تأثیر جیرۀ غذایی حاوی مس و روی بر فاکتورهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان. ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران.

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران

4 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.

5 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

چکیده

در این آزمایش، تأثیر افزایش مقادیر مس و روی در جیره غذایی بر پارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با میانگین وزنی 22/43± 56/56 گرم در 5 گروه (شامل 12 ماهی) به مدت 8 هفته با استفاده از جیره های غذایی متفاوت به میزان 3 درصد وزن بدن در روز تغذیه شدند. جیره‌های غذایی حاوی مس (1:1Cu و 3 :2Cu میلی‌گرم بر کیلوگرم غذا) و روی (7/5 :1Zn و 15 :2Zn میلی‌گرم بر کیلوگرم غذا) و یک گروه به عنوان شاهد (بدون افزودن مس و روی) در نظر گرفته شد. در پایان دوره، تعداد 8 قطعه ماهی از هر مخزن به­طور تصادفی صید شد و از محل ساقه دمی خونگیری بعمل آمد. سپس پارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان نظیر کلسیم کل، فسفر معدنی، منیزیم، آلکالین فسفاتاز و ویتامین D3 مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که کلسیم سرم تنها در تیمار 2Cu، نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری داشته است(05/0 P<). در تیمارهای 1 Znو 1Cu، میزان فسفر سرم نسبت به شاهد کاهش معنی داری یافت (0/05>P). اگرچه میزان منیزیم و ویتامین D3 سرم در برخی تیمارها افزایش یافته است اما بطورکلی این تغییرات نسبت به تیمار شاهد معنی دار نبود (0/05>P). کاهش معنی دار (0/05>P) فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم در تمامی تیمارها نسبت به گروه شاهد نیز مشاهده شد. به­ طور کلی، افزایش مقادیر روی و مس در جیره غذایی در غلظت‌های مورد مطالعه با تغییر پارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان همراه بوده است که می­ تواند تا حدی سبب برهم زدن فعالیت متابولیکی استخوان در ماهی کپور معمولی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diet-born copper and zinc on serum parameters related to bone metabolism in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Kobra Mohammadi Sarpiri 1
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 2
  • Eisa Ebrahimi 3
  • Yazdan Keivany 4
  • Pedram Malekpouri 5
1 MSc in Fisheries Science, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran.
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan. 84156-83111, Iran.
3 Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan 54156-83111, Iran.
4 Department of Natural Resources (Fisheries Division), Isfahan University of Technology, Isfahan 54156-83111, Iran.
5 Young Researchers and Elites Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the effects of different amounts of dietary copper and zinc on serum parameters related to bone metabolism in common carp was determined. Fish weighting 56.56 ± 22.43 g were divided into 5 groups (12 individual/group), were fed at a rate of 3% of body weight for 8 weeks. The Diet contained copper (1 and 3 mg/kg diet) and zinc (7.5 and 15 mg/kg diet) and a control dietary group with no addition of copper and zinc. At the end of the experiment, 8 fish were chosen randomly from each tank and blood samples were taken from the caudal peduncle. Then, serum parameters related to bone metabolism, including calcium, inorganic phosphorus, magnesium, vitamin D3 and alkaline phosphatase were measured. The result showed a significant increase (P<0.05) in serum calcium concentration following Cu2 treatment in comparison with control treatment. Serum phosphorus were reduced significantly in Zn1 and Cu1treatments as compared with control. Although the amounts of serum magnesium and vitamin D3 were elevated in some treatments, the overall changes did not show significant differences (P>0.05). Significant reductions (P<0.05) in the activity of alkaline phosphatase were observed in all treatments compared with controll group. Generally, increase in the levels of the copper and zinc in diet, by changing serum parameters related to bone metabolism can affect bone formation to some extent in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone metabolism
  • copper
  • zinc
  • trace elements
  • Cyprinus carpio