بررسی مقایسه‌ای اثرات سطوح مختلف الیگوفروکتوز و مخمر غیرفعال جیره بر ترکیب میکروبیوتای روده ای بچه فیل ماهی Huso huso (Linnaeus, 1758)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف دو نوع پربیوتیک الیگوفروکتوز و مخمر غیرفعال بر ترکیب میکروبیوتای روده ای بچه فیل ماهی (Huso huso) بود. این پژوهش در قالب یک طرح کاملا" تصادفی انجام شد که شامل تغذیه بچه فیل ماهی ها با جیره های غذایی حاوی 1و 2 درصد مخمر غیرفعال و 1 و 2 درصد الیگوفروکتوز به همراه یک گروه شاهد (5 تیمار و 3 تکرار) بود. بچه فیل ماهی ها با تراکم 35 قطعه در تانک های فایبرگلاس (800 لیتری) و میانگین وزنی (0/56 ± 11/40 گرم) در حوضچه های فایبرگلاس ذخیره سازی و به مدت 6 هفته با جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف مخمر غیرفعال و الیگوفروکتوز تغذیه شدند. در انتهای دوره میکروبیوتای روده ای (تعداد باکتری های زیست­ پذیر، تعداد باکتری های اسید لاکتیک و نسبت آنها) از طریق روش مبتنی بر کشت بررسی شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بکارگیری این دو نوع پربیوتیک هیچ­گونه اثر معنی ­داری بر تعداد کل باکتری ­های زیست­ پذیر در مقایسه با تیمار شاهد نشان نداد (0/05<P). بیشترین میزان افزایش تعداد باکتری­های اسید لاکتیک در تیمار 2 درصد مخمر و 2 درصد الیگوفروکتوز مشاهده شد که باتیمار شاهد اختلاف معنی­داری نشان دادند (0/05>P). نسبت باکتری­ های اسیدلاکتیک به تعداد کل باکتری­ های زیست­پذیر، در تمامی تیمارهای پربیوتیکی در طی دوره پرورش افزایش معنی دار نشان داد (0/05>P) که از این لحاظ بیشترین میزان در تیمار 2 درصد الیگوفروکتوز مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of different levels of dietary oligofructose and inactive yeast on intestinal microbiota of beluga sturgeon Huso huso (Linnaeus, 1758)

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Hoseinifar
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was comparative study of the effects of two prebiotics, oligofructose and inactive yeast, on intestinal microbiota of beluga (Huso huso). The study was done in a completely randomize design include feeding beluga with diet contain 1 or 2% inactive yeast and 1 or 2% oligofructose as well as a control group (5 treatments in triplicates). Beluga (11.40±0.56 g) supplied, 35 specimens stocked in each fiberglass tanks and were fed for 6 weeks with experimental diets. At the end of trial total viable lactic acid bacteria (LAB) and their proportion was studied using culture based method. Our results showed that administration of oligofructose or inactive yeast had no significant effects on total viable bacteria compared control group (P > 0.05). The highest LAB levels was observed in 2% oligofructose or inactive yeast fed fish which was significantly higher than control (P < 0.05). The proportion of LAB to total viable bacteria was significantly elevated in all prebiotic fed fish (P > 0.05) and the highest proportion observed in 2% oligofructose fed beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inactive yeast
  • Oligofructose
  • Intestinal microbiota
  • LAB
  • Beluga