اثر سمیت کلرپیریفوس بر شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر شاخص‌های خون­ شناسی ماهی تیلاپیا نیل (Oreochromis niloticus) مواجهه شده با سم کلرپیریفوس بود.برای این منظور تعداد 120 بچه ماهی تیلاپیا به مدت 42 روز در 4 تیمار (هر یک با سه تکرار) شامل (1) شاهد، فاقد پربیوتیک قارچ صدفی، (2) غذای حاوی 0/005، (3) غذای حاوی 0/1 و (4) غذای حاوی 0/2 درصد پربیوتیک قارچ صدفی تقسیم شدند. سپس به هر گروه غلظت 0/5ppm سم کلرپیریفوس به مدت 16 روز اضافه شده و شاخص‌های خونی ماهیان در سطوح مختلف ارزیابی شد. براساس نتایج پربیوتیک به‌تنهایی اثر معنی‌داری بر تعداد گلبول‌های قرمز (RBC)، حجم متوسط گلبولی (MCV)، هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول سفید نداشت (0/05>P) ولی تیمار در معرض کلرپیریفوس و پربیوتیک به‌صورت ترکیبی سبب افزایش فاکتورهای فوق در مقایسه با گروه شاهد و تیمارهای پربیوتیک به‌تنهایی شدند. با این‌ وجود مقادیر گلبول سفید و گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC در تیمار ترکیبی 0/2 و 0/1 درصد پربیوتیک و سم کلرپیریفوس بیشتر از سایر تیمارها بود. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که سطح 0/2 و 0/1 درصد پربیوتیک قارچ صدفی در جیره می‌تواند بهترین تأثیر را بر فاکتورهای خونی ماهی تیلاپیا داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chlorpyrifos toxicity on hematological indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus fed with different levels of prebiotic Pleurotus Ostreatus

نویسندگان [English]

  • Atefeh Iri
  • Farahnaz Kakavand
  • Maryam Rezaei Shadegan
  • Aliakbar Hedayati
Fisheries Department, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of different levels of prebiotic Pleurotus ostreatus on hematological indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus exposed to chlorpyrifos toxin.A total of120 fish were distributed for 42 days in 4 treatments (each with 3 replicates), including control (1), no prebiotic fungi, (2) food containing 0.05, (3) food containing 0.1 and (4) food contained 0.2% prebiotic. Then, 0.5 ppm of Chlorpyrifos was added to each group for 16 days and their blood parameters were examined. Based on the results, prebiotic alone had no significant effect on erythrocyte count, mean cell volume (MCV), hematocrit, hemoglobin, white blood cell (p < /em><0.05) but exposure to Chlorpyrifos and prebiotic in combination increased the mentioned factors compared to the control and prebiotic treatments alone. However, the levels of white blood cells and erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, and MCHC were higher than the other treatments in the combination of 0.2 and 0.1% prebiotic and Chlorpyrifos. It is concluded that the 0.1 and 0.2% prebiotic level could have the best effect on the blood indices of Nile tilapia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotic
  • Chlorpyrifos
  • Tilapia
  • Blood indices