مطالعه اثر عوامل محیطی بر پراکنش جمعیت روتیفرهای دو آبگیر شمال‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه ازاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

روتیفرها جانوران میکروسکوپی آبزی متعلق به شاخه­ Rotifera هستند که با به جریان انداختن مواد مغذی نقش مهمی در اکولوژی اکوسیستم ­های آب شیرین ایفا می­ کنند. روتیفرها همچنین به­ عنوان نشانگرهای شرایط زیست محیطی زیستگاه­ های آبی به­ کار می­روند. با توجه به نقش مهم این گروه از جاندارن در زنجیره­ های غذایی اکوسیستم­ های آبی و نیاز به کشف تنوع زیستی آن­ها، این مطالعه با هدف سنجش برخی از فاکتورهای غیرزیستی در دو آبگیر بهلول کندی و کانی برازان واقع در شمال­غرب ایران و بررسی تأثیر این فاکتورها روی الگوی پراکنشِ روتیفرها طراحی و اجرا گردید. نمونه­­ برداری از روتیفرها و اندازه ­گیری مقادیر شاخص­ های آب شامل دما، pH، اکسیژن محلول و هدایت الکتریکی به ­صورت فصلی انجام گرفت. برای تعیین فراوانی هر تاکسون در هر یک از ایستگاه­ ها، شمارش آن­ها در واحد حجم آب صورت گرفت. در این بررسی، در مجموع، 28 گونه روتیفر شناسایی گردید. روش آنالیز همبستگی کانونی (CCA) برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین فراوانی گونه­ ای روتیفرها و متغیرهای محیطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج موید این فرضیه­ اند که همبستگی مثبت و معنی ­داری بین اکسیژن محلول و هدایت الکتریکی با الگوهای پراکنش روتیفرها، در هر دو اکوسیستم بهلول کندی و تالاب کانی­ برازان واقع در شمالغرب ایران وجود دارد و این­که، تغییرات فصلی عوامل محیطی می ­تواند تنوع گونه­ ای روتیفرها را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of environmental factors on rotifer population distribution in a two different ecosystems in northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Nabat Naghshbandi 1
  • Esmat Khaleghsefet 2
1 Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Payamnoor University, Urmia, Iran.
2 Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Rotifers are microscopic aquatic animals of phylum Rotifera, which live in a diverse range of aquatic habitats. They are important in ecology of freshwater ecosystems by recycling nutrients and can alter trophic dynamic of planktonic communities. These features have also been used as indicators of the environmental conditions in aquatic habitats. Considering the important roles of this group of animals in the trophic chains of aquatic environments and the need to explore their biodiversity, this study was planned with the aim of analyzing patterns of rotifer community structure in Kani-Brazan and Bohlul-Kendi water bodies located in northwest Iran. Samples were collected seasonally between October 2007 and November 2008. Temperature, pH, DO, conductivity, salinity and rotifer abundance were measured. In total, 28 rotifer species were identified from the two studied sites. In each site, rotifer species diversity differed seasonally. Canonical correspondence analysis (CCA) was used to estimate the relationship between environmental variables and abundance of rotifer taxa. The clusters showed strong correlation with dissolved oxygen and electrical conductivity for shaping the rotifer assemblages in both Kani-Brazan and Bohlul-Kendi reservoirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifer
  • Environmental conditions
  • Patterns in biodiversity
  • Canonical-correlation analysis