باکتری های غالب محیط های کشت آنتن منشعب Daphnia magna و سیکلوپس خاردار Acanthocyclops robustus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

باکتری ها و زئوپلانکتون ها عناصر مهم در شبکه غذایی پلاژیک هستند و نقش مهمی را در فرآیندهای بیوژئوشیمیایی دارند. در این تحقیق باکتری های غالب در محیطهای کشت آنتن منشعب (Daphnia magna) و خاردار (Acanthocyclops robustus) تغذیه شده با کود (گاوی+ مرغی به نسبت 1:1 وزنی)، سبزیجات (جعفری+ اسفناج+ گشنیز به نسبت 1:1:1 وزنی) و جلبک سندسموس (Scenedesmus quadricauda) بررسی گردید. نتایج نشان داد که در کشت D. magna با کود و سبزیجات دارای باکتری های جنس  Acinetobacter و برای کشت با جلبک سندسموس باکتری های جنس Aeromonas غالب بودند در حالی که در کشت A. robustus تغذیه شده با کود، سبزیجات و جلبک سندسموس به ترتیب جنس های Neisseria، Enterobacteria و Alcaligenes غالب شدند. جیره های مختلف غذایی تاثیر معنی داری را بر میزان تراکم D. magnaوA. robustus، جمعیت باکتری ها، BOD و COD محیط کشت داشتند (0/05>P). بالاترین میزان جمعیت باکتریایی محیط کشت D. magna در تغذیه با جلبک سندسموس (cell/ml  104×5) و کمترین در کود ( cell/ml 103×9)  بدست آمد. همچنین در کشت A. robustus با سبزیجات و جلبک سندسموس به ترتیب بالاترین و کمترین میزان جمعیت باکتریایی  cell/ml 104×4/1 و cell/ml 103×5 بدست آمد. بیشترین میزان BOD در کشت A. robustus تغذیه شده با سبزیجات (90 میلی گرم در لیتر) و کمترین آن درکشت D. magna  تغذیه شده با کود (28 میلی گرم در لیتر) بدست آمد. بیشترین میزان COD (313 میلی گرم در لیتر) و کمترین آن (43 میلی گرم در لیتر) به ترتیب در A. robustus تغذیه شده با سبزیجات و جلبک سندسموس بدست آمد. علاوه بر این، پارامترهای BOD، COD و جمعیت باکتریایی همبستگی معنی داری با تراکم جمعیت D. magna و A. robustus داشت (0/05>P). بطورکلی، یافته های این تحقیق نشان داد که نوع باکتریها و تراکم جمعیت آنها در محیطهای کشت  زئوپلانکتونی  به گونه زئوپلانکتون و جیره غذایی آنها در طی پرورش بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dominant bacteria of culture media of cladoceran Daphnia magna and copepod Acanthocyclops robustus

نویسندگان [English]

  • Ramin Sharafi
  • Omidvar Farhadian
  • Mohsen Soleimani
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Bacteria and zooplankton are important components of the pelagic food web and major contributor to biogeochemical processes. In this research, the dominant bacteria associated with culture media of cladoceran (Daphnia magna) and copepod (Acanthocyclops robustus) fed on manure (cattle+poultry, 1:1 ratio in weight), vegetable(spinach + parsely + coriander, 1:1:1 ratio in weight), and algae (Scenedesmus quadricauda) were investigated. Results showed that D. magna fed on manure and vegetable had bacteria of Acinetobacter and with had Aeromonas bacterias while A. robustus fed on manure, vegetable and Scenedesmus dominated by bacteria of Neisseria, Enterobacteria andAlcaligenes, respectively. Effects of different diets were significant (P<0.05) on D. magna and A. robustus densities, bacterial density, BOD and COD of culture media. The highest bacteria density was obtained in D. magna culture medium fed on Scenedesmus (5×104 cell/ml) and the lowest on manure (9×103 cell/ml). In addition, at A. robustus cultures the highest and lowest bacteria were obtained 1.4×104 and 5.0×103 cell/ml, respectively. The maximum BOD was recorded on A. robustus fed on vegetable (90 mg/l) and minimum by D. magna fed on manure (28 mg/l). The maximum COD (313 mg/l) and minimum (43 mg/l) were recorded by A. robustus fed on vegetable and Scenedesmus, respectively. In addition, the parameters of BOD, COD and bacteria density had significant correlation with density of D. magna and A. robustus. As conclusion, findings of this research illustrated that type and density of bacteria were changed in different zooplankton culture media which depended on zooplankton species and their diets during cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • zooplankton
  • Scenedesmus
  • Manure
  • Vegetable
  • BOD
  • COD