بررسی محدوده و میانه غلظت کشندگی هگزافلورومون (Hexaflumuron) در بچه‌ماهی‌های کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هگزافلومورون یک آفت‌کش است که برای کنترل حشرات در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد همچنین به‌عنوان یک حشره‌کش جدید و کارآمد برای کنترل کرم ساقه‌خوار برنج معرفی شده است.  این مطالعه برای اولین بار محدوده کشندگی و میانه غلظت کشندگی هگزافلومورون را در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین محدوده کشندگی ماهی‌ها در 6 تیمار غلظت‌های 0، 1/25، 2/5، 5، 10 و 25 میلی‌گرم در لیتر هگزافلومورون را دریافت کردند و در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت مرگ و میر ماهی‌ها در هریک از تیمارها ثبت شد. سپس آزمایش تعیین میانه غلظت کشندگی صورت گرفت و ماهی‌ها در 5 تیمار با 3 تکرار، غلظت‌های 0، 6، 7، 8 و  9 میلی‌گرم در لیتر هگزافلومورون را دریافت کردند و در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت تعداد  مرگ و میر ماهی‌ها ثبت گردید. داده‌های حاصل از آزمایش تعیین میانه غلظت کشندگی به روش آنالیز آماری پروبیت بررسی شد و مقادیر (LC5-95)، حداکثر غلظت مجاز یا غلظت غیر مؤثّر (NOEC) و حداقل غلظت مؤثّر (LOEC) محاسبه گردید. در این مطالعه میانه غلظت کشندگی 24، 48، 72 و 96  ساعته به‌ترتیب 9/925، 8/395 ، 8/078 و 7/428 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد. همچنین غلظت غیر مؤثّر  0/7428 و حداقل غلظت مؤثّر 28/42 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شد. علایم رفتاری و ظاهری در ماهی‌ها به‌صورت بی‌حالی، پرخونی در قاعده باله‌ها، قرمزی چشم‌ها، حرکات بسیار آهسته و شنا ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب، شنای عمودی، قرار گرفتن در کف و نهایتاً مرگ مشاهده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد هگزافلومورون برای ‌ماهی‌های کپورمعمولی از درجه سمیت متوسط برخوردار است و  به‌دنبال افزایش غلظت و زمان مواجهه با هگزافلومورون مرگ و میر در ماهی‌های کپورمعمولی مورد مطالعه افزایش پیدا می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of lethal range concentration and median lethal concentration of Hexaflumuron in common carp fishes (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Farnoosh Fallah
  • Shila Omidzahir
Department of Marine Biology, Faculty of Marine and Environmental Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Hexaflumuron is a pesticide used in farms to control insects and has been introduced as a new and effective insecticide to control rice stemborer. This study investigated lethal range concentration and median lethal concentrations of hexaflumuron in common carp (Cyprinus carpio) for the first time. For this purpose, the fishes in 6 treatments received concentrations of 0, 1.25, 2.5, 5, 10 and 25 mg/l hexaflumuron to determine the lethal range concentration and fish mortality was recorded in each treatment at 24, 48, 72 and 96 hours. Then, to determine the median lethal concentration the fishes received 0, 6, 7, 8 and, 9 mg/l hexaflumuron in 5 treatments with 3 replications and the fish mortality was recorded at 24, 48, 72 and 96 hours. The data obtained from the median lethal concentration were analyzed by probit statistical analysis and the ​​(LC5-95), No Observed Effect Concentration (NOEC) and Lowest Observed Effect Concentration (LOEC) were calculated. In this study, the median lethal concentrations of hexaflumuron at 24, 48, 72 and 96 hours were obtained 9.925, 8.395, 8.075, and 7.428 mg/l respectively. Also, NOEC and LOEC were calculated as 0.7428 and 28.42 mg/l. Behavioral and physical symptoms such as lethargy, hyperemia at the base of the fins, red eyes, very slow movements and swimming, vertical swimming, lying on the floor and finally death were observed in fishes. The results of this study showed that hexaflumuron has a moderate degree of toxicity for common carp and fish mortality increases following increasing concentration and exposure to hexaflumuron consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Hexaflumuron
  • Toxicity
  • LC50
پاشائی چلکاسری ح.، فرخ روز م.، زمینی ع.، ابراهیمیان ی. 1391. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره‌کش دیازینون (Diazinon)  و علف‌کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه‌ماهی سیاه کولی .(Vimba vimba persa) اقیانوس‌شناسی، 9(3): 68-63.
حسینی کوه خیلی س. ز.، امیدظهیر ش.، حسینی م.، موحدی‌نیا ع. 1400. تعیین غلظت نیمه‌ کشندگی (LC50) قارچ‌کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella). نشریه شیلات، 74(3): 442-431.
دهقانی ر.، لیمویی م.، زرقی ا. ۱۳۹۱. بررسی تاثیرات زیانبار آفت کش‌ها با تاکید بر مسئله مقاومت در بندپایان حایز اهمیت بهداشتی (مقاله مروری). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۷(۱) :98-82.
رحمانی خانقاهی ف.، امیدظهیر ش،. موحدی‌نیا ع.، آخوندیان م. 1399. تعیین متوسط غلظت کشنده علف‌کش بن‌سولفورون ‌متیل در ماهی کپور معمولی .(Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران، ۲۹(۲): ۷۲-۶۵.
نجات‌خواه معنوی پ.، محمدی کیادهی م. 1394. پایش سم لیندان در بافت عضلانی ماهیان کفال (Liza aurata)، کپور معمولی (Cyprinus carpio)  و سفید (Rutilus frisii kutum) در سواحل جنوبی دریای خزر. اقیانوس شناسی، ۶(۲۳):7-1.
Abo‐Elghar G.E., ElSheikh A.E., El‐Sayed F.M., ElMaghraby H.M., El‐Zun, H.M. 2004. Persistence and residual activity of an organophosphate, pirimiphos‐methyl, and three IGRs, hexaflumuron, teflubenzuron and pyriproxyfen, against the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Pest Management Science: Formerly Pesticide Science 60(1), 95-102.
Doucet D., Retnakaran A. 2012. Insect chitin: metabolism, genomics and pest management. In Advances in insect physiology. Academic Press. pp: 437-511.
FAO 2008. FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides: Lufenuron. Retrieved January, 15, 2019 from http://www.fao.org/fileadmin/templates/
Gray M.R. 1995. Fundamentals of aquatic toxicology. Taylor and Francis Pub. Washington, USA.
Ghelichpour M., Mirghaed A.T., Hoseini S.M., Jimenez, A.P. 2020. Plasma antioxidant and hepatic enzymes activity, thyroid hormones alterations and health status of liver tissue in common carp (Cyprinus carpio) exposed to lufenuron. Aquaculture 516, 734634.
Harðardóttir H.M., Male R., Nilsen F., Dalvin S. 2019. Effects of chitin synthesis inhibitor treatment on Lepeophtheirus salmonis (Copepoda, Caligidae) larvae. PloS one 14(9), e0222520.
Louis A.H., Diana L.W., Patricia H., Elizabeth R.S. 1996. Pesticides and Aquatic Animals, Virginia Cooperation Extension, Virginia State University, Virginia.
Matthews G.A. 2006. Pesticides: Health. Safety and the Environment, New York Wiley-Blackwell.
Menchen A., De las Heras J., Alday, J.J.G. 2017. Pesticide contamination in groundwater bodies in the Jucar River European Union pilot basin. Environmental Monitoring and Assessment 189(4), 146-164.
Newman M.C., Clements W.H. 2008. Ecotoxicology: A comprehensive treatment. USA: CRC Press. 852 p.
Noaishi M.A., Abd Alhafez H.H., Abdulrahman S.A. 2019. Evaluation of the repeated exposure of hexaflumuron on liver and spleen tissues and its mutagenicity ability in male Albino rat. The Egyptian Journal of Hospital Medicine 76(7), 4545-4552.
OECD. 1992. Guidelines for testing chemicals. No. 203 and 204. OECD, Paris.
Union E.J. 2012. Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products. Official Journal of European Union 167, 1-16.
Safahieh A., Jaddi Y., Movahedinia A. A., Hallajian A., Dajandian S. 2018. Determination Range finding and median lethal concentration range (LC50 96h) organophosphatepesticide Diazinon on the Caspian Sea Bream fish (Abramis brama). Journal of Marine Science and Technology 17(2), 70-81.
Sánchez-Bayo F. 2012. Insecticides mode of action in relation to their toxicity to non-target organisms Journal of Environmental & Analytical Toxicology S 4, S4-002.
Soares P. R. L., de Andrade A. L. C., Santos T. P., da Silva S. C. B. L., da Silva J. F., Dos Santos A. R., Cadena, P. G. 2016. Acute and chronic toxicity of the benzoylurea pesticide, lufenuron, in the fish, Colossoma macropomumChemosphere 161, 412-421.
Sondhia S. 2014. Herbicides residues in soil, water, plants and non-targeted organisms and human health implications: an Indian perspective. Indian Journal of Weed Science 46(1), 66-85.‏
Vojoudi S., Saber M., Gharekhani G., Esfandiari E. 2017. Toxicity and sublethal effects of hexaflumuron and indoxacarb on the biological and biochemical parameters of Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) in Iran. Crop Protection 91, 100-107.
Yao R., Zhao D. D., Zhang S., Zhou L. Q., Wang X., Gao C. F., Wu S. F. 2017. Monitoring and mechanisms of insecticide resistance in Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae), with special reference to diamides. Pest Management Science 73(6), 1169-1178.
Zibaee A., Jalali Sendi J., Ghadamyari M., Alinia F., Etebari K. 2009. Diazinon resistance in different selected strains of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Crambidae) in northern Iran. Journal of Economic Entomology 102(3), 1189-1196.