تدوین راهبردهای توسعه بازار ماهیان زینتی (مطالعه موردی: استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش ظرفیت‏های آبزی‎پروری‎ در هر منطقه با توجه به بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن بخش تعیین گردیده و ضروری است که توجه ویژه‎ای در تحقیقات شیلاتی به آن مبذول گردد. هدف از تحقیق حاضر تدوین راهبرد‏های مناسب به منظور توسعه بازار ماهیان زینتی در استان البرز با استفاده از روش SWOT است. بر همین اساس فهرستی از نقاط قوت و ضعف، فرصت‏ها و تهدیدها در بخش تولید و بازاریابی ماهیان زینتی استان البرز با استفاده از پرسشنامه‏های تنظیم شده در قالب ماتریس‏های ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی تهیه گردید. نمره‎دهی به هر یک از عامل‏ها توسط نرم افزار SPSS17 انجام شد. مجموع امتیازات مطابق نتایج برای ماتریس عوامل داخلی و خارجی به ترتیب برابر 3/61 و 3/68 محاسبه شد که هر دو عدد به دست آمده بالاتر از حد متوسط بود و نشان‏دهنده استفاده درست بخش تولید و بازاریابی ماهیان زینتی برای استفاده از قوت‏ها و فرصت‏های موجود برای غلبه بر ضعف‏ها و تهدید‏ها است. لذا، راهبردهای تهاجمی با توجه به نتایج ماتریس عوامل داخلی و خارجی به عنوان مناسب‎ترین راهبرد برای توسعه بازار ماهیان زینتی برای استان البرز پیشنهاد گردید. همچنین راهبرد استفاده از روش‏های جدید پرورش ماهیان زینتی و افزایش سرمایه‎گذاری در بخش تولید و پرورش ماهیان زینتی بر مبنای ماتریس QSPM به ترتیب با میانگین 4/50 و 4/33 بیشترین نمره جذابیت را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification of development strategies for ornamental fish market (Case study: Alborz Province)

نویسنده [English]

  • Elham Barghi Lashkari
Department of Fisheries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Sustainable aquaculture in each region is determined based on the domestic and international economic and it should be taken into account in fisheries researches. The purpose of this study was to develop an appropriate strategy for ornamental fish market in Alborz Province based on the SWOT analysis. A list of strengths, weaknesses, opportunities and threats, on the basis of the production and marketing of ornamental fish, was prepared using a set of questions within the frame work of matrix, evaluating the internal and external factors. Total scores according to the results for the internal and external matrix elements were 3.61 and 3.68, respectively, which both are above the average number and show the correct use of the ornamental fish industry to overcome weaknesses and threats using the strengths and opportunities. The aggressive strategy was proposed according to the findings of external and internal factors for the development of ornamental fish market in Alborz Province. Besides, strategy of new methods for ornamental fish culture followed by the increased investment in culture section of ornamental fish based on the QSPM matrices had the highest attractions with the averages of 4.50 and 4.33, respectively. The use of new strategies and increased investment in the production of ornamental and aquarium fish on QSPM matrix with mean of 4.50 and 4.33 received the highest attraction score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Market development
  • Ornamental fish
  • SWOT
  • Alborz province