تعیین غلظت نیمه کشنده ضد عفونی کننده هواسان TR50 (هیدروژن پراکسید+نقره) بر تخم های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد سنندج، سنندج، ایران

2 بخش شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

3 سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران.

چکیده

عفونت­ های قارچی از عوامل مهمی هستند که باعث از بین رفتن ماهی­ های آب شیرین و تخم ­های آن­ ها در طبیعت و در مزارع تجاری پرورش ماهی می­ شوند. این پژوهش با هدف بررسی غلظت کشندگی ماده هواسان TR50 که در زمره نسل جدید ترکیبات ضدعفونی کننده اکولوژیکی می­ باشد، به اجرا درآمد. بدین منظور از 4000 عدد تخم لقاح یافته قزل­ آلای رنگین در 5 تیمار دارویی و یک تیمار شاهد و هر گروه با 3 تکرار مجموعاً در 18 ظرف توزیع شدند. درطول مدت آزمایش دمای آب ºC 11±0/5 و اکسیژن محلول 0/32±8/6 میلی ­گرم در لیتر و pH حدود 0/41±7/7 و سختی آب 130 میلی­ گرم در لیتر بود. در طول دوره 96 ساعته آزمایش، آب ظروف محتوی تخم به ­وسیله پمپ­ ها هوادهی و هر 24 ساعت یکبار اقدام به جمع­آوری و ثبت مرگ و میر شد. نتایج نشان داد که درصد تلفات در تیمارهای مختلف دارای تفاوت معنی ­داری در مقایسه با گروه شاهد می­ باشد (0/05˂p ). بر این اساس غلظت نیمه کشنده این ماده در 24 ساعت 2278/12، در 48 ساعت 1251/35، در 72 ساعت 552/31 و در 96 ساعت 312/40 قسمت در میلیون محاسبه شد. با توجه به غلظت نیمه کشنده 96 ساعته هواسان که به دز توصیه شده درمانی بسیار نزدیک است و با دزهای سمی آن فاصله نسبتاً زیادی دارد. بنابراین، این مقدار برای کاربرد مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل­آلا قابلیت توصیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of HUWA-SAN TR-50 (Hydrogen peroxide+silver) LC50 in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs

نویسندگان [English]

  • Nader Vojdanifar 1
  • Mehrdad Shirinabadi 2
  • Ali Parsa 1
  • Kazem Abdi 3
1 Department of Clinical sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of fisheries, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
3 Iranian Veterinary Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fungal infections are important in the destruction of freshwater fishes and their eggs in the wild and commercial fish farms. This study aimed to investigate the lethal concentration of HUWA-SAN TR50, which is among the new generation of ecological disinfectant compounds. For thispropouse, atotalof 4000 fertilized eggs of rainbow trout were used in 5 treatments and one control, and each group with 3 repetitions. During the experiment, the water temperature, DO, Ph and hardness were 11±0.5°C, 8.6±0.32 mg/L, 7.7±0.41 and 130 mg/l, respectively. During the experiment, the incubators were oxygenated by aeration pumps and mortality was recorded every 24 hours.  The results showed that the mortality percentage in treatments was significant different compared to the control one (p < /em><0.05). Therefore, LC50 of this substance was calculated in 24 hours as 2278.12, in 48 hours as 1251.35, in 72 hours as 552.31 and in 96 hours 312.40 ppm. Hence the LC50 96 h concentration of HUWA-SAN TR50, is close to therapeutic dosage and it has a relatively more different than its toxic doses. Therefiren, this can be recommended in practical treatment in Rainbow trout hatcheries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • LC50
  • Hydrogen peroxide
  • Silver