تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مهارکنندگی اسانس برگ رزماری بر باکتری اشرشیاکلی تلقیح شده در سوریمی کپور نقره‌ای طی نگهداری در یخچال (4 درجه­ سانتی­گراد) می­ باشد. سوریمی با باکتری اشرشیاکلی تلقیح (CFU/g 103) و با غلظت­ های 1، 2 و 3 میکرولیتر برگرم اسانس برگ رزماری تیمار و پس از بسته­بندی در یخچال (4 درجه سانتی گراد) نگهداری گردید. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار) و میکروبی (شمارش باکتری اشرشیاکلی، باکتری‌های کل و باکتری­ های سرما دوست) در زمان­ های 24، 72، 144، 216 و 288 ساعت اندازه ­گیری شدند. مقدار پراکسید، تیوباربیتوریک اسید و مجموع بازهای نیتروژنی فرار تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس بیشتر از سایر تیمارها بود. مقادیر این شاخص­ ها طی نگهداری در همه تیمارها افزایش یافت، اما این افزایش در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری کمتر بود. تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری دارای باکتری‌های کل و سرما دوست کمتری بودند. تعداد باکتری اشرشیاکلی در تیمارهای حاوی اسانس برگ رزماری تا 144 ساعت افزایش و پس از آن کاهش یافت، اما در تیمار حاوی باکتری اشرشیاکلی بدون اسانس طی نگهداری افزایش یافت. تمام غلظت ­های اسانس برگ رزماری رشد باکتری اشرشیاکلی را طی زمان نگهداری مهار کرده ولی غلظت 3 میکرولیتر بر گرم بیش‌ترین تاثیر را بر مهار رشد باکتری اشرشیاکلی نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس برگ رزماری دارای خاصیت آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانی بوده و می­ توان از آن به­ عنوان یک نگهدارنده طبیعی در محصولات شیلاتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rosmarinus officinalis essential oil on the quality of Hypophthalmichthys molitrix surimi inoculated with Escherichia coli during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Mahdyeh Vahedi Sarrigani 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 1
  • Mohsen Shahriari Moghadam 2
  • Mostafa Yousef Elahi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of essential oil inhibition on Escherichia coli inoculated in surimi of Hypophthalmichthys molitrix during refrigerated storage (4˚C). Surimi inoculated (103 CFU/g) with E. coli and treated by concentrations of 1, 2 and 3 µL/g of Rosemary leaf essential oil and after packing stored in refrogerator (4˚C). Chemical (PV, TBA and TVB-N) and microbial parameters (Escherichia coli count, TVC and PTC) were measured at 24, 72, 144, 216 and 288 hours. The PV, TBA and TVB-N values of treatment containing E. coli without essential oil was more than other treatments. The values of these indicators increased during storage in all treatments, but this increase was lower in treatments containing Rosemary leaf essential oil. The treatments containing Rosemary leaf essential oil had lower TVC and PTC. The number of E. coli in Rosemary leaf essential oil treatments increased until 144 hours and then decreased, but it increased during storage in E. coli without essential oil treatment. All concentrations of Rosemary leaf essential oil inhibited the growth of E. coli during storage, but the concentration of 3 µL/ghad greatest effect on inhibiting the growth of E. coli. The results of this research showed that the Rosemary leaf essential oil has antibacterial and antioxidant properties and it can be use as a natural preservative in fisheries products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosemary essential oil
  • Escherichia coli
  • Surimi
  • Shelf life