رابطه طول–وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی Alosa braschnikowi (Borodin 1904) در سواحل استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

رابطه طول-وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی Alosa braschnikowi (Borodin 1904) در سواحل استان گیلان مطالعه شد. تعداد 103 عدد ماهی از مهرماه 96 تا شهریور 97 به­طور ماهانه با استفاده از تور گوشگیر و تور پره از سواحل استان گیلان (آستارا، انزلی و کیاشهر) صید شد. دامنه سنی در ماهیان ماده (+4-+1) بیشتر از ماهیان نر (+3-+1) بود. دامنه طول کل در ماهیان نر، 42-18 و در ماهیان ماده، 42-19 سانتی­متر بود. دامنه طول چنگالی در ماهیان نر، 38-16 و در ماهیان ماده، 39-16/5 سانتی­ متر بود. بیشترین فراوانی طولی در کلاسه طولی 34-30 سانتی­متر مشاهده شد. دامنه وزنی ماهیان نر، 570-45 گرم و ماهیان ماده، 810-50 گرم بود. میانگین طول کل، طول چنگالی و وزن کل به ­ترتیب، 4/70±29/62، 4/24±26/88 سانتی ­متر و 130/44±231/36 گرم بود. میانگین شاخص گنادوسوماتیک در کل جمعیت، 1/81±1/64 به ­دست آمد که حداقل و حداکثر آن به ­ترتیب در فصل پاییز و بهار بود. میانگین شاخص کبدی و شاخص چاقی در کل جمعیت به ­ترتیب، 0/34±0/78 و 0/13±0/80 به­ دست آمد که حداقل و حداکثر آن به ­ترتیب در فصل تابستان و بهار بود. با توجه به این که CF>1 نشان دهنده تغذیه خوب ماهی است، بررسی ضریب چاقی نشان داد که این ماهی از نرخ رشد چندان خوبی برخوردار نیست. رابطه طول کل-وزن برای کل جمعیت، نرها و ماده­ ها به­ ترتیب W=0.0029 L3.2954 (0.91  r2=)،  W=0.0022 L33742(0.89 r2=) و W=0.0052 L3.1409(0.93 r2=) به ­دست آمد. آزمون T-test نشان داد که الگوی رشد در هر دو جنس و کل جمعیت، آلومتریک مثبت (b>3) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Length-weight relationship and some biological parameters of Alosa braschnikowi (Borodin 1904) from coast of the Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Mazareiy
  • Masoud Sattari
  • Javid Imanpour Namin Imanpour Namin
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Iran.
چکیده [English]

Length-weight relationship and some biological parameters of Alosa braschnikowi (Borodin 1904) were studied from coastlines of the Caspian Sea (Guilan Province, Iran). . A total of 103 fish specimens were caught on a monthly basis using gill-net and beach seine net from were sampled from three stations i.e. Astara, Anzali, and Kiashahr. The age range in females (1+-4+) was greater than that of males (1+-3+). The total length of the males and females were 18-42 and 19-42 cm, and the fork lengths were 16-38 and 16-39 cm, respectively. The length frequency varied from 30-34 cm. The weight of males and females were 45-570 and 50-810 g, respectively. The mean total length, fork length, and total weight were 29.26±4.70, 26.88±24.4 and 231.36±130.44 g, respectively. The mean gonadosomatic index of the whole population was 1.64±1.81, where the minimum and maximum values were observed in autumn and spring, respectively. The mean hepatosomatic index and condition factor for the whole population were 0.78±0.34 and 0.083±0.13, while minimum and maximum values were recorded in summer and spring, respectively. Considering that CF>1 is an indicator of good feeding condition, the CF values obtained in this study suggests poor feeding condition for the species. The relationship of total length-weight for the whole population, males and females were W=0.0029 L3.2954 (r2=0.91), W=0.0022 L3.3742 (r2 =0.89) and W=0.0052 L3.1409 (r2=0.93), respectively. T-test showed positive alometric (b>3) growth pattern for both sexes and the whole population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Length-weight
  • Gonadosomatic
  • Alometric
  • Hepatosomatic index