کاهش آسیب‌های هیستوپاتولوژیک آبشش ماهی پرت (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) در مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب از طریق تغذیه با جیره حاوی آستاگزانتین و نمک صفراوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 8415683111، اصفهان، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات مواجهه با نانو ذرات نقره محلول در آب بر بافت آبشش ماهی پرت و همچنین اثرات جیره حاوی آستاگزانتین و نمک صفراوی در حفاظت از بافت آبشش در مقابل اثرات مخرب نانو نقره انجام گرفت. برای انجام این مطالعه، 200 قطعه ماهی پرت (میانگین وزنی6/2± 25/5 گرم) در سه تیمار، شامل تیمار شاهد (جیره پایه)، تیمار آستاگزانتین (4 گرم بر کیلوگرم ) و آستاگزانتین- نمک صفراوی (4 گرم بر کیلوگرم و 1200میلی‌گرم بر کیلوگرم) به مدت 90 روز تغذیه شدند، ماهیان سپس به مدت پنج روز در معرض 250μg/L نانو ذرات نقره محلول در آب قرار گرفتند. میزان تجمع نقره و بافت‌شناسی آبشش قبل و پس از تنش نانو ذرات نقره موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از مواجهه با نانو ذرات نقره میزان تجمع نقره در بافت آبشش شاهد به‌صورت معنی­داری افزایش یافت، ولی این افزایش در تیمارهای تغذیه‌شده با آستاگزانتین و نمک صفراوی مشاهده نشد. پس از تنش نانو ذرات نقره آسیب‌های همچون هایپرپلازی، هایپرتروفی، حلقه‌ای شدن، ادم، نکروز و همجوشی در بافت آبشش در تمامی تیمارها مشاهده شد، ولی این شدت آسیب‌ها در ماهیان تغذیه‌شده با جیره حاوی آستاگزانتین و آستاگزانتین- نمک صفراوی در مقایسه با ماهیان گروه شاهد به‌صورت محسوسی کمتر بود. در نهایت می‌توان گفت که آستاگزانتین و نمک صفراوی به‌عنوان ترکیبات آنتی‌اکسیدان می‌تواند آسیب‌های وارده به آبشش را در مواجهه با نانو ذرات نقره کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gill histophatological alternation reduction in parrot fish (Cichlasoma synspilum ♀ × Cichlasoma citrinellum ♂) after exposure to water-born silver nanoparticle by feeding on astaxanthin and bile salt

نویسندگان [English]

  • Amin Mokhlesabady Farahany
  • Salar Dorafshan
  • Fatemeh Paykan Heyrati
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effects of water-born silver nanoparticles (AgNPs) on gill histopathological alternation of Parrot and the possible protective effects of diet enriched with astaxanthin alone or in combination with bile salt. 200 Parrot fishes (average weight 25.5±6.2) were randomly distributed in three different groups: control (basic diet), astaxanthin alone (4g/kg) or in combination with bile salt (1200 mg/kg). The fish were fed for 90 days and then subjected to AgNPs, 250 μg/L for 5 days. The silver bioaccumulation and gill histopathology analysis were done before and after exposure period. The results showed significant increase in silver concentration in the gill tissues of the control group after AgNPs exposure (P<0.05), while feeding fish on diet enriched with astaxanthin alone or in combination with bile salt did not show such elevation in silver concentration (P>0.05). After exposure to AgNPs, different gill histopathological alterations such as hyperplasia, hypertrophy, looping, necrosis and fusion were observed in fish from all treated groups, although the intensity of them were significantly lower in the groups of fish fed on astaxanthin alone or in combination with bile salt, comparison to the control group. In general, it can be concluded that diet enriched with astaxanthin alone or in combination with bile salt as antioxidant supplement can reduce the harmful effects of AgNPs on the gills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parrot fish
  • Astaxanthin
  • Bile salt
  • Silver nanoparticles