تاثیر جلبک Dunaliella salina غنی شده با روی معدنی بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای تولیدمثلی Artemia parthenogenetica اطراف دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه شیمی تجزیه، فیزیک و کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

از آن­جایی که آرتمیا کاربرد زیادی در تغذیه لارو ماهیان دارد و سطح مواد معدنی از جمله عنصر روی در آن پایین است، در تحقیق حاضر تاثیر جلبک Dunaliella salinaغنی­شده با روی معدنی (روی سولفات) در 4 غلظت (صفر، 0/8، 1/6، 3/2 میلی­گرم بر میلی لیتر) بر میزان رشد، بقا و تولیدمثل Artemia parthenogenetica مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج در روزهای 11، 17 و 21 بیشترین (7/07، 8/86 و 9/049 میلی متر) و کمترین ( 5/48، 7/06 و 7/25 میلی متر) رشد طولی به ترتیب در تیمارهای 2/3 و 8/0 میلی­گرم بر لیتر حاصل شد (0/05>P). با افزایش غلظت روی در تیمارهای غنی ­سازی میزان بازماندگی کاهش یافت، بطوری که کمترین و بیشترین میزان بازماندگی در روزهای مورد مطالعه (11، 17 و 21) در تیمارهای 3/2 و 0/8 میلی­گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. برای تعیین فاکتورهای تولیدمثلی A. parthenogenetica، تعداد ناپلی و سیست تولید شده به ازای هر ماده، درصد سیست­زایی و طول دوره تولیدمثلی هر ماده بررسی شد. بیشترین طول دوره تولیدمثلی (13/6 روز) و تعداد ناپلی تولید شده (43/66 ناپلی) در تیمار 3/2 میلی­گرم بر میلی لیتر مشاهده شد؛ اگر چه اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهد نشد (0/05>P). بیشترین و کمترین درصد سیست­زایی به ترتیب در تیمار 0/8 و 3/2 میلی­گرم بر لیتر مشاهده شد. براساس این تحقیق جلبک D. salinaغنی­شده با روی معدنی سبب بهبود رشد طولی A.  parthenogeneticaشد، اگرچه با افزایش میزان غنی­سازی، میزان بازماندگی کاهش یافت و تاثیر معنی­داری بر فاکتورهای تولیدمثلی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of zinc-enriched Dunaliella salina on growth, survival and reproduction performance of Artemia parthenogenetica around the Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • Shahin Nahali 1
  • Nasrollah Ahmadifard 1
  • Naser Agh 2
  • Naser Samadi 3
1 Department of fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, P.O. Box: 46414-356, Urmia, Iran
2 Department of Artemia, Artemia and Aquaculture Institute, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Analytical & Physics and & Applide Chemistry, Faculty of Chemistry, Urmia University, Urmia-Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of enriched Dunaliella salina with zinc in 4 concentrations (0, 0.8, 1.6 and 3.2 mg L-1) was investigated on the growth, survival, and reproduction of Artemia parthenogenetica. Based on the results, on days 11, 17 and 21, the treatment of 3.2 mg L-1  and 0.8 mg L-1  had respectively the highest (7.07, 8.86 and 9.05 mm) and lowest (5.48, 7.06 and 7.25 mm) total length growth. In addition, survival rate decreased with increasing zinc content in the enrichment treatments and on days 11, 17 and 21. The lowest and highest survival rate was observed in the treatment of 3.2 and0.8 mg L-1, respectively. To determine the reproductive efficiency of A. parthenogenetica, the number of nauplii, cysts produced per female, encysted embryos percentage and the reproductive period of each female were investigated. The highest reproductive period (13.6 days) and nauplii production (43.64 nauplii) were significantly observed in treatment 3.2 mg L-1 (P>0.05). Based on the results, the highest and lowest encysted embryos percentage in A. parthenogenetica were observed in treatment 0.8 and 3.2 mg L-1, respectively. The results also showed that D. salina are well-enriched with mineral zinc and there was a significant increase in the total length growth. However, with increasing levels of enrichment, there was no increase in survival rates and all reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Zinc mineral
  • Reproduction
  • growth