase kit and genes expression was assayed using Real-time PCR. The result showed that relative expression of both studied genes significantly increased (P<0.05) in all studied treatments compared to control group. The amount of both studied gene expression was increased in the highest dose and amount of expression was 3.7, 3.9 and 6.6 fold of the control in TNFalfa and 3.96, 4.1 and 5.1 fold of control in IL-1. The results showed that TNFalfa and IL-1 in molecular level as the first cellular response, could be considered as an effective factor for monitoring of ecotoxicological alternations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zebrafish
  • Pollution
  • Immune system
  • Genetic