مقایسه فعالیت آنتی آکسیدانی آلژینات استخراج شده به روش اسیدی از دو گونه جلبک قهوه ای Sargassum vulgare و Padina pavonica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

آلژینات ­ها پلی ­ساکاریدهایی هستند که در جلبک ­های قهوه ­ای یافت می­ شوند و بیشترین فراوانی را در بین بیوپلیمرهای دریایی دارا می ­باشند. مطالعه حاضر به استخراج آلژینات به روش اسیدی در 2 pH  و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی آلژینات استخراج شده در غلظت­های مختلف از ماکروجلبک­ های قهوه ­ای S. vulgare  و P. pavonica می­ پردازد. با توجه به نتایج سنجش آنتی اکسیدانی میزان محتوای فنل کل، رادیکال آزاد هیدروکسیل، فعالیت آنتی اکسیدانی کل در سه غلظت (200، 100 و 20 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر)، رادیکال آزاد سوپراکسید در دو غلظت (41/45 و 4/26 میکروگرم بر میلی­ لیتر)، قدرت شلاته کنندگی در سه غلظت (0/1، 0/5 و 1 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر) در آلژینات جلبک S. vulgare در مقایسه باآلژینات جلبک P. pavonica به صورت معنی­ داری بالاتر مشاهده شد (0/05>P). همچنین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH در غلظت (150 میکروگرم بر میلی ­لیتر) توسط آلژینات جلبک  S. vulgareو در غلظت (20 میکروگرم بر میلی ­لیتر) توسط آلژینات جلبک P. pavonica بالاتر می ­باشد (0/05>P). در آزمون فعالیت احیاکنندگی بین آلژینات هر دو جلبک در هیچ یک از بازه­ های غلظتی اختلاف معنی ­داری مشاهده نشد (0/05<P). با توجه به توانایی بالای آنتی اکسیدانی آلژینات ­های مورد مطالعه دراین تحقیق می­توان آلژینات را به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی در صنایع غذایی، پزشکی، آرایشی و بهداشتی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of antioxidant activity of alginate extracted by acidic method from two species of brown algae, sargassum vulgare and Padina pavonic

نویسندگان [English]

  • Mitra Ahadifar
  • Seyed Mahdi Ojagh
  • Seyed Hossein Hoseini far
  • Alireza Alishahi
  • Moazzameh Kordjazi
  • Mohammad Ali Khanlar
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resource, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Alginates are polysaccharides found in brown algae having the most content in marine biopolymers. The present study investigates to extract the alginate using acidic method at PH=2 and comparing antioxidants activity of the extracted alginate at different concentrations from the brown macroalgae of S. vulgare and P. pavonica. According to results of the antioxidant measurement of total phenol content, free hydroxyl radical content, free, total antioxidant activity in three concentrations (20, 100, 200 mg/ml), free superoxide radicals in two concentrations (4.26, 41.45 µg/ml), chelating power in three concentrations (0.1, 0.5 and1 mg/ml), S. vulgare algae alginate was higher than P. pavonica algae alginate (P<0.05). Also, percentage of the free radical scavenging of DPPH was observed at a concentration of (150 µg/ml) by S. vulgare alginate and a concentration of (20 µg/ml) by algae alginate P. pavonica) P<0.05). No significant difference was found between the algae alginates in the reduction test in any of the concentration intervals) P>0.05). Due to the high antioxidants capacity of the studied alginates in this study, alginate can be introduced as a potential source of natural antioxidant compounds in the food, medical, cosmetic and health industries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alginate
  • Antioxidant
  • Macroalgae
  • Free Radica