تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی، گرگان، ایران.

چکیده

اطلاع از تنوع و ترکیب گونه­ ای فیتوپلانکتون ­ها، آگاهی از تولیدات اولیه و زنجیره­ی غذایی محیط آبی را فراهم می ­آورد. به ­منظور بررسی جامعه ­ی فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان، در این مطالعه تنوع و فراوانی گونه­ های فیتوپلانکتون آن ­ها در دوره پرورش از اردیبهشت تا مهر 1395 تعیین شد. نمونه ­ها از سه نقطه در سطح آب (نزدیک ورودی، میانی و نزدیک خروجی) از شش استخر انتخاب شده، به­ وسیله بطری ­های یک لیتری گرفته شد. نتایج نشان داد که جامعه ­ی فیتوپلانکتون­ متعلق به 23 جنس از 6 شاخه­ شامل Bacillariophyta، Cyanophyta، Chlorophyta، Dinophyta، Cryptophyta وEuglenophyta است. جامعه غالب با جنس ­های AphanotecChlamydomonas، Nitzschia وPridinium بود. دو جنس Pridinium و Chlamydomonas دارای بیشترین فراوانی بودند. با توجه به شاخص تنوع زیستی شاخه­ ی Bacillariophyta بیش­ترین تنوع را داشت. شاخص تنوع شانون و غنای منهینگ به­ ترتیب در ماه­های تیر و اردیبهشت و شاخص یکنواختی در ماه­های تیر و مرداد بالاتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological assessment of phytoplankton community in shrimp culture ponds of Gomishan-southeast Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Arezoo Naemi 1
  • Rahman Patimar 1
  • Mohammad Harsij 1
  • Saeed Yelghi 2
1 Department of fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavoos, Iran.
2 Fisheries Science Research Center, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Knowing on diversity and species composition of the phytoplankton provides insight on primary production and food webs in aquatic environments. In order to study of phytoplankton community of the Gomishan shrimp culture ponds, this study was carried out to determine diversity and frequency of phytoplankton species from May to October 2016. The samples were taken from surface waters of three point (near the inlet, middle and near the outlet) of six selected ponds by l-liter bottles. The results showed that phytoplankton community belong to 23 genus of 6 phylum including Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Dinophyta, Cryptophyta and Euglenophyta. The community dominated by the genus Aphanotece, Chlamydomonas, Nitzschia and Pridinium. Two genus of Pridinium and Chlamydomonas had the highest frequency. Considering biodivercity index, Basilariophytahad the highest divercity. The Shannon diversity index and Menhinick richness were the highest in May and July, respectively, evenness index in July and August.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phytoplankton
  • Frequency
  • Shirmp culture
  • Gomishan