تأثیر جیره غنی‌شده با آستاگزانتین و نمک صفراوی بر رشد، رنگ‌پذیری و میزان کارتنوئید پوست ماهی پَرِت خونی (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این مطالعه به‌منظور بهبود رنگ پذیری ماهی پرت، از طریق افزودن نمک صفراوی به جیره غذایی حاوی آستاگزانتین اجرا شد. ماهیان (با میانگین وزنی 2/6±25/5 گرم و طولی 0/34±6/34 سانتی‌متر) با 3 جیره متفاوت شامل تیمار شاهد (جیره پایه)، تیمار آستاگزانتین (4 گرم بر کیلوگرم آستاگزانتین) و تیمار آستاگزانتین-نمک صفراوی (به­ ترتیب 4 گرم و 1200 میلی‌گرم بر کیلوگرم از آستاگزانتین و نمک صفراوی) به ­مدت 90 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که شاخص‌های اصلی رشد به‌غیراز نرخ رشد ویژه، در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین، در مقایسه با سایر تیمارها به‌صورت معنی‌داری بهبود یافت (0/05>P)، با این وجود چنین تاثیری در تیمار آستاگزانتین-نمک صفراوی مشاهده نشد (0/05<P). نتایج ارزیابی رنگ‌سنجی با داده ­های عکس­برداری نشان داد که زمان لازم برای دستیابی به حداکثر شدت رنگ پوست در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین-نمک صفراوی، حدود  یک سوم زمان مورد نیاز برای تیمار آستاگزانتین بود (30 در مقایسه با 90 روز). آنالیز بیوشیمیایی ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی آستاگزانتین-نمک صفراوی سطوح بالاتری از کارتنوئید را در پوست در مقایسه با ماهیان سایر تیمارها نشان دادند (0/05>P). ارزیابی رنگ‌سنجی با اسپکتوفتومتری انعکاسی نیز بیانگر رنگ قرمز شدیدتر در ماهیان تغذیه شده با آستاگزانتین-نمک صفراوی بود. بنابراین می ­توان بیان داشت که افزودن نمک صفراوی به جیره حاوی آستاگزانتین می­ تواند منجر به بهبود ابقاء رنگدانه در پوست و به تبع آن بهبود بازارپسندی ماهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diet enriched with Astaxanthin and Bile salt on growth and pigmentation and skin carotenoid content of Blood parrot (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂)

نویسندگان [English]

  • Amin Mokhles Abady Farahani
  • Salar Dorafshan
  • Fatemeh Paykan Heyrati
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This study was done to improve pigmentation rate of blood parrot by bile salt incorporation into the diet enriched with astaxanthin. The fish (mean weight 25.5±2.6 g and length 6.34±0.43 cm) were fed for 90 days using three different treatments, including control (basic diet), astaxanthin (enriched with 4g/kg astaxanthin) and astaxanthin-bile salt (enriched with 4 g and 1200 mg of astaxanthin and bile salt per kg of diet, respectively). The results showed that growth performance parameters (specific growth rates as an exception) were significantly improved in the fish fed on astaxanthin enriched diet (P<0.05). While fish fed the diet enriched with astaxanthin-bile salt did not show such an improvement (P>0.05). Colorimetric analysis showed that the period for the highest pigmentation intensity in fish fed the astaxanthin-bile salt are lower (about one-third) than the fish fed on diet enriched with astaxanthin (30 vs 90 days). At the end of the feeding trail, biochemical analysis showed that the fish fed on astaxanthin+bile salt diet had the highest skin carotenoid concentration (P<0.05). Colorimetric analysis using reflection spectroscopy showed the highest red color intensity in fish fed on the diet enriched with astaxantin-bile salt. In summary, it could be concluded that adding bile salt to the astaxantin enriched diet could improve pigment retention rate into the skin of parrot fish which rectify fish marketability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pigment
  • Marketability
  • Ornamental fish
  • Colorimetric assay