تاثیر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره بر شاخصهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهیان سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل.

چکیده

      به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کربوهیدرات جیره غذایی بر شاخصهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهیان  سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) تعداد 150 قطعه بچه ماهی سفیدک سیستان با میانگین وزنی 1/14±3/54 گرم و طول متوسط2/4 ±8/5 سانتی متر با پنج جیره غذایی حاوی میزان کربوهیدرات متفاوت (16/59%، 22/2%، 26/99%، 32/9% و 36/77%) و مقدار پروتئین و چربی یکسان طی مدت 8 هفته غذادهی شدند. بچه ماهیان در پنج تیمار و سه تکرار به ازای هر تیمار، در 15 آکواریوم 45 لیتری به طور تصادفی رهاسازی شدند. کلیه ماهیان به مقدار روزانه 5% وزن بدن در دو وعده غذادهی شدند. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین افزایش وزن بدن (0/02±2/83 گرم)، نرخ رشد ویژه ( 0/03±1/05)، نرخ رشد روزانه (0/05±5/06)، نرخ بازدهی پروتئین (0/01±0/71) ، نرخ بازدهی غذایی (0/01±0/25) و کمترین ضریب تبدیل غذایی (0/04±3/94) در تیماری که با جیره حاوی 32/9% کربوهیدرات غذادهی شده بودند مشاهده شد که با گروه تیماری تغذیه شده با جیره حاوی 36/77% کربوهیدرات اختلاف معنی داری نداشت ( 0/05<p)   همچنین اختلاف معناداری در مقدار رطوبت و خاکستر لاشه تیمارهای مختلف تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح متفاوت کربوهیدرات مشاهده نشد. اما مقدار چربی و پروتئین لاشه در تیمارهایی که با جیره های حاوی 32/9% و 36/77% کربوهیدرات تغذیه شدند نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری به ترتیب افزایش و کاهش نشان داد. یافته های این تحقیق مشخص نمود که مطلوبترین میزان کربوهیدرات جیره جهت دستیابی به شاخصهای رشد و تغذیه بهینه در بچه ماهیان سفیدک سیستان بین 32/9% تا 36/77% می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of various levels of dietary carbohydrate on growth parameters and body chemical analysis of Snow trout juveniles (Shizothorax zarudnyi)

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Dehmarde
  • Ahmad Gharaei
  • Mostafa Ghaffari
Zabol university, Faculty of natural resource, Fisheris Department.
چکیده [English]

In this study investigated the effect of different levels of carbohydrate in artificial diets on growth parameters and body chemical analysis of Snow trout juveniles (Shizothorax zarudnyi) in 8 weeks. Hundred fifty Snow trout  juveniles with average weight 3.54±1.14 g and length 8.5±2.4 cm fed with five isonitrogenous  and isolipidic diets and varying levels of carbohydrates (16.59%, 22.2%, 26.99%, 32.9% and  36.77% ). Ten advanced fry were stocked into each 45-l aquaria with triplicate in five treatments and fed twice daily at 5% body weight rate. Results indicated highest body weight gain (2.83±0.02), specific growth rate (1.05±0.03), average daily gain (5.06±0.05), protein efficiency ratio (0.71±0.01) , feed efficiency ratio (0.25±0.01) and lowest feed conversion ratio (3.94±0.04) observed in D4 treatment that fed by diet containing 32.9% carbohydrate that no significantly difference with D5 treatment that fed by diet containing 36.77% carbohydrate while significantly differences with other treatment  (p˃0.05). Also there were no significant differences in wet and ash demand of carcass treatment fed by various levels of dietary carbohydrate, while lipid and protein in carcass in treatment that fed by diet containing 32.9% and  36.77% carbohydrate increase and decrease respectively (p˃0.05). Finds of this study indicated that best containing diet carbohydrate for optimal growth and nutrition indexes in Snow trout juveniles is 32.9% to 36.77%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nutrition
  • growth
  • carbohydrate
  • Snow trout (Shizothorax zarudnyi)