اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و ترکیب بدن بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویای فرآوری شده) بر عملکرد رشد و ترکیب بدن بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) انجام گرفت. بدین منظور، 105 عدد بچه تاسماهی سیبری با میانگین وزن اولیه 1/07±171/79 گرم در پنج تیمار با سه تکرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (AP0)، 20 (AP20)، 40 (AP40)، 60 (AP60) و 80 (AP80) درصد جایگزینی پروتئین آکوپرو به جای پروتئین پودر ماهی بود. غذادهی ماهیان بر اساس اشتها و روزانه در چهار نوبت و به مدت 90 روز انجام شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری در هیچ یک از شاخص­های رشد شامل وزن نهایی، وزن کسب شده، ضریب تبدیل غذایی، درصد افزایش وزن بدن، طول نهایی، فاکتور وضعیت، نرخ رشد ویژه، نرخ بازده پروتئین، نرخ بازده چربی و بقا در بین تیمار شاهد با دیگر تیمارها وجود ندارد. با این حال، در بین تیمارهای حاوی آکوپرو، تیمار AP60 بهترین عملکرد رشد را نشان داد (0/05<p ). همچنین براساس نتایج آنالیز شیمیایی ترکیبات بدن، در میزان رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر اختلاف معنی­داری بین تیمار شاهد و دیگر تیمارها مشاهد نشد (0/05<p ). بر اساس نتایج، با توجه به اهمیت پودر ماهی و قیمت بالای آن، ارزش غذایی آکوپرو و دسترسی آسان، بهترین عملکرد رشد و عدم تاثیر منفی روی شاخص­های نامبرده شده در تیمارهای AP60 و AP80، جایگزینی 60 تا 80 درصد پروتئین پودر ماهی با پروتئین آکوپرو در جیره غذایی بچه تاسماهی سیبری قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fish meal replacement with Aqupro (processed soybean meal) on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Taghva
  • Bahram Falahatkar
  • Mir Masoud Sajadi
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of fish meal replacement by Aqupro (processed soybean meal) on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). One hundred and five juveniles Siberian sturgeon (initial body weight 171.79±1.07 g; mean±SE) were distributed in five treatments each with three replictions. The experimintal diets, including different levels of Aqupro (20, 40, 60 and 80 percent) replaced with fish meal. During the 90 days feeding period, the fish were fed with the experimental diets to apparent satiation four times daily (9:00, 13:00, 17:00, 21:00). At the end of rearing period, growth performance and fish body composition were measured. The results showed there were no significant differencs in growth performance including final weight, weight gain, feed conversion ratio, body weight increase, final length, condition factor, specific growth ratio, protein efficiency ratio, lipid efficiency ratio and survival rate with the control group (p < /em>>0.05). There were no significant differences in crude protein, crude fat, moisture and ash contents of the whole body among the groups (p < /em>>0.05). According to the results, due to the importance of fish meal and its high price, nutritional value of Aqupro and easy accessibility, best growth performance and no negative impact on mentioned parameters in AP60 and AP80 treatments, using of Aqupro up to 60% recommended in the Siberian sturgeon diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon
  • Fish meal
  • Nutrition
  • Vegetable protein
  • Proximate analysis