تاثیر محلول های رقیق کننده اسپرم بر شاخص های اسپرم شناختی و عملکرد لقاح در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران

چکیده

در این تحقیق تاثیر رقیق کننده های اسپرم بر عملکرد تکثیر به منظور افزایش درصد لقاح، چشم زدگی و تخم گشایی بررسی شد. به  این منظور تعداد 8 عدد مولد ماده به ترتیب با میانگین وزنی و طولی 295/43±1545/62 گرم و 3/85±54/37 سانتیمتر و16 عدد ماهی مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی و طولی 180/69±623/08 گرم و 3/85±54/37 سانتیمتر و16 عدد ماهی مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی و طولی 180/69±623/08 گرم و 5/40±38/91 سانتیمترانتخاب گردیدند. پس از جداسازی مایع تخمدانی مخلوط اسپرم ها و تخمک ها  با استفاده از چهار نوع محلول رقیق کننده اسپرم لقاح داده شدند. گروه های تیماری شامل: اول - 5/54 گرم NaCl ،2/422 گرم Triss، 3/57گرم Glycin که در 8/4 =pH تنظیم که در یک لیتر آب مقطر بطور کامل حل شد. دوم- 7/305گرم NaCl، 0/735 گرم CaCl2.2H2O که در 7/76 = pH تنظیم و در یک لیتر آب مقطر بطور کامل حل شد. سوم - مایع تخمدانی که فقط به وسیله توری از تخمک جدا شد و چهارم - آب مقطر که بعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. ضمن تعیین حجم اسپرم،pH ، تراکم اسپرماتوکریت مخلوط اسپرم ها، پارامترهای اسپرم شناختی از قبیل مدت دوره ی تحرک، مدت زمان حرکت رو به جلو، درصد اسپرم های متحرک، و همچنین درصد چشم گشایی در  تیمار بررسی گردید. نتایج نشان داد که طول دوره ی تحرک در تیمارهای اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 7/36±83/25 ،12/65±117/80، 2/30±61/33، 1/73±40/00 ثانیه و مدت حرکت رو به جلو در تیمار اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 4/71±25/63،12/63±90/00، 1/15±52/33 و 2/51±34/66 ثانیه و درصد تحرک در تیمارهای اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 6/42±66/82، 4/16±84/00، 3/53±82/50 و 2/08±73/33 و درصد چشم زدگی در تیمار اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 7/14±61/66، 0/97±77/25، 6/18±55/63 و 5/02±42/59 و درصد تخم گشایی در تیمار اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 5/42±55/05، 0/81±71/43، 6/25±49/60 و 4/32±37/72 بودند. تجزیه و تحلیل پارامترهای اسپرم شناختی و در صد چشم زدگی وتخم گشایی نشان داد که بین تیمار دوم با سایر تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد (0/05>p) و تیمار دوم می تواند به عنوان یک رقیق کننده مناسب جهت بهبود تکثیر ماهی شیزوتراکس زارودنی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diluent solutions on the fertilization of snow trout (Schizothorax zarudnyi)

نویسنده [English]

  • Ahmad Gharaei
Department of fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute and Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effects of semen diluent solutions on improvement of reproduction performance, by using the criteria such as: the rates of fertilization, percentage of eyed egg and hatching rates were studied. For this purpose eight female broods with average weight and length 1545.62±295.43 g and 54.37±3.85 cm, respectively and sixteen male broods were selected with average weight and length 623.08±180.69 g diluent solutions and 38.91±5.40 cm, respectively. After separation of eggs from coelomic fluids, they were fertilized with sperm using four different diluent solutions: 1- 5.54 g NaCl, 2.422 g Triss, 3.57 g Glycin, regulated in pH=8.4 and solution in 1L distilled water. 2- 7.305 g NaCl, 0.735 g CaCl2.2H2O, regulated in pH=8.4 and solution in 1L distilled water. 3- coelumic fluid that was separated from egg by using net and 4- distilled water as control treatment. The results showed that motility duration of sperm in 1th, 2nd, 3ed and 4th treatments was 65.25±7.36, 30.8±12.83, 73.33±2.117, 40.00±1.61 sec, the duration of forward movement was 6.25±4.71, 15.00±12.63, 52.33±1.90, 34.66±2.51 sec. and percentage eyed eggs was 16.82±6.42, 53.00±4.66, 82.50±3.84, 73.33±2.08, respectively. Percentage hatching was 55.05±5.42, 71.43±0.81, 49.60±6.25, 37.72±4.32, respectively. The results of spermatology parameters, eyed egg percentage and hatching rates showed a significant differences between the 2nd treatment with the rest (P≤0/05). Thus, it can be suggested the 2nd treatment is an effective diluents solution for improving breeding performance of S. zarudnyi.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizothorax zarudnyi
  • Diluent solutions
  • sperm motility
  • Sistan