بررسی افزودن عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تاثیر بر برخی فراسنجه های خونی و ایمنی غیراختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

امروزه از گیاهان دارویی به­ عنوان محرک ایمنی، رشد و تقویت کننده سیستم فیزیولوژیک آبزیان استفاده می ­شود. در این پژوهش اثر عصاره برگ درخت خرمالو (Diospyros kaki) بر فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف 400 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/72±16/11 گرم در چهار تیمار با سه تکرار به ­صورت تصادفی تقسیم شدند. عصاره برگ خرمالو به مقدار 0، 1، 3 و 5 درصد به جیره غذایی پایه اضافه و ماهیان به ­مدت 60 روز به میزان 3 درصد وزن بدن و در 3 وعده تغذیه شدند. مقایسه شاخص ­های خونی نشان داد که بالاترین مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول قرمز در تیمار حاوی بالاترین غلظت عصاره بوده است (0/05>P). شمارش افتراقی گلبول­ های سفید نشان داد بیشترین مقادیر مونوسیت، لنفوسیت و نوتروفیل در تیمار حاوی 5 درصد عصاره وجود داشته است. مقایسه شاخص ­های بیوشیمیایی نشان داد، مقادیر پروتئین کل و گلوکز در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی ­داری نداشت (0/05<P). مقدار کلسترول به­ طور معنی­ داری در تیمار 5 درصد بیشتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). فعالیت آنزیم­ های پروتئاز و آلکالین فسفاتاز و همچنین مقادیر ایمونوگلوبین و لیزوزیم در موکوس ماهیان در تیمارهای آزمایشی به ­طور معنی­ داری بیشتر از تیمار شاهد بود و بیشترین مقدار آن در تیمار 5 درصد مشاهده گردید (0/05>P). با توجه به نتایج این تحقیق عصاره برگ درخت خرمالو می­تواند به­ عنوان یک مکمل غذایی مفید جهت تقویت شاخص­های ایمنی در ماهی کپور­معمولی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of persimmon leaf extract (Diospyros kaki) as feed additive on some blood parameters and non-specific immune response in Common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Mohsen Shahriari Moghadam 2
  • Najmeh Sheikhzadeh 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Nowadays the herbal drugs products and their derivates are used as an immunostimulants, growth promoters and physiological booster in aquatic animals. In this research, the effect of persimmon leaf extract (Diospyros kaki) on the hematological and immunity indices of juvenile’s common carp have been investigated. For this purpose, a total of 400 juvenile common carp with an average weight of16.11±2.75 were randomly divided into four groups with three replicates. Persimmon leaf extract in values of 0, 1, 3 and 5% were added into diets and fish were fed with 3% of body weight for 60 days at 3 times. Comparison of the blood parameters indicated that the highest levels of hemoglobin, hematocrit and red blood cell were observed in the treatment containing the high concentration of persimmon leaf extract (P<0.05). The differential count of white cells indicated that highest concentrations of monocytes, lymphocytes and neutrophils were found in the treatment containing 5% of leaf extract. There was no significant difference between total protein and glucose in experimental and control treatments (P>0.05). The level of cholesterol was significantly higher in 5% treatment (P<0.05). The activity of protease and alkaline phosphatase enzymes, as well as the levels of immunoglobulin and lysozyme in mucus of fish, were significantly higher in treatments than in control and the highest amount was observed in 5% treatment (P<0.05). Based on the results, it can be concluded that the leaf extract can be used as a nutritional supplement to strengthen safety indicators in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persimmon leaf extract
  • Immune index
  • Hematology
  • Common carp