بررسی تاثیر همزمان شوری و دما بر صفات ریخت سنجی آرتمیای دو جنسی (Artemia urmiana) و آرتمیای بکرزا (Artemia pathenogenetica) دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه علوم جانوری، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تنوع موجود در بین گونه ­های آرتمیا، اهمیت بررسی­ های ریخت ­سنجی و مشخصات قابل شمارش را بیشتر مشخص می­ کند. با بررسی صفات ریخت­ سنجی، علاوه بر شناسایی گونه ­های نزدیک به­ هم، می­ توان میزان تاثیر فاکتورهای محیطی در زیستگاه ­ها و گونه ­های مختلف را بررسی و فاکتور محیطی اصلی را که تاثیر بیشتری در تغییرات ریخت­ سنجی دارد، مشخص کرد. در این مطالعه تاثیر همزمان دما-شوری بر تغییرات صفات ریخت­ سنجی دو جمعیت آرتمیا اورمیانا و آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. تخم ­گشایی سیست­ها، جداسازی لاروها، غذادهی و پرورش آن­ها به­روش استاندارد انجام گردید. آرتمیاهای هر دو جمعیت اورمیانا و بکرزا تا روز سیم در محیط­های پرورشی (شوری ­های  60، 120 و 180 گرم در لیتر و دما­های 15، 24 و 30 درجه سانتی­گراد) نگه داشته شدند. سپس به ­وسیله لوپ آئینه ­دار و دیجیتایزر صفات ریخت­ سنجی آنها اندازه ­گیری شدند. به ­طور کلی در این تحقیق پانزده صفت ریخت ­سنجی در 9 ترکیب دما و شوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج توسط آزمون آنالیز واریانس، تجزیه خوشه ای و تحلیل ممیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس صفات ریخت ­سنجی مطالعه شده نشان داد که میانگین اکثر صفات در هر دو گونه بکرزا و اورمیانا، در تیمار 60-24 بیشتر بوده است. دندروگرام حاصل از تجزیۀ خوشه ­ای بین دو گونه بکرزا و اورمیانا با استفاده از صفات ریختی، این دو جمعیت را در دو شاخه مجزا جای داد. به ­طور کلی،آرتمیا اورمیانا بر اساس دما و آرتمیای بکرزا بر اساس شوری گروه ­بندی منظم ­تری را نشان دادند. بررسی صفات با استفاده از تحلیل ممیزی نشان داد که در بین صفات استفاده شده در این تحلیل، به ­ترتیب نزولی صفات عرض کیسه تخمی، حداکثر فاصله بین دو چشم، طول تلسون، طول کل بدن، فاصله بند سوم تا انتهای شکم، عرض سر، طول شاخک چپ، طول شاخک راست، عرض بند سوم شکمی، حداکثر قطر چشم چپ، تعداد تارهای شاخه چپ فورکا، تعداد تار­های شاخه راست فورکا، حداکثر قطر چشم راست، طول فورکا و طول شکم، تأ­ثیر بیشتری در تفکیک گروه­ها از همدیگر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous effect of salinity and temprature on morphometric characters of two populations of Artemia urmiana and Artemia parthenogenetica from Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • Naser Agh 1
  • Ali Mohamadyari 2
  • Hassan Rahimian 3
1 Department of Artemia, Artemia and Aquaculture Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, P.O. Box: 46414-356, Urmia, Iran.
3 Department of Zoology, Faculty of Biology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The diversity among Artemia species proves the importance of morphologic and morphometeric investigations. Morphologic studies not only help in identification of close species, but also help to study the effects of environmental factors on the species and to identify the most influencing parameters on the morphologic changes. In this research investigated we investigated the simultaneous effect of salinity and temperature on morphologic changes in two populations of Artemia urmiana and Artemia parthenogenetica. The hatching of the cysts, feeding of nauplii and their culture were performed according to standard conditions. The Artemia from both populations were cultured under sailities 60, 120 and 180 g/L at 15, 24 and 30°C for a period of 30 days. Later the morpholpgic characteristics of adult Artemia were measured using a steriomicropscope equipped with drwing tube and digitizer. During this research over all 15 morphologic indices were measured at nine combinations of salinity and temperature. The results of analysis of variance showed that the average of measured parameters in both populations were higher at 24-60 treatment. Dendrogram of the cluster analysis based on morphologic characteristics seprated the two populations. In general Artemia urmiana and Artemia parthenogenetica demonstrated more regular groupings based on temperature and salinity respectively. Based on the discriminant analysis the width of uterus, maximum distance between two compound eyes, length of telson, total body length, distance of 3rd segment to end of abdomen, width of head, length of left antenna, length of right antenna, width of 3rd abdominal segment, maximum diameter of left eye, number of setae on left furca, number of setae on right furca, maximum diameter of right eye, length of furca and length of abdomen respectively showed increasing effect on separating the two population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Temperature
  • morphology
  • Artemia